Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ојанын!  |  № 3, 2017

 МҮГӘДДӘС КИТАБЫН БАХЫШЫ

Мәләкләр

Мәләкләр

Әдәбијјатларда, рәсм әсәрләриндә вә филмләрдә мәләкләрә тез-тез раст ҝәлмәк олар. Бәс ҝөрәсән, мәләкләр әслиндә неҹә варлыглардыр вә Аллаһ онлары нә үчүн јарадыб?

Мәләкләр неҹә варлыглардыр?

МҮГӘДДӘС КИТАБДА НӘ ДЕЈИЛИР?

 

Каинаты вә илк инсанлары јаратмаздан өнҹә, Гадир Аллаһ шүурлу варлыгларын ән үстүнүнү јаратмышды. Онлар инсанлардан гат-гат ҝүҹлүдүр вә Аллаһын дәрҝаһында мәскунлашырлар. Аллаһын дәрҝаһы бәшәријјәт үчүн үнјетмәз вә ҝөзәҝөрүнмәз аләмдир (Әјјуб 38:4, 7). Мүгәддәс Кәлам бу али варлыглары «руһ» вә «мәләк» адландырыр (Зәбур 104:4) *.

Ҝөрәсән, нә гәдәр мәләк вар? Сајсыз-һесабсыз. Мүгәддәс Китабда јазылыб ки, Аллаһын тахты өнүндә хидмәт едән мәләкләрин сајы «минләрлә минләр, он минләрлә он минләр»дир (Вәһј 5:11). Бир сөзлә, јүз милјонларла мәләк вар!

«Мән тахтын... әтрафында дурмуш чохлу мәләји ҝөрдүм. Онларын сајы минләрлә минләр, он минләрлә он минләр иди» (Вәһј 5:11).

Гәдимдә мәләкләр һансы ишләри ҝөрүрдүләр?

МҮГӘДДӘС КИТАБДА НӘ ДЕЈИЛИР?

 

Гәдимдә мәләкләр әсасән Аллаһын елчиси гисминдә хидмәт едирдиләр *. Мүгәддәс Китабда гејд олунур ки, онлар һәм дә Аллаһын мөҹүзәви ишләрини јеринә јетирирдиләр. Аллаһ Ибраһим пејғәмбәрә хејир-дуа вермәк вә оғлуну гурбан ҝәтирмәкдән чәкиндирмәк үчүн Өз мәләјини ҝөндәрмишди (Јарадылыш 22:11—18). Башга бир мәләк исә јанан колун ичәрисиндән Муса пејғәмбәрә ҝөрүнәрәк она һәјатыны бүсбүтүн дәјишдирәҹәк бир хәбәр чатдырмышды (Чыхыш 3:1, 2). Дәнјал пејғәмбәр ширләр гујусуна атыланда исә Аллаһ «мәләјини ҝөндәриб ширләрин ағзыны бағлады» (Дәнјал 6:22).

«Бу заман Јеһованын мәләји колун ортасындан галхан аловда [Мусаја] ҝөрүндү» (Чыхыш 3:2).

 Бәс мүасир дөврдә мәләкләр һансы ишләри ҝөрүрләр?

МҮГӘДДӘС КИТАБДА НӘ ДЕЈИЛИР?

 

Мәләкләрин бизим дөврүмүздә ҝөрдүјү бүтүн ишләри билмәк игтидарында дејилик. Амма Мүгәддәс Китабдан бир шеји дәгиг билирик ки, онлар сәмими инсанлара Аллаһы даһа јахындан танымаға көмәк едирләр (Һәвариләрин ишләри 8:26—35; 10:1—22; Вәһј 14:6, 7).

Аллаһ Јагуб пејғәмбәрә јухуда бир вәһј вермишди. Пејғәмбәр ҝөрмүшдү ки, Аллаһын мәләкләри јердән башы ҝөјә дирәнән бир пилләкәнлә чыхыб-дүшүрләр (Јарадылыш 28:10—12). Бу вәһјин мәнасы о иди ки, бу ҝүн Јеһова Аллаһ өз мәләкләрини Аллаһын јардымына еһтијаҹы олан инсанлара көмәк етмәк мәгсәдилә јер үзүнә ҝөндәрир (Јарадылыш 24:40; Чыхыш 14:19; Зәбур 34:7).

«Ҝеҹә бир јуху ҝөрдү. Ҝөрдү ки, јердән башы ҝөјә дирәнән бир пилләкән галхыр. Аллаһын мәләкләри бу пилләкәнлә чыхыб-дүшүрләр» (Јарадылыш 28:12).

^ абз. 6 Мүгәддәс Китабда дејилир ки, бәзи илаһи варлыглар Аллаһа гаршы үсјан етдиләр. Бу үсјанкар давранышларына ҝөрә онлар «ҹин» адланырлар (Лука 10:17—20).

^ абз. 11 Мүгәддәс Китабда «мәләк» кими тәрҹүмә едилән ибрани вә јунан сөзүнүн мәнасы «елчи» демәкдир.