Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  декабр 2016

 Биографија

Һәр ҹүр адам үчүн һәр шеј олдум

Һәр ҹүр адам үчүн һәр шеј олдум

Атам анамы һәдәләјәрәк деди: «Вәфтиз олсан, сәндән ајрылаҹағам!» Буна бахмајараг, анам ҝери чәкилмәди, һәјатыны Јеһоваја һәср едәрәк вәфтиз олунду. Атам да сөзүнүн үстүндә дурду, бизи атыб ҝетди. Бу һадисә 1941-ҹи илдә баш вермишди. О вахт мәним ҹәми сәккиз јашым вар иди.

БУ ҺАДИСӘЛӘР баш вермәмишдән әввәл мәндә артыг һәгигәтә мараг ојанмышды. Анам Мүгәддәс Китаба әсасланан нәшрләри охујурду. Онлар мәним чох хошума ҝәлирди, хүсусилә дә, шәкилләри. Атам анама өјрәндикләрини мәнә данышмаға иҹазә вермирди. Мән исә һәр шејлә марагландығым үчүн анама чохлу суаллар верирдим. Буна ҝөрә дә атам евдә олмајанда анам мәнимлә Мүгәддәс Китаб дәрси кечирди. Бу да өз ҝөзәл бәһрәсини ҝәтирди, гәрара ҝәлдим ки, һәјатымы Јеһоваја һәср едим. 1943-ҹү илдә, он јашым оланда Инҝилтәрәнин Блекпул шәһәриндә вәфтиз олдум.

ЈЕҺОВАНЫН ЈОЛУНДА АТДЫҒЫМ ИЛК АДДЫМЛАР

О ҝүндән етибарән анам вә мән мүнтәзәм олараг тәблиғдә иштирак едирдик. Инсанлара мүждәни чатдырмаг үчүн фонографдан истифадә едирдик. О, чох бөјүк вә ағыр иди, һарадаса 4,5 килограм чәкиси вар иди. Инди тәсәввүр един, мән, балаҹа ушаг о бојда јүкү неҹә дашымышам.

Он дөрд јашыма чатанда өнҹүл олмаг гәрарына ҝәлдим. Анам мәсләһәт ҝөрдү ки, әввәлҹә гардашлыг хидмәтчиси илә (инди рајон нәзарәтчиси адланыр) мәсләһәтләшим. О, мәнә  өзүмү доландырмаг үчүн һансыса пешәјә јијәләнмәји мәсләһәт ҝөрдү. Мән онун мәсләһәтинә әмәл етдим. Ики ил ишләјәндән сонра башга бир рајон нәзарәтчисинә јахынлашыб өнҹүл хидмәти барәдә данышдым. О, мәнә деди: «Афәрин, ирәли!»

Анамла мән 1949-ҹу илин апрел ајында кирајә галдығымыз евдән чыхдыг, мебелләримизин јарысыны сатыб, јарысыны пајладыг вә Манчестерин јахынлығында јерләшән Мидлтон шәһәринә көчдүк ки, орада өнҹүл хидмәтинә башлајаг. Дөрд ајдан сонра бир гардаша мәнимлә өнҹүл хидмәтиндә әмәкдашлыг етмәји тәклиф етдим. Филиал бизә Ирлам шәһәриндә јени тәсис олунмуш јығынҹаға көчмәји мәсләһәт ҝөрдү. Анам исә башга јығынҹагдакы бир баҹы илә өнҹүл кими хидмәт едирди.

Јени јығынҹағымызда мәсул гардашларын сајы аз олдуғу үчүн ибадәт ҝөрүшләрини апармаг әмәкдашымла мәнә тапшырылмышды. Онда мәним ҹәми 17 јашым вар иди. Бир мүддәт сонра мәни Бакстон јығынҹағына тәјин етдиләр. Бу јығынҹагда тәблиғчи чох аз иди вә көмәјә еһтијаҹ вар иди. О илләр мәни ҝәләҹәкдә алдығым тәјинатлара һазырлады.

Инсанлары ачыг мәрузәни динләмәјә дәвәт едирик (Рочестер, Нју-Јорк, 1953-ҹү ил)

1951-ҹи илдә Ҝөзәтчи Гүлләсинин Мүгәддәс Китаб Мәктәби Ҝиладда охумаг үчүн әризә јаздым. Лакин 1952-ҹи илин декабр ајында мәни һәрби хидмәтә чағырдылар. Таммүддәтли хидмәтчи олдуғуму әсас ҝәтирәрәк мәһкәмәдән мәни һәрби хидмәтдән азад етмәји хаһиш  етдим. Амма мәһкәмә мәним дин хадими олдуғуму тәсдиг етмәди вә мәнә алты ај һәбс ҹәсазы кәсди. Һәбсдә оланда мәни Ҝилад мәктәбинин 22-ҹи синфиндә охумаға дәвәт етдиләр. Беләҹә, мән 1953-ҹү илин ијул ајында «Ҹорҹик» адлы ҝәмијә миниб Нју-Јорка јола дүшдүм.

Ора чатан кими «Јени дүнјанын ҹәмијјәти» адлы топлантыја (1953-ҹү ил) ҝетдим. Сонра гатарла Нју-Јоркун Шимали Лансинг шәһәринә јолландым. Мәктәб орада јерләширди. Һәбсдән тәзә чыхмышдым дејә, үстүмдә чох аз пул вар иди. Гатардан дүшәндән сонра Шимали Лансингә ҝетмәк үчүн автобуса миндим. Ҝедиш һаггыны өдәмәк үчүн сәрнишинләрин бириндән 25 сент борҹ алдым.

ХАРИҸӘ ТӘЈИНАТ

Ҝилад мәктәбиндә верилән тәлим мәнә вә синиф јолдашларыма хүсуси тәјинатлы мүждәчи кими «һәр ҹүр адам үчүн һәр шеј» олмаға көмәк етди (1 Кор. 9:22). Бизим синифдән үч нәфәри — мәни, Пол Брун вә Рејмонд Личи Филиппинә тәјин етдиләр. Виза алмағымыз бир нечә ај чәкди. Ҝәми илә Роттердамдан, Аралыг дәнизиндән, Сүвејш каналындан, Һинд океанындан, Малајзијадан, Һонконгдан кечәрәк 47 ҝүн јол ҝетдик. Вә нәһајәт, 1954-ҹү ил нојабрын 19-у Манилаја (Филиппинин пајтахты) чатдыг.

Әмәкдашым Рејмонд Личлә бирҝә Филиппинә ҝәми илә 47 ҝүн јол ҝедәндә

Беләҹә, башга халга, башга өлкәјә, башга дилә өјрәшмәк лазым иди. Үчүмүз дә Кесон-Ситидәки јығынҹаға тәјин олунмушдуг. Оранын әһалисинин чоху инҝилис дилиндә данышдығы үчүн алты аја тагал дилиндә ҹәми бир нечә сөз өјрәнмишдик. Нөвбәти тәјинатымыз бу проблеми һәлл етди.

1955-ҹи илин мај ајы иди. Рејмонд гардашла тәблиғдән евә гајыданда ҝөрдүк ки, бизә мәктуб ҝәлиб. Мәктубда дејилирди ки, бизи рајон нәзарәтчи тәјин едибләр. Онда мәним ҹәми 22 јашым вар иди. Буна бахмајараг, бу хидмәт нөвү мәнә јени бир шәкилдә һәр ҹүр адам үчүн һәр шеј олмағы өјрәтди.

Рајон топлантысында бикол дилиндә мәрузә дејирәм

Мисал үчүн рајон нәзарәтчиси кими илк ачыг мәрузәни кәнд мағазасынын гаршысында етмишдим. Сән демә, о дөврдә Филиппиндә ачыг мәрузә ачыг һавада сөјләнилирди. Јығынҹаглары зијарәт едәндә мәрузәләри талварда, базарда, бәләдијјә бинасынын гаршысында, баскетбол мејданчасында, паркда вә ән чох күчә тининдә сөјләјирдим. Бир дәфә Сан Пабло-Ситинин базарында мәрузә сөјләмәли идим, амма ҝүҹлү јағыш јағдығы үчүн алынмады. Буна ҝөрә дә мәсул гардашлара мәрузәни ибадәт евиндә сөјләмәји тәклиф етдим. Сонра гардашлар мәндән сорушдулар ки, ачыг һавада сөјләмәдијимә ҝөрә бу мәрузәни ачыг мәрузә сајмаг олар ја јох.

Рајон нәзарәтчи кими хидмәт етдијим мүддәт әрзиндә баҹы-гардашларын евиндә галмышам. Онлар касыб олсалар да, еви һәмишә тәмиз сахлајырдылар. Чох вахт тахта дөшәмәјә сәрилмиш һәсирин үстүндә јатырдым. Чимдијимиз јер диварсыз олдуғу үчүн палтарлы чиммәји өјрәнмишдим. Јығынҹаглары зијарәт етмәк үчүн ҹипнидән (маршрут таксиләр) вә автобусдан истифадә едирдим. Адалара ҝедәндә исә гајыға минирдим. Бу хидмәтдә олдуғум илләр әрзиндә һеч вахт шәхси машыным олмајыб.

Тәблиғ иши вә јығынҹаглары зијарәт етмәк мәнә тагал дилини өјрәнмәјә көмәк етди. Һеч вахт дил курсларына ҝетмәмишәм. Бу дили тәблиғдә вә јығынҹагларда баҹы-гардашлара диггәтлә гулаг асмагла өјрәнмишәм. Баҹы-гардашлар бу ишдә мәнә чох көмәк олублар. Мәнә сәбирлә јанашдыглары вә сәһвләрими дүзәлтдикләри үчүн онлара миннәтдарам.

Вахт кечдикҹә јени тапшырыглар алырдым вә бу тапшырыглары јеринә јетирмәк үчүн јени вәзијјәтә ујғунлашмағы өјрәнирдим. 1956-ҹы илдә Нејтан Норр гардаш Филиппини зијарәт едәндә орада топланты кечирилмишди. Мәни иҹтимаијјәтлә әлагәләр шөбәсинә тәјин  етмишдиләр. Бу ишдә тәҹрүбәм олмадығы үчүн гардашлар мәнә бөјүк һәвәслә көмәк едирди. Тәхминән бир ил сонра даһа бир топланты тәшкил олунду вә Фредерик Франс гардаш баш идарәнин нүмајәндәси кими топлантыда иштирак едирди. Бу дәфә мәни топлантынын нәзарәтчиси тәјин етмишдиләр. Фредерик гардашын мәрузә сөјләмәк үчүн Филиппинин милли палтарында (баронг тагалог) сәһнәјә чыхмасы баҹы-гардашлара хош тәәссүрат бағышламышды. Онун бу ҝөзәл давранышы мәни инсанлара ујғунлашмаға тәшвиг етди.

Вилајәт нәзарәтчиси тәјин олунанда даһа чох јениликләрә өјрәшмәли олдум. Һәмин вахт биз «Јени дүнја ҹәмијјәти — хошбәхт халг» филмини нүмајиш етдирирдик. Чох вахт бу нүмајиш ачыг һавада кечирилирди. Һәрдән һәшәратлар бизә динҹлик вермирди, онлар пројекторун ишығына ҝәлир вә јапышыб ичиндә галырдылар. Нүмајишдән сонра отуруб әзијјәтлә пројектору тәмизләјирдик. Нүмајиши тәшкил етмәјин өзү дә әзијјәтлә баша ҝәлирди, амма филмин инсанлара мүсбәт тәсир бағышладығыны ҝөрәндә мәмнунлуг дујурдуг. Бу филмдә инсанлара Јеһованын тәшкилатынын бејнәлхалг бир тәшкилат олдуғу ҝөстәрилирди.

Католик килсәсинин кешишләри дөвләт мәмурларына тәзјиг ҝөстәрирдиләр ки, бизим топлантылара гадаға гојсунлар. Мәрузәләр килсәнин јахынлығында сөјләниләндә килсә зәнҝини чалараг ҝөрүшә мане олмаға чалышырдылар. Бүтүн  бунлара бахмајараг, ишимиз ирәли ҝедирди. Һал-һазырда һәмин әразиләрдә чохлу Јеһованын Шаһиди вар.

УЈҒУНЛАШМАҒЫ ТӘЛӘБ ЕДӘН ЈЕНИ ТӘЈИНАТЛАР

1959-ҹу илдә бир мәктуб алдым. Орада јазылмышды ки, мән филиалда хидмәт етмәјә тәјин олунмушам. Бу хидмәт нөвүндә дә јени шејләр өјрәндим. Бир мүддәт сонра мәнә башга өлкәләрдәки филиаллары зијарәт етмәји тапшырдылар. Бу зијарәтләрин бириндә Таиландда хүсуси таммүддәтли хидмәтчи кими хидмәт едән Ҹанет Дүмант адлы бир баҹы илә таныш олдум. Биз бир мүддәт јазышандан сонра евләндик. Бирликдә 51 илдир ки хошбәхт һәјат сүрүр вә хидмәтдән севинҹ дујуруг.

Ҹанетлә Филиппин адаларынын бириндә

Бу тәјинат вахты мән үмумән 33 өлкәдә хидмәт едән баҹы-гардашлары зијарәт етмишәм. Илк тәјинатларым мәнә мүхтәлиф инсанлара ујғунлашмаг кими чәтин бир ишин өһдәсиндән ҝәлмәјә көмәк етди. Бу зијарәтләр дүнјаҝөрүшүмү артырды вә Јеһованын мәһәббәтинин неҹә әнҝин олдуғуну, Онун инсанлары ајры-сечкилик етмәдән севдијини әјани шәкилдә ҝөрмәјә көмәк етди (Һәв. 10:34, 35).

Тәблиғдән галмырыг

ҺӘЛӘ ДӘ ЈЕНИЛИКЛӘРӘ ӨЈРӘШИРӘМ

Филиппиндәки баҹы-гардашларла хидмәт етмәк мәнә мәмнунлуг ҝәтирир. Мән бураја тәјин олунан вахтдан бу јана тәблиғчиләрин сајы он гат артыб. Һазырда Ҹанетлә мән Филиппинин Кесон-Сити шәһәриндә јерләшән филиалда хидмәт едирик. Артыг алтмыш илдир ки хариҹи өлкәдә хидмәт едирәм, амма Јеһова тәләб етсә, јенә дә һәр вәзијјәтә ујғунлашмаға һазырам. Тәшкилатда сон вахтлар баш верән дәјишикликләр бизә ҝөстәрди ки, Јеһованын вә баҹы-гардашларын јолунда етдијимиз хидмәтдә истәнилән јенилијә ујғунлашмалыјыг.

Јеһованын хидмәтчиләринин сајынын артмасы бизи чох севиндирир

Һәјат јолдашымла мән һәмишә Јеһованын ҝөстәришинә бојун әјмәјә чалышмышыг. Бу ҹүр һәјат сүрмәк бизә зөвг верир. Лазым ҝәләндә вәзијјәтә ујғунлашмышыг вә бунун сајәсиндә баҹы-гардашлара даһа јахшы хидмәт едә билмишик. Һәмишә һәр ҹүр адам үчүн һәр шеј олмаға һазырыг, јетәр ки, Јеһова Аллаһ бујурсун.

Биз бу ҝүнә гәдәр Кесон-Ситидәки филиалда хидмәт едирик