Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  март 2016

Јеһова халгына һәјат јолунда бәләдчилик едир

Јеһова халгына һәјат јолунда бәләдчилик едир

«Јол будур. Бу јолла ҝет» (ӘШЈ. 30:21).

НӘҒМӘ: 65, 48

1, 2. а) Һансы нишан чохларынын һәјатыны хилас едиб? (Мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бахын.) б) Аллаһ халгынын һәјатыны горумаг үчүн нә едир?

«ДАЈАН, БАХ, ГУЛАГ АС». Бу сөзләр сајсыз-һесабсыз инсанын һәјатыны хилас едиб. Јүз ил бундан әввәл үстүндә бу сөзләр јазылан бөјүк нишанлар Шимали Американын дәмир јол кечидләриндә гојулмушду. Мәгсәд о иди ки, сүрүҹүләр дәмир јолуну кечәндә диггәтли олсунлар вә сүрәтлә ҝәлән гатар онлары вурмасын. Бәли, һәмин нишана диггәт јетирән инсанлар һәјатыны горујурду.

2 Јеһова Өз хидмәтчиләри үчүн тәһлүкәсизлик нишанлары гојмур, ондан да артығыны едир. О, санки, халгынын гаршысында дуруб онлара әбәди һәјата апаран тәһлүкәсиз јолу ҝөстәрир. Үстәлик, сүрүсүнүн гејдинә галан чобан кими, онлары дүзҝүн сәмтә јөнәлдир вә тәһлүкәли јоллардан чәкиндирир. (Әшија 30:20, 21 ајәләрини охујун.)

ЈЕҺОВА ҺӘМИШӘ ХАЛГЫНА ЈОЛ ҜӨСТӘРИБ

3. Неҹә олду ки, бәшәр аиләси өлүмә апаран јолда јеримәјә башлады?

3 Тарих боју Јеһова һәмишә инсанлара дүзҝүн јолу ҝөстәриб, онлара ҝөстәришләр вериб. Мисал үчүн, Әдән бағында Јеһова  бәшәр аиләсинин әбәди јашајыб хошбәхт олмасы үчүн онлара ајдын ҝөстәришләр вермишди (Јар. 2:15—17). Адәмлә Һәвва бу ҝөстәришләрә табе олсајдылар, агибәтләри аҹынаҹаглы олмазды, әзаб-әзијјәтлә долу, ахыры өлүмлә битән һәјата гәдәм гојмаздылар. Анҹаг Аллаһа итаәт етмәк әвәзинә, Һәвва шүурсуз һејванын сөзүнә гулаг асды. Адәм дә арвадына, фани инсана гулаг асды. Онларын һәр икиси сәмави Аталарынын рәһбәрлијинә арха чевирди. Нәтиҹәдә бүтүн бәшәр аиләси өлүмә апаран јолда јеримәјә башлады.

4. а) Нәјә ҝөрә Дашгындан сонра јени ҝөстәришләрә еһтијаҹ јаранды? б) Јени әмр Аллаһын бахышлары барәдә нәји ајдын шәкилдә ҝөстәрди?

4 Аллаһ инсанларын һәјатыны һифз етмәк үчүн Нуһа да ҝөстәришләр вермишди. Дашгындан сонра Јеһова ган јемәји гадаған етди. Нәјә ҝөрә буна еһтијаҹ вар иди? Вәзијјәт дәјишмишди. Јеһова инсанлара һејван әти јемәјә изин вермишди. Буна ҝөрә дә јени рәһбәрлијә еһтијаҹ јаранмышды. Јеһова белә бир әмр верди: «Һејванын әтини онун ҹаны олан ганы илә јемәјин» (Јар. 9:1—4). Бу әмр Аллаһын Она мәхсус олан һәјата бахышыны ајдын шәкилдә ҝөстәрди. О, Јарадан вә һәјат Верәндир. Буна ҝөрә дә, ихтијар Саһибидир вә һәјатла бағлы гајдалар гојмаға һаггы вар. Мәсәлән, О әмр етмишди ки, һеч кәс башгасынын һәјатына гәсд етмәсин. Аллаһын ҝөзүндә һәјат вә ган мүгәддәсдир. О, һәјатла вә ганла бағлы ганунларыны позанлардан һагг-һесаб тәләб едәҹәк (Јар. 9:5, 6).

5. Бу мәгаләдә нәји нәзәрдән кечирәҹәјик вә нәјә ҝөрә?

5 Ҝәлин инди бир нечә нүмунә әсасында бахаг ҝөрәк Јеһова сонракы әсрләр бојунҹа халгына неҹә јол ҝөстәрмишди. Бу, јени дүнјаја апаран јолда Јеһованын ардынҹа ҝетмәјә бизи даһа да әзмли едәҹәк.

ЈЕНИ ХАЛГ, ЈЕНИ ҜӨСТӘРИШЛӘР

6. Нәјә ҝөрә Аллаһ исраиллиләрә ганунлар верди вә халг бу ганунлара неҹә јанашмалы иди?

6 Мусанын ҝүнләриндә давранышла, ибадәтлә бағлы ајдын ҝөстәришләрә еһтијаҹ вар иди. Јенә дә сәбәб вәзијјәтин дәјишилмәси иди. Ики әсрдән чох иди ки, Јагубун өвладлары Мисирдә әсарәтдә јашајырдылар. Мисирлиләр өлүләрә, бүтләрә ибадәт едирдиләр, Аллаһа ағыр ҝедән әмәлләр едирдиләр. Аллаһын халгы Мисир әсарәтиндән гуртуландан сонра онлара јени гајда-ганунлар вермәк лазым иди. Онлар артыг көлә кими јох, јалныз Јеһованын Гануну алтында азад бир халг кими јашајаҹагды. Бир елми әсәрдә дејилир ки, ибрани дилиндә «ганун» сөзү «истигамәтләндирмәк, јол ҝөстәрмәк, нәсиһәт вермәк» мәнасыны дашыјан сөзүн көкүндән әмәлә ҝәлиб. Мусанын Гануну исраиллиләри һасар кими әтраф халгларын әхлагсызлығындан вә јалан етигадларындан горујурду. Исраиллиләр Јеһоваја гулаг асанда Јеһова немәтләрини онларын башындан төкүрдү. Анҹаг Онун сөзүнә мәһәл гојмајанда ләнәтә дүчар олурдулар. (Ганунун тәкрары 28:1, 2, 15 ајәләрини охујун.)

7. а) Башга һансы сәбәбә ҝөрә Јеһова халгына ҝөстәришләр верди? б) Ганун Исраил үчүн һансы мәнада тәрбијәчи олду?

7 Башга бир сәбәбә ҝөрә дә јени ҝөстәришләрә еһтијаҹ вар иди. Мусанын Гануну халгы Јеһованын нијјәтиндә ваҹиб бир мәгама — Мәсиһин ҝәлишинә һазырлады. Ганун исраиллиләрә ҝүнаһлы олдугларыны хатырлатды. Һәмчинин онлара фидјәјә — ҝүнаһы там өртән камил гурбана еһтијаҹлары олдуғуну ашылады (Гал. 3:19; Ибр. 10:1—10). Бундан башга, Ганун Мәсиһин төрәјәҹәји нәсил шәҹәрәсини горуду  вә исраиллиләрә көмәк етди ки, Мәсиһ ҝәләндә ону таныја билсинләр. Бәли, Ганун Мәсиһә апаран мүвәггәти тәрбијәчи ролуну ојнады (Гал. 3:23, 24).

8. Нәјә ҝөрә биз Мусанын Ганунунун әсасында дуран принсипләри рәһбәр тутмалыјыг?

8 Биз мәсиһиләр дә Исраил халгына верилән Ганундакы ҝөстәришләрдән фајдалана биләрик. Биз «дајаныб» Ганунун тәмәлиндә дуран принсипләрә «бахмалыјыг». Биз бу ҝүн һәмин ганунларын табелијиндә олмасаг да, ҝүндәлик һәјатымызда вә мүгәддәс Јеһова Аллаһа ибадәтимиздә онларын чоху бизә етибарлы бәләдчи ола биләр. Јеһова бу ганунлары она ҝөрә Мүгәддәс Китабда јаздырыб ки, биз онлардан өзүмүзә дәрс ҝөтүрәк, онларын әсасында дуран принсипләри һәјатымызда рәһбәр тутаг, һәмчинин мәсиһиләрә даһа үстүн дәјәрләрин ашыландығыны баша дүшәк. «Гулаг асын» ҝөрүн Иса Мәсиһ нә демишди: «“Зина етмә” дејилдијини ешитмисиниз. Мән исә сизә дејирәм: гадына бахыб она гаршы шәһвәтлә аловланан һәр бир адам артыг үрәјиндә онунла зина етмиш олур». Беләликлә, биз нәинки зинадан, һәтта шәһвани фикир вә арзулардан да узаг дурмалыјыг (Мәт. 5:27, 28).

9. Нәјә ҝөрә јени ҝөстәришләрә еһтијаҹ јаранды?

9 Мәсиһ ҝәләндән сонра јени ҝөстәришләрә, Јеһованын нијјәти илә бағлы јени тәфәррүатларын ачыгланмасына еһтијаҹ јаранды. Јенә дә сәбәб вәзијјәтин дәјишмәси иди. Ерамызын 33-ҹү илиндә Јеһова Исраил халгыны рәдд едиб мәсиһи јығынҹағыны Өзүнә халг сечди.

ЈЕНИ РУҺАНИ ХАЛГ ҮЧҮН ҜӨСТӘРИШЛӘР

10. Нәјә ҝөрә мәсиһи јығынҹағына јени ганунлар верилди вә бу ганунлар исраиллиләрә верилән ганунлардан неҹә фәргләнирди?

10 Биринҹи әсрдә мәсиһи јығынҹағында ҹәм олан Аллаһын халгына ибадәт вә давранышла бағлы јени вә әтрафлы ҝөстәришләр верилди. Аллаһын бу садиг хидмәтчиләри јени әһдә дахил идиләр. Мусанын Гануну бир халга — Исраил халгына верилмишди. Руһани Исраил исә миллијјәти вә мәншәји мүхтәлиф олан инсанлардан тәшкил олунмушду. Һәгигәтән дә, «Аллаһ ајры-сечкилик етмәјән Аллаһдыр, һәр халгын ичиндә Ондан горхан вә дүзҝүн иш ҝөрән адамдан разыдыр» (Һәв. 10:34, 35). Мусанын Гануну даш үзәринә һәкк олунмушду вә Вәд олунмуш дијарда исраиллиләрә јол ҝөстәрирди. Руһани Исраилә исә Мәсиһин гануну верилмишди. Бу ганун үрәкләрә һәкк олунмуш принсипләрә әсасланмышды. Мәсиһиләр һарада јашајырлар-јашасынлар, Мәсиһин ганунуна риајәт едиб фајдасыны ҝөрә биләрдиләр (Гал. 6:2).

11. Мәсиһин гануну мәсиһи һәјатынын һансы ики саһәсини әһатә едир?

11 Аллаһын Өз Оғлу васитәсилә вердији рәһбәрлик руһани Исраилә бөјүк фајда ҝәтирмишди. Јени әһд гүввәјә минмәздән әввәл Иса ики мүһүм әмр вермишди. Онлардан бири тәблиғ иши илә әлагәдар иди. Икинҹиси исә мәсиһиләрин давранышы вә бир-бири илә рәфтары илә әлагәдар иди. Бу ҝөстәришләр бүтүн мәсиһиләр үчүн верилмишди. Беләликлә, онлар ҝөјдә вә ја јердә јашамаға үмид етмәләриндән асылы олмајараг, бүтүн мәсиһиләрә аиддир.

12. Тәблиғ ишиндә һансы јенилик вар иди?

12 Ҝәлин Исанын өз давамчыларына тапшырдығы тәблиғ ишинә бахаг. Мүждәни тәблиғ етмәјин үсулу, һәмчинин бу ишин мигјасы јени бир шеј иди. Әввәлки әсрләрдә диҝәр халглардан олан адамлар Јеһоваја ибадәт етмәк үчүн өзләри Исраилә ҝәлирдиләр (1 Пад. 8:41—43). Иса Мәтта 28:19, 20 ајәләриндә јазылан әмри верәнә  гәдәр бу, белә давам етмишди. (Ајәләри охујун.) Анҹаг Иса шаҝирдләринә тапшырды ки, өзләри ҝедиб бүтүн халглара тәблиғ етсинләр. Ерамызын 33-ҹү илиндә баш верән һадисәдән илк дәфә ајдын олду ки, Јеһова јени үсула кечиб, јәни мүждәнин үмумдүнја мигјасында тәблиғ едилмәсини нијјәт едиб. Һәмин ҝүн јени јығынҹағын тәхминән 120 үзвү Аллаһын мүгәддәс руһу илә долду вә мөҹүзәви сурәтдә мүхтәлиф дилләрдә данышыб јәһуди вә прозелитләрә тәблиғ етди (Һәв. 2:4—11). Бир мүддәтдән сонра мүждәни сәмәријјәлиләрә чатдырдылар. Ерамызын 36-ҹы илиндә исә тәблиғ саһәси даһа да ҝенишләнди, мүждә сүннәтсиз гејри-јәһудиләрә тәблиғ олунмаға башланды. Беләликлә, тәблиғ иши «јәһуди» сәрһәдини ашыб бәшәр аләмини ағушуна алды.

13, 14. а) Исанын јени әмринә нә дахилдир? б) Исанын гојдуғу нүмунәдән нә өјрәнирик?

13 Инди ҝәлин һәмиманлыларымызла рәфтарымыза бахаг. Иса «јени бир әмр» вермишди. (Јәһја 13:34, 35 ајәләрини охујун.) Һәмин әмрә әсасән, биз садәҹә ади мәсәләләрдә бир-биримизә севҝи ҝөстәрмәклә кифајәтләнмәмәлијик, гардашларымыз уғрунда ҹанымыздан белә кечмәјә һазыр олмалыјыг. Мусанын Ганунунда бу мәгам јох иди (Мәт. 22:39; 1 Јәһ. 3:16).

14 Бу саһәдә ән мөһтәшәм нүмунәни Иса Мәсиһ гојуб. О, шаҝирдләрини фәдакар мәһәббәтлә севирди. Бу севҝисинә ҝөрә, онларын уғрунда ҹанындан кечмәли иди. Иса буну етмәјә һазыр иди. О, шаҝирдләриндән дә ејни шеји ҝөзләјирди. Бу ҝүн биздән дә буну ҝөзләјир. Биз баҹы-гардашларымыз уғрунда һәр бир ҹәфаја дөзмәли, лазым ҝәләрсә, ҹанымыздан да кечмәлијик (1 Салон. 2:8).

БУ ҜҮНҮМҮЗ ВӘ САБАҺЫМЫЗ ҮЧҮН ҜӨСТӘРИШЛӘР

15, 16. Биз инди һансы јени вәзијјәтләрлә үзләшмишик вә Аллаһ бизә неҹә јол ҝөстәрир?

15 Иса Мәсиһ давамчыларыны вахтлы-вахтында руһани гида илә тәмин етмәк үчүн садиг вә ағыллы нөкәр тәјин едиб (Мәт. 24:45—47). Бу гиданын бир һиссәси дә одур ки, јени вәзијјәтләрдә Аллаһын халгына мүһүм ҝөстәришләр верилир. Һансы јени вәзијјәтдән сөһбәт ҝедир?

16 Мүгәддәс Китабда бизим зәманә «ахырзаман» адланыр. Гаршыда исә индијәдәк ҝөрүлмәмиш бөјүк мүсибәт олаҹаг (2 Тим. 3:1; Марк 13:19). Үстәлик, Шејтан вә ҹинләр ҝөјдән говулараг јерин һүдудларына мәһкум олунублар. Мәһз елә буна ҝөрәдир ки, јер үзүнүн сакинләри мискин һалдадыр (Вәһј 12:9, 12). Һәмчинин бизә тәблиғ ишини ҝөрүлмәмиш мигјасда иҹра етмәк тапшырылыб. Биз дә итаәт едәрәк бүтүн дүнјада даһа чох инсана вә даһа чох дилдә мүждәни тәблиғ едирик.

17, 18. Верилән ҝөстәришләрә неҹә мүнасибәт ҝөстәрмәлијик?

17 Биз Јеһованын тәшкилатынын тәгдим етдији тәблиғ вәсаитләриндән истифадә етмәлијик. Сиз онлардан истифадә едирсиниз? Јығынҹаг ҝөрүшләриндә бу вәсаитләрдән еффектив сурәтдә истифадә етмәјә даир ҝөстәришләр верилир. Сиз бу ҝөстәришләрә риајәт едирсиниз? Онлара Аллаһдан ҝәлән ҝөстәришләр кими бахырсыныз?

18 Аллаһын хејир-дуасыны газанмаг үчүн биз јығынҹаг васитәсилә верилән бүтүн ҝөстәришләрә диггәт јетирмәлијик. Индидән итаәткар олсаг, Шејтан дүнјасынын мәһв едиләҹәји бөјүк мүсибәт заманы да ҝөстәришләрә әмәл едәҹәјик (Мәт. 24:21). Ондан сонра Шејтанын тәсириндән тамамилә азад олан јени дүнјада јашамаг үчүн јени ҝөстәришләрә еһтијаҹ олаҹаг.

Јер үзүндәки ҹәннәтдә тумарлар ачылаҹаг вә биз јени дүнјада јашамаг үчүн ҝөстәришләр алаҹағыг (19 вә 20-ҹи абзаслара бахын)

19, 20. Һансы тумарлар ачылаҹаг вә бунун сајәсиндә нә мүмкүн олаҹаг?

 19 Мусанын дөврүндә Исраил халгынын јени ҝөстәришләрә еһтијаҹы вар иди. Буна ҝөрә дә Аллаһ Мусанын васитәсилә онлара Ганун верди. Мәсиһи јығынҹағына исә Мәсиһин гануну верилди. Мүгәддәс Китабда дејилир ки, јени дүнјада да бизә ҝөстәришләр вермәк үчүн тумарлар ачылаҹаг. (Вәһј 20:12 ајәсини охујун.) Чох еһтимал ки, бу тумарларда Јеһованын һәмин вахт бәшәријјәт үчүн олан тәләбләри јазылаҹаг. Бүтүн инсанлар, о ҹүмләдән дириләнләр бу тумарлары өјрәниб Аллаһын ирадәси илә таныш олаҹаглар. Бу тумарлар бизә Јеһованын дүшүнҹә тәрзини даһа дәриндән анламаға көмәк едәҹәк. Аллаһын Кәламыны даһа јахшы баша дүшдүкҹә, ејни заманда јени тумарларда јазыланлары өјрәндикҹә ҹәннәтин бүтүн сакинләри бир-бирилә мәһәббәтлә, һөрмәт вә ләјагәтлә рәфтар едәҹәкләр (Әшј. 26:9). Тәсәввүр един, Падшаһ Иса Мәсиһин рәһбәрлији алтында неҹә маарифләндирмә иши һәјата кечириләҹәк!

20 Тумарларда јазыланлара әмәл едәнләрә әбәди һәјат вериләҹәк. Јеһова сонунҹу сынаг заманы Она садиг галанларын адыны әбәдилик һәјат китабына јазаҹаг. Бизим дә адымыз ора јазыла биләр. Әҝәр биз ДАЈАНЫБ Аллаһын Кәламыны охусаг, БАХЫБ бизим үчүн һансы мәна кәсб етдијини анласаг, ГУЛАГ АСЫБ Аллаһын ҝөстәришләринә инди табе олсаг, бөјүк мүсибәтдән сағ чыхмаға, дәрин һикмәти, бол мәһәббәти олан Аллаһымыз Јеһова һаггында әбәдијјән өјрәнмәјә үмид едә биләрик (Ваиз 3:11; Ром. 11:33).