Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  апрел 2016

Парчаланмыш дүнјада битәрәф галын

Парчаланмыш дүнјада битәрәф галын

«Аллаһа мәхсус шејләри Аллаһа верин» (МӘТ. 22:21).

НӘҒМӘ: 33, 137

1. Биз һәм Аллаһа, һәм дә һөкумәтә неҹә табе ола биләрик?

АЛЛАҺЫН КӘЛАМЫНДА дејилир ки, биз һөкумәтә табе олмалыјыг. Бунунла јанашы орада бујрулур ки, инсана јох, Аллаһа табе олмалыјыг (Һәв. 5:29; Тит. 3:1). Белә чыхыр ки, Мүгәддәс Китабда зиддијјәт вар? Әлбәттә ки, јох! Нисби табечилик принсипи бу әмрләри баша дүшүб онлара табе олмаға көмәк едир. Иса Мәсиһ бу принсипин мәғзини нөвбәти сөзләрлә ҝөстәрмишди: «Падшаһа мәхсус шејләри падшаһа, Аллаһа мәхсус шејләри Аллаһа верин» (Мәт. 22:21). Исанын бу ҝөстәришинә неҹә әмәл едирик? Биз јашадығымыз өлкәдә дөвләтин ганунларына табе олмагла, мәмурлара һөрмәт ҝөстәрмәклә, верҝиләри өдәмәклә һөкумәтә табе олуруг (Ром. 13:7). Лакин һөкумәт биздән Аллаһын ганунларыны позмағы тәләб едәндә биз һөрмәтҹил шәкилдә бундан имтина едирик.

2. Дүнјанын сијаси ишләриндә битәрәф олдуғумузу неҹә ҝөстәририк?

2 Аллаһа мәхсус олан шејләри Аллаһа вермәјә бу дүнјанын сијаси ишләриндә битәрәф галмаг да дахилдир (Әшј. 2:4). Беләликлә, биз Јеһованын изнилә фәалијјәт ҝөстәрән һөкумәтләрин әлејһинә чыхмырыг, вәтәнпәрвәр, миллијјәтчи һәрәкатлара гошулмуруг (Ром. 13:1, 2). Биз сијасәтчиләрә тәсир ҝөстәрмирик, сијаси сечкиләрдә сәс вермирик, сијасәтчи олмуруг, јахуд һөкумәти девирмәјә чалышмырыг.

3. Биз нәјә ҝөрә битәрәф галмалыјыг?

 3 Аллаһын биздән битәрәфлик тәләб етмәсинин бир нечә сәбәби вар. Сәбәбләрдән бири будур ки, биз Аллаһын Оғлунун, Иса Мәсиһин тәлимләринә риајәт едирик вә онун нүмунәсини изләјирик. О исә дүнјаја мәхсус дејилди, һеч вахт сијасәтә вә мүһарибәләрә гарышмырды (Јәһ. 6:15; 17:16). Диҝәр сәбәб одур ки, биз Аллаһын Падшаһлығынын садиг тәбәәси олмаг истәјирик. Әҝәр сијаси ишләрдә битәрәф галмасаг, һансы виҹданла тәблиғ едә биләрик ки, Аллаһын Падшаһлығы бәшәријјәтин проблемләрини һәлл едәҹәк јеҝанә һөкумәтдир? Бундан башга, јалан динә етигад едәнләр сијасәтә гарышыр, буна ҝөрә дә онларын арасында парчаланма мөвҹуддур. Лакин һәгиги ибадәт бизә битәрәф галыб бејнәлхалг гардашлығы горумаға көмәк едир (1 Бут. 2:17).

4. а) Һарадан билирик ки, битәрәф галмаг ҝетдикҹә чәтинләшәҹәк? б) Нәјә ҝөрә индидән өзүмүзү битәрәф галмаға һазырламалыјыг?

4 Ола билсин, јашадығымыз өлкәдә сијаси мүһитдә сабитлик һөкм сүрүр, һәгиги ибадәтә толерант јанашылыр. Лакин Шејтанын дүнјасы сонуна јахынлашдыгҹа, битәрәф галмаг чәтинләшәҹәк. Бу ҝүн инсанларын әксәријјәти барышмаз, тәрсдир. Ҝет-ҝедә исә бәшәријјәт даһа да парчаланаҹаг (2 Тим. 3:3, 4). Бәзи өлкәләрдә гәфләтән баш верән сијаси дәјишиклик уҹбатындан гардашларымыз ҝөзләнилмәдән битәрәфликлә бағлы чәтинликләрлә үзләшмишләр. Бу сәбәбдән биз индидән битәрәф галмаға һазырлашмалыјыг. Әҝәр отуруб ҝөзләсәк ки, нә вахт чәтин вәзијјәт јаранар, онда да битәрәф галмаға өзүмү һазырлајарам, белә вәзијјәт јарананда битәрәфлијимизи асанлыгла поза биләрик. Беләликлә, ҝәлин бу парчаланмыш дүнјада битәрәфлији горумаға өзүмүзү һазырламаг үчүн дөрд амили нәзәрдән кечирәк.

ҺӨКУМӘТӘ ЈЕҺОВАНЫН ҜӨЗҮ ИЛӘ БАХЫН

5. Јеһова һөкумәтләрә неҹә бахыр?

5 Битәрәф галмаға көмәк едән илк амил одур ки, биз сијаси гурулушлара Јеһованын ҝөзү илә бахмалыјыг. Ола билсин, бәзи һөкумәтләр әдаләтли ҝөрүнүр. Лакин инсанын инсан үзәриндә ағалыг етмәси мәфһуму артыг өзү-өзлүјүндә Јеһованын нијјәтинә зиддир (Әрм. 10:23). Бу һөкумәтләр милләтчилијә тәкан вериб бәшәр аиләсини парчалајыр. Һәтта ән јахшы рәһбәрләр дә бүтүн проблемләри һәлл едә билмәзләр. Үстәлик, инсанларын гурдуғу һөкумәтләр 1914-ҹү илдән Аллаһын Падшаһлығынын рәгибинә чеврилибләр. Аллаһын Падшаһлығы тезликлә халглара чыхардығы һөкмү иҹра едиб бу һөкумәтләри мәһв едәҹәк. (Зәбур 2:2, 7—9 ајәләрини охујун.)

6. Һакимијјәт нүмајәндәләринә неҹә јанашмалыјыг?

6 Аллаһ она ҝөрә сијаси гурулушларын олмасына јол верир ки, онлар дүнјада мүәјјән гәдәр сабитлик јарадыр. Бунун сајәсиндә исә биз Падшаһлыг һагда мүждәни тәблиғ едә билирик (Ром. 13:3, 4). Аллаһ һәтта бизә һөкумәт үчүн дуа етмәји бујурур ки, биз әмин-аманлыг ичиндә Аллаһа ибадәт едә биләк (1 Тим. 2:1, 2). Һәвари Булус кими, биз дә әдаләти бәргәрар етмәк үчүн һаким даирәләрә мүраҹиәт едирик (Һәв. 25:11). Дүздүр, Мүгәддәс Китабда дејилир ки, сијаси гурулушлар Аллаһын дүшмәни олан Шејтанын һакимијјәти алтындадыр. Лакин орада дејилмир ки, о, һәр бир рәһбәри вә ја мәмуру билаваситә идарә едир (Лука 4:5, 6). Буна ҝөрә дә һеч вахт белә сөзү дилимизә ҝәтирмәмәлијик ки, һансыса һөкумәт нүмајәндәсини Шејтан идарә едир. Әксинә, һакимијјәт вә ја һөкумәт барәдә данышаркән һеч кәсин һаггында пис данышмамалыјыг (Тит. 3:1, 2).

7. Һансы дүшүнҹә тәрзиндән гачмалыјыг?

 7 Биз Аллаһа итаәт етдијимизи һәм дә онунла ҝөстәририк ки, һеч бир намизәдә, јахуд сијаси партијаја, һәтта марагларымызы дәстәкләјәнләрә белә рәғбәт бәсләмирик. Бу мәсәләдә битәрәфлијимиз сынаға чәкилә биләр. Туталым ки, истибдадчы режими девирмәк үчүн өлкә әһалиси ајаға галхыр. Бу режимдән Аллаһын халгы да аз зүлм чәкмәјиб. Сөзсүз ки, биз ҹамаатла бирликдә нүмајишә чыхмајаҹағыг. Анҹаг елә ола биләрми ки, үрәјимиз онларын јанында олсун? (Ефес. 2:2). Биз тәкҹә сөзләримиздә вә һәрәкәтләримиздә јох, үрәјимиздә дә битәрәф галмалыјыг.

ЕҺТИЈАТЛЫ, ЕЈНИ ЗАМАНДА МӘСУМ ОЛУН

8. Биз чәтин вәзијјәтләрдә еһтијатлы, ејни заманда мәсум неҹә ола биләрик?

8 Бизә битәрәф галмаға көмәк едән икинҹи амил чәтинликләр заманы «илан кими еһтијатлы, ҝөјәрчин кими мәсум» олмагдыр. (Мәтта 10:16, 17 ајәләрини охујун.) Еһтијатлы олмаг тәһлүкәләри габагҹадан сезмәк демәкдир. Мәсум галмаг исә чәтин вәзијјәтләрдә битәрәфлији позмамаг демәкдир. Ҝәлин һәмин вәзијјәтләрдән бәзиләрини нәзәрдән кечирәк вә ҝөрәк бу вәзијјәтләрдә неҹә давранмалыјыг.

9. Башгалары илә данышаркән неҹә еһтијатлы олмалыјыг?

9 Сөһбәтләр. Сијасәтдән сөһбәт дүшәндә биз еһтијатлы олмалыјыг. Мәсәлән, Падшаһлыг хәбәрини тәблиғ едәркән партијаларын, јахуд рәһбәрләрин јүрүтдүјү сијасәтин леһинә вә ја әлејһинә һеч нә данышмамалыјыг. Чалышын инсанла үмуми мөвзу тапмаг үчүн диггәти проблемә јөнәлдәсиниз, онун һансыса сијаси һәллинә јох. Сонра Мүгәддәс Китабдан ҝөстәрин ки, Аллаһын һөкумәти бу проблеми бирдәфәлик неҹә һәлл едәҹәк. Әҝәр ејниҹинсли никаһ вә ја аборт кими мүбаһисә доғуран бир мөвзудан сөһбәт дүшәрсә, о заман Мүгәддәс Китабда бу барәдә нә дејилдијини сөјләјин вә бизим бунлара ујғун јашамаға чалышдығымызы изаһ един. Сөһбәт заманы бу кими мөвзуларын сијаси јөнүндә там битәрәф галын. Һансы ганунлар верилмәлидир, һансылар ләғв олунмалыдыр, һансылар дәјишдирилмәлидир — бу кими мәсәләләрә биз гәтијјән гарышмырыг вә өз фикримизи дә башгаларына јеритмирик.

10. Нә исә охујанда вә ја нәјәсә баханда битәрәф галдығымызы неҹә јохлаја биләрик?

10 Медиа. Хәбәрләр бурахылышы чох вахт гәрәзли вә субјектив шәкилдә тәгдим олунур. Чох вахт медиа сијасәтин әлиндә бир аләт олур. Медианын дөвләт нәзарәти алтында олдуғу өлкәләрдә хәбәрләр ачыг-ашкар гејри-објектив шәкилдә тәгдим олунур. Һәтта демократик адланан өлкәләрдә белә мәсиһиләр еһтијатлы олмалыдырлар ки, шәрһчиләрин гәрәзли мүнасибәтини мәнимсәмәсинләр. Өзүнүздән сорушун: «Мән һансыса репортјорун сијаси бахышлары илә разы олдуғум үчүн ону динләмәји хошлајырам?» Әҝәр беләдирсә, онда даһа објектив информасија мәнбәји ахтарын. Һәр бир һалда јахшы оларды ки, һансыса сијаси идеалоҝијаны јајан хәбәр верилишләринә нә бахмајасыныз, нә дә гулаг асмајасыныз. Бундан башга динләдијиниз мәлуматын Мүгәддәс Китабда јазылан сағлам сөзләр нүмунәсинә ујғун олуб-олмадығыны һәмишә јохлајын (2 Тим. 1:13).

11. Малпәрәстлик битәрәфлијимиз үчүн неҹә тәһлүкә јарадыр?

11 Малпәрәстлик. Әҝәр биз әмлакымыза бағлы олсаг, онда чох еһтимал ки, сынаг вахты битәрәфлији позаҹағыг. Малавидә јашајан Рут данышыр ки, 1970-ҹи илләрдә јашанан тәгибләр заманы бир нечә Шаһидлә бу баш вермишди. О дејир: «Онлар өз раһат шәраитләриндән әл чәкә билмирдиләр. Бәзиләри бизимлә бирҝә сүрҝүнә ҝетдиләр.  Лакин сонрадан гачгын дүшәрҝәсиндәки чәтин һәјата таб ҝәтирә билмәјиб сијаси партијаја дахил олдулар вә евә гајытдылар». Анҹаг Аллаһын халгынын ичиндә әксәријјәт чәтин игтисади вәзијјәтә вә бүтүн әмлакларынын әлләриндән чыхмасына бахмајараг, битәрәфлији горумушду (Ибр. 10:34).

12, 13. а) Јеһова инсанларла бағлы нә фикирләшир? б) Өлкәмизлә һәддиндән артыг чох гүрур дујдуғумузу неҹә мүәјјән едә биләрик?

12 Гүрур. Инсанлар чох вахт өз иргләри, тајфалары, халглары, мәдәнијјәтләри вә шәһәрләри илә фәхрлә данышыб өјүнүрләр. Лакин биз билирик ки, тајфаја, мәдәнијјәтә вә ја халга ҝөрә гүрурлананда Јеһованын инсан һакимијјәтинә вә бәшәр аиләсинә олан мүнасибәтинә зидд давранырыг. Әлбәттә, Аллаһ демир ки, биз өз мәдәнијјәтимизи данаг. Әслиндә, фәргли мәдәнијјәтләр сајәсиндә бәшәр аиләсиндә белә ҝөзәл мүхтәлифлик мөвҹуддур. Бунунла белә, унутмамалыјыг ки, Аллаһын ҝөзүндә бүтүн инсанлар бәрабәрдир (Ром. 10:12).

13 Өз өлкәси илә фәхр етмәк әсил милләтчиликдир. Бу, битәрәфлији позмаға апаран илк аддым ола биләр. Мәсиһиләрдә дә бу ҹүр гүрур ола биләр. Белә ки, биринҹи әсрдә мәсиһиләрдән бәзиләри миллијәтинә ҝөрә баҹы-гардашлар арасында ајры-сечкилик едирди (Һәв. 6:1). Неҹә мүәјјән едә биләрик ки, бу ҹүр гүрур бизим дә үрәјимиздә көк атыр, ја јох? Тутаг ки, башга өлкәдән олан баҹы вә ја гардаш һансыса ишлә бағлы тәклиф ирәли сүрүр. Сиз нә едәрдиниз? Дәрһал тәклифи рәдд едиб дүшүнәрдиниз ки, «биздә буну даһа јахшы едирләр»? Бунун әксинә олараг биз Аллаһын Кәламындакы бу мәсләһәтә ујғун давранмалыјыг: «Тәвазөкар олуб башгаларыны өзүнүздән үстүн сајын» (Филип. 2:3).

ЈЕҺОВАДАН ҜҮҸ АЛЫН

14. Дуа бизә неҹә көмәк едә биләр вә Мүгәддәс Китабдан һансы һадисә буну сүбут едир?

14 Битәрәф галмагда көмәк едән үчүнҹү амил Јеһованын вердији ҝүҹдүр. Дуа едиб Јеһовадан мүгәддәс руһ истәјин. Мүгәддәс руһун сајәсиндә сәбирли, тәмкинли олаҹагсыныз вә әҝәр һөкумәт надүрүстлүјә, әдаләтсизлијә јол верәрсә, бу кејфијјәтләр сизә таб ҝәтирмәјә көмәк едәҹәк. Һәмчинин Јеһовадан һикмәт диләјин ки, сизи мәсиһи битәрәфлијини позмаға вадар едәҹәк вәзијјәтләри дујасыныз вә онларын өһдәсиндән ҝәләсиниз (Јаг. 1:5). Әҝәр һәгиги ибадәтә ҝөрә һәбс олунмусунузса, јахуд башга ҹүр ҹәзаландырылмысынызса, иманынызы ҹәсарәтлә мүдафиә етмәк вә бүтүн чәтинликләрә таб ҝәтирмәк үчүн Јеһовадан ҝүҹ истәјин. (Һәвариләрин ишләри 4:27—31 ајәләрини охујун.)

15. Мүгәддәс Китаб сизә битәрәф галмаға неҹә көмәк едә биләр? (Һәмчинин «Аллаһын Кәламы онларын әзмини мөһкәмләндирди» адлы чәрчивәјә дә бахын.)

15 Јеһова Кәламы васитәсилә дә сизә ҝүҹ верә биләр. Сынаг вахты битәрәфлији горумаға көмәк едәҹәк ајәләр үзәриндә дүшүнүн. Онлары индидән јаддашыныза һәкк един ки, сабаһ Мүгәддәс Китаба әлиниз чатмајанда онлар сизә көмәк етсин. Аллаһын Кәламы һәмчинин Падшаһлығын ҝәләҹәк немәтләринә олан үмидинизи мөһкәмләндирә биләр. Тәгибләрә дөзә билмәк үчүн бу үмид мүтләгдир (Ром. 8:25). Бөјүк сәбирсизликлә ҝөзләдијиниз немәтләри тәсвир едән ајәләри сечин вә өзүнүзү ҹәннәтдә, артыг бу немәтләри алмыш кими тәсәввүр един.

САДИГ ИНСАНЛАРДАН ӨРНӘК АЛЫН

16, 17. Битәрәфлијини горумуш садиг инсанларын нүмунәсиндән нә өјрәнирик? (Мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бахын.)

16 Битәрәфлији горумаға көмәк едән дөрдүнҹү амил Јеһованын садиг хидмәтчиләридир. Онларын нүмунәси бизә һикмәт вә ҝүҹ верә биләр. Таб ҝәтирмәк үчүн бизим бунлара сон дәрәҹә еһтијаҹымыз вар.  Мәсәлән, Сәдраһ, Мисаһ вә Абиднағу Бабил дөвләтинин рәмзи олан һејкәлә сәҹдә гылмамышдылар. (Дәнјал 3:16—18 ајәләрини охујун.) Онларын гәтијјәти барәдә охујанда мәсиһиләр јашадыглары дөвләтин рәмзи олан бајраға тәзим етмәмәк үчүн ҹәсарәт тапырлар. Иса Мәсиһ дә дүнјанын сијаси вә иҹтимаи иғтишашларына гәтијјән гарышмырды. О билирди ки, өз нүмунәси башгаларына неҹә тәсир едәҹәк. Буна ҝөрә дә шаҝирдләринә демишди: «Ҹәсарәтли олун! Мән дүнјаја галиб ҝәлдим» (Јәһ. 16:33).

17 Мүасир дөврдә бир чох Шаһидләр битәрәфлији горуја билмишдиләр. Бәзиләри иманы уғрунда һәбс олунмуш, ишҝәнҹәләрә мәруз галмыш вә һәтта һәјатыны белә итирмишдир. Онларын нүмунәси Түркијәдән олан Барыш гардаша көмәк етдији кими сизә дә көмәк едә биләр. О дејир: «Франс Рајтер гардашы Һитлерин ордусунда хидмәт етмәдији үчүн ҝәнҹ јашында едам етдиләр. Өлүмүндән әввәлки ҝеҹә анасына јаздығы мәктубдан онун нә дәрәҹәдә мөһкәм иман саһиби олдуғу, Јеһоваја нә гәдәр етибар етдији ајдын ҝөрүнүр. Мән истәјирдим ки, бу ҹүр сынагла үзләшсәм, онун кими давраным». [1]

18, 19. а) Јығынҹағынызын үзвләри сизә битәрәф галмаға неҹә көмәк едә биләрләр? б) Сиз нәјә әзмлисиниз?

18 Јығынҹағыныздакы баҹы-гардашларын да сизә бөјүк көмәји дәјә биләр. Ағсаггаллара битәрәфликлә бағлы үзләшдијиниз чәтинликләри данышын. Онлардан Мүгәддәс Китаба әсасланан мәсләһәт истәјин. Јығынҹағын үзвләри үзләшдијиниз чәтинликдән хәбәр тутсалар, сизи мөһкәмләндирәҹәкләр. Онлардан хаһиш един ки, сизин үчүн дуа етсинләр. Бир шеји унутмајын ки, әҝәр гардашларын бизә дәстәк олмасыны, бизим үчүн дуа етмәсини истәјириксә, биз дә ејни шеји онлар үчүн етмәлијик (Мәт. 7:12). jw.org сајтында ХӘБӘРЛӘР > ҺҮГУГИ МӘСӘЛӘЛӘР бөлмәсиндә јерләшән “Јеһованын Шаһидләринин иманларына ҝөрә һәбс олундуғу өлкәләр” адлы мәгаләјә бахын. Орада һәбсдә олан гардашларын адынын сијаһысыны тапмаг олар. Бир нечә ад сечин, Јеһоваја дуа един ки, онлар ҹәсарәтлә өз нөгсансызлыгларыны горуја билсинләр (Ефес. 6:19, 20).

19 Бу һөкумәтләрин сону јахынлашдыгҹа, чох еһтимал ки, онлар бизим Јеһоваја вә Онун Падшаһлығына садиг галмағымыза ҝетдикҹә даһа чох дөзүмсүзлүк ҝөстәрәҹәкләр. Буна ҝөрә дә ҝәлин парчаланмыш дүнјада битәрәфлији горумаға индидән өзүмүзү һазырлајаг.

^ [1] (17-ҹи абзас) «Јеһованын Шаһидләри — Аллаһын Падшаһлығынын мүждәчиләри» китабынын 662-ҹи сәһифәсинә (рус.) вә «Аллаһын Падшаһлығы һөкмранлыг едир!» китабынын 150-ҹи сәһифәсиндәки «О, Аллаһы шәрәфләндирәрәк өлдү» адлы чәрчивәјә бахын.