Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси  |  № 5, 2017

Јолдашым Табита вә мән (Мүждәчилик ишиндә)

 МҮГӘДДӘС КИТАБ ҺӘЈАТЛАРЫ ДӘЈИШИР

Аллаһын варлығына инанмырдым

Аллаһын варлығына инанмырдым
  • ДОҒУЛДУҒУ ИЛ: 1974

  • ӨЛКӘ: АЛМАНИЈА ДЕМОКРАТИК РЕСПУБЛИКАСЫ

  • КЕЧМИШДӘ: АТЕИСТ

КЕЧМИШИМ

Мән кечмиш Алманија Демократик Республикасынын (АДР) Саксонија вилајәтинин кәндиндә анадан олмушам. Аиләмиз чох меһрибан иди. Валидејнләрим мәнә көрпәликдән әхлаг дәјәрләри ашылајырдылар. АДР-дә Коммунист режими һөкм сүрдүјү үчүн бизим вилајәтин әксәр ҹамаатыны дин марагландырмырды. Он сәккиз јашына кими атеизм вә коммунизм идеолоҝијасынын тәсири алтында бөјүдүјүм үчүн Аллаһын варлығына инанмырдым.

Коммунизм идеолоҝијасы мәни өзүнә ҹәлб едирди, чүнки коммунизмә ҝөрә бүтүн инсанлар бәрабәр олмалы иди. Коммунизм тәрәфдары олан бир инсан кими дүшүнүрдүм ки, өлкәнин сәрвәти әһали арасында бәрабәр пајлашдырылмалыдыр, чүнки јалныз бунун сајәсиндә варлыларла касыблар арасындакы кәскин фәрги арадан галдырмаг олар. Бу сәбәбдән Коммунист Ҝәнҹләр Тәшкилатына үзв олдум. Он дөрд јашымда истифадә едилмиш кағызларын јенидән емалы үзрә тәшкил олунмуш лајиһәдә фәал шәкилдә иштирак едирдим. Кәндимизин аид олдуғу Ауе шәһәринин рәһбәрлији чәкдијим зәһмәтә миннәтдарлыг әламәти олараг мәни мүкафатла тәлтиф етди. Чох ҝәнҹ олмағыма бахмајараг, өлкәмизин мәшһур сијасәтчиләри илә таныш идим. Өз аләмимдә мән ән доғру јолу тутмушдум вә ҝәләҹәјимин парлаг олаҹағына әмин идим.

Бир ҝүн бүтүн хәјалларым алт-үст олду. 1989-ҹу илдә Берлин дивары учурулду вә бунунла да Шәрги Авропадакы коммунист блоку дағылды. Бир-биринин ардынҹа бир нечә дәфә сарсынты кечирдим. Чох тез бир заманда баша дүшдүм ки, АДР-дә дә чох һагсызлыглар олуб. Мисал үчүн, коммунизми дәстәкләмәјәнләрә өлкәнин икинҹи дәрәҹәли вәтәндашлары кими јанашылырды. Буна ҝөрә дә бәзи суаллар мәнә раһатлыг вермирди. Ахы бу неҹә ола биләр, ахы биз коммунистләр иддиа едирдик ки, бүтүн инсанлар бәрабәрдир? Јохса коммунизм идеолоҝијасы, садәҹә, хүлја иди?

Бу һадисәләрдән сонра гаршыма башга мәгсәдләр гојдум, мусигијә вә рәссамлыға мејил салдым. Мусиги мәктәбиндә, сонра исә университетдә охумаг шансым јаранмышды, буна ҝөрә дә пешәкар мусигичи-рәссам олмаг истәјирдим. Валидејнләримин ашыладығы әхлаг дәјәрләри артыг мәним үчүн әһәмијјәтсиз иди. Мәни јалныз әјләнмәк, кеф етмәк, гызларла ҝәзмәк марагландырырды. Амма нә мусиги, нә рәссамлыг, нә кеф чәкмәк ичимдәки нараһатчылығы азалтмады. Бу нараһатчылыг чәкдијим рәсмләрдә белә һисс олунурду. Горху вә суаллар мәнә раһатлыг вермирди: ҝәләҹәјим неҹә олаҹаг? Һәјатын мәнасы нәдәдир?

 Нәһајәт суалларыма ҹаваб тапдым вә бу ҹаваблар мәни мәәттәл гојду. Бир ҝүн ахшамүстү тәләбә јолдашларымла университетдә отуруб ҝәләҹәклә бағлы сөһбәт едирдик. Онлардан бири, Менди * адлы бир гыз Јеһованын Шаһиди иди. Һәмин ҝүн о мәнә чох јахшы мәсләһәт верди. О деди: «Андреас, һәјатла вә ҝәләҹәклә бағлы суалларына ҹаваб тапмаг истәјирсәнсә, Мүгәддәс Китабы диггәтлә оху».

Әмин дејилдим, буну етмәјә дәјәр, ја јох. Амма јенә дә гәрара ҝәлдим, Мүгәддәс Китабы охујум. Менди мәнә Мүгәддәс Китабын «Дәнјал» бөлмәсинин икинҹи фәслини охумағы мәсләһәт ҝөрдү. Охудугларым мәни шока салды. Бу фәсилдә бизим дөврдә дә ҝүҹлү тәсири олан бөјүк дүнја дөвләтләри барәдә јазылмышды. Менди мәнә һәмчинин ҝәләҹәјә аид ајәләр дә ҝөстәрди. Нәһајәт ки, суалларыма ҹаваб тапдым! Амма мәндә башга суаллар јаранды: буну ким јазыб? Ҝәләҹәји бу гәдәр дәгигликлә ким дејә биләрди? Бәлкә, бу, варлығыны дандығымыз Аллаһдыр?

МҮГӘДДӘС КИТАБ ҺӘЈАТЫМЫ ДӘЈИШДИ

Менди мәни Јеһованын Шаһидләриндән олан бир аилә илә, Һорст вә Анжелика илә таныш етди. Онлар мәнә Мүгәддәс Китабын дәринликләрини баша салдылар. Чох кечмәмиш бир һәгигәти баша дүшдүм: Јеһованын Шаһидләри инсанлара Аллаһын адынын Јеһова олдуғуну бәјан едән вә даим бу ады чәкән јеҝанә диндир (Зәбур 83:18; Мәтта 6:9). Мүгәддәс Китабы өјрәндикҹә ҝөрдүм ки, Јарадан инсанлара јер үзүндә гураҹағы ҹәннәтдә әбәди һәјат вәд едир. Зәбур 37:9 ајәсиндә дејилир: «Јеһоваја ҝүвәнәнләр... јер үзүнә саһиб олаҹаг». Аллаһ сөз верир ки, Онун Мүгәддәс Китабда јазылмыш ганунларына вар ҝүҹү илә әмәл едән бүтүн инсанлар бу немәти алаҹаг. Бу фикир мәнә ҝүҹлү тәсир бағышламышды.

Етираф едим ки, һәјатымы Мүгәддәс Китаб ганунларына ујғунлашдырмаг мәним үчүн чәтин иди. Мусигидә вә рәссамлыгда газандығым уғурлар мәни гүрурлу етмишди, буна ҝөрә дә, илк нөвбәдә, тәвазөкар олмалы идим. Әхлаг ҹәһәтдән бәрбад вәзијјәтдә олан һәјат тәрзими дәјишмәк дә асан дејилди. Амма Јеһова Аллаһа шүкүрләр охујурам ки, Онун нәсиһәтләринә бојун әјмәк үчүн вар ҝүҹү илә чалышан инсанлара гаршы сәбирли вә мәрһәмәтлидир!

Он сәккиз јашыма кими мәни коммунизм вә атеизм формалашдырыб. Амма Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә башлајандан чох дәјишмишәм. Инди мәни Аллаһ-Тааланын нәсиһәтләри формалашдырыр. Алдығым биликләр ҝәләҹәјә ҝөрә ичимдә кечирдијим горхуну јох етди вә һәјатыма мәна гатды. 1993-ҹү илдә Јеһованын Шаһиди олдум, 2000-ҹи илдә исә Табита адлы Аллаһы чох севән бир диндашымла аилә гурдум. Бирликдә шәраитимиз јол вердији гәдәр инсанлара Мүгәддәс Китабдан елм алмаға көмәк едирик. Бу фәалијјәтлә мәшғул оланда мәним кими коммунизм вә атеизм тәсири алтында бөјүмүш инсанларла растлашырыг. Онлара Јеһова Аллаһы танымаға көмәк едәндә дәрин мәмнунлуг дујурам.

МӘНӘ ФАЈДАСЫ

Јеһованын Шаһидләри илә тәзә-тәзә таныш олдуғум вахтлар валидејнләрим мәнә ҝөрә нараһат олурду. Амма сонра онлар ҝөрдүләр ки, бу инсанларла үнсијјәт мәнә мүсбәт тәсир ҝөстәрир. Чох шадам ки, инди онлар Мүгәддәс Китабы охујур вә Јеһованын Шаһидләринин ибадәт евләриндә кечирилән ҝөрүшләрә ҝедирләр.

Чох хошбәхт аиләм вар, чүнки Табита да, мән дә Мүгәддәс Китабда Аллаһын әрләр вә арвадлар үчүн гојдуғу ганунлара әмәл едирик. Мисал үчүн, Аллаһ бујурур ки, әрлә арвад бир-биринә вәфалы олмалыдыр. Бу гануна бојун әјмәк бизим аилә телләрини мөһкәмләндирир (Ибраниләрә 13:4).

Даһа һәјаты, ҝәләҹәји фикирләшәндә горхмурам. Мән бүтүн дүнјаны әһатә едән, мәним кими Јеһова Аллаһа ибадәт едән гардашлығын, сүлһ вә бирлик ичиндә јашајан бөјүк бир аиләнин үзвүјәм. Бу аиләдә һамы бәрабәр тутулур. Бәли, мән һәјатым боју мәһз буну ахтармышам.

^ абз. 12 Ад шәртидир.

Әлава мәлумат

ОЈАНЫН!

Һәјат неҹә әмәлә ҝәлиб?

Нәјә ҝөрә елмә үстүнлүк верән инсанлар белә, һәјатын тәкамүл нәтиҹәсиндә әмәлә ҝәлдијини гәбул етмирләр?

ОЈАНЫН!

Елми тәдгигатчы өз иманыны изаһ едир

Фредерик Дүмулендә динләрә гаршы нифрәт јарандығы үчүн о, атеист олду. Мүгәддәс Китаб вә ҹанлыларын гурулушуну тәдгиг етмәк ону Јараданын мөвҹудлуғуна неҹә инандырды?