Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  август 2016

Гызылдан гијмәтли «ҹәваһири» ахтарын

Гызылдан гијмәтли «ҹәваһири» ахтарын

Нә вахтса гызыл парчасы тапмысыныз? Надир һалларда олса да, тапанлар олуб. Амма милјонларла инсан гызылдан гат-гат гијмәтли «ҹәваһир» тапыб. Бу, саф гызылла алынмајан илаһи һикмәтдир (Әјј. 28:12, 15).

МҮГӘДДӘС КИТАБЫ арашдыран инсаны, мүәјјән мәнада, гызылахтарана бәнзәтмәк олар. О зәһмәт чәкмәли, Аллаһын Кәламынын дәринликләринә вармалыдыр ки, мисли бәрабәри олмајан һикмәти тапсын. Ҝәлин ҝөрәк гызылахтаранлар һансы үч јолла гызыл ахтарырлар вә биз бундан нә өјрәнә биләрик.

ГЫЗЫЛ ПАРЧАСЫ ТАПАНДА

Тәсәввүр един ки, чајын кәнары илә ҝедирсиниз вә бирдән дашларын арасындан кичик бир парылты ҝөзүнүзү гамашдырыр. Әјилиб баханда ҝөзләринизә инана билмирсиниз: «Бу ки гызылдыр!» О, кибрит башындан да балаҹадыр, анҹаг чох баһалы брилјантдан да надир тапынтыдыр. Тәбии ки, јенә гызыл тапмаг үмиди илә әтрафа ҝөз ҝәздирәҹәксиниз.

Охшар һадисә Јеһованын Шаһидләри гапынызы дөјүб Мүгәддәс Китабдакы ҝөзәл хәбәри сизә чатдыранда баш вермишди. Сөзсүз ки, илк дәфә Аллаһын Кәламындакы «гызыл парчасыны» тапдығыныз ҝүнү чох ҝөзәл хатырлајырсыныз. Ола билсин, сиз илк дәфә Мүгәддәс Китабда Аллаһын адыны ҝөрмүшдүнүз (Зәб. 83:18). Јахуд өјрәнмишдиниз ки, Јеһованын досту ола биләрсиниз (Јаг. 2:23). Һәмин ан гызылдан да гијмәтли бир шеј тапдығынызы баша дүшмүшдүнүз вә сиздә бу «сәрвәти» артырмаг арзусу јаранмышды.

ДАҺА ЧОХ ГЫЗЫЛ ТАПАНДА

Гызылахтаранлар һәрдән гызылы тоз вә хырда даш һалында архларда, чајларда тапырлар. Илин мүәјјән бир вахтында гызылахтаранлар бу ҹүр јерләрдә он минләрлә доллар дәјәриндә бир нечә килограм гызыл тапырлар.

Јәгин Јеһованын Шаһидләри илә Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә башлајанда өзүнүзү гызылы арытлајыб тәмизләјән гызылахтаран кими һисс едирдиниз. Мүгәддәс Китабын ајәләрини арашдырдыгҹа билик хәзинәниз долурду, руһани ҹәһәтдән зәнҝинләширдиниз. Алдығыныз биликләрин үзәриндә дүшүндүкҹә өјрәндиниз ки, Јеһоваја неҹә јахынлашмаг олар вә Аллаһын әбәди һәјата апаран мәһәббәтиндән ајрылмамаг үчүн нә етмәк лазымдыр (Јаг. 4:8; Јһд. 20, 21).

Аллаһын Кәламындакы дәјәрли инҹиләри тапмаг үчүн гызылахтаран кими, вар ҝүҹүнүзлә чалышырсыныз?

Гызыл јатағыны ҹидд-ҹәһдлә арајан гызылахтаран кими, јәгин сиз дә руһани биликләр ҝизләдилмиш хәзинәни тапмаг үчүн чох чалышмысыныз. Мүгәддәс Китабын әсас тәлимләрини өјрәнәндән сонра руһани  аддымлар атыб өзүнүзү Јеһова Аллаһа һәср етдиниз вә вәфтиз олундунуз (Мәт. 28:19, 20).

ТАПДЫҒЫНЫЗЛА КИФАЈӘТЛӘНМӘЈИН

Һәрдән гызылахтаранлар вулканик гајаларда ҹүзи мигдарда гызыл тапырлар. Бәзән бу гајаларын мүәјјән һиссәләриндә кифајәт гәдәр гызыл топланыр вә бу гызылы гајадан ајырмаг үчүн ону парчалајырлар. Илк бахышдан парчаланмыш гаја дашларынын арасында гызылы сечмәк олмур. Чүнки, адәтән, јүксәк-кејфијјәтли вулканик гајаларын бир тонунда ҹәми 10 грам гызыл олур. Амма гызылахтаранын ҝөзүндә бу ҹүзи мигдарда гызыл чох дәјәрлидир вә ону әлдә етмәк үчүн о, ҹанына ҹәфа вермәјә һазырдыр.

Ејнилә, «Мәсиһ һаггындакы ибтидаи тәлимләри» өјрәнәндән сонра да инсан ҝүҹ сәрф едиб даһа дәрин биликләрә саһиб олмалыдыр (Ибр. 6:1, 2). Шәхси мүталиә заманы јени вә фајдалы фикирләр тапмаг үчүн зәһмәт чәкмәк лазымдыр. Ола билсин, сиз узун илләрдир Аллаһын Кәламыны арашдырырсыныз. Нә едә биләрсиниз ки, мүталиәниз кејфијјәтини итирмәсин?

Өјрәнмәк һәвәсини сөнмәјә гојмајын. Мүталиә вахты хырдалыглара диггәт јетирин. Зеһнинизә ҝүҹ верин, тәслим олмајын, онда Аллаһын Кәламындакы мисилсиз һикмәти вә рәһбәрлији тапа биләҹәксиниз (Ром. 11:33). Дәрин биликләри әлдә етмәк үчүн тәшкилатын тәгдим етдији ахтарыш вәсаитләриндән истифадә един. Еһтијаҹ дујдуғунуз мәсләһәти вә ја Мүгәддәс Китабла бағлы суалларыныза ҹаваб тапмаг истәјирсинизсә, сәбирли олун. Һәмиманлыларыныздан онлара һансы ајәләрин вә ја мәгаләләрин көмәк етдијини, онлары руһландырдығыны сорушун. Мүталиә заманы тапдығыныз мараглы фикирләри башгалары илә бөлүшүн.

Тәбии ки, мүталиә етмәкдә мәгсәд садәҹә башымызы биликлә долдурмаг олмамалыдыр. Һәвари Булус хәбәрдарлыг етмишди ки, «билик инсаны гүррәләндирир» (1 Кор. 8:1). Буна ҝөрә дә чалышын алдығыныз биликләр иманынызы мөһкәмләндирсин, сиздә гүрур јаратмасын. Мүнтәзәм аиләви ибадәт кечирмәк вә шәхси мүталиә илә мәшғул олмаг сизә Јеһованын ганунлары илә јашамаға көмәк едәҹәк вә башгаларына әл тутмаға тәшвиг едәҹәк. Ән ваҹиби исә сиз гызылдан да дәјәрли «ҹәваһир» тапдығыныз үчүн севинҹиниз ашыб-дашаҹаг (Мәс. 3:13, 14).

Әлава мәлумат

ҜӨЗӘТЧИ ГҮЛЛӘСИ (ТӘЛИМ НӘШРИ)

Аиләви ибадәти даһа мараглы неҹә едә биләрсиниз?

Мүхтәлиф өлкәләрдә аиләви ибадәтин неҹә кечирилмәјиндән тәтбиг едә биләҹәјин фајдалы мәлуматлар әлдә ет.

МҮГӘДДӘС ЈАЗЫЛАРА АИД СУАЛЛАРА ҸАВАБ

Мүгәддәс Китабы баша дүшмәкдә мәнә нә көмәк едә биләр?

Мәншәјиниздән асылы олмајараг, сиз Мүгәддәс Китабы баша дүшә биләрсиниз.