Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ојанын!  |  № 2, 2016

 МҮГӘДДӘС КИТАБЫН БАХЫШЫ

Нараһатчылыг

Нараһатчылыг

Нараһатчылығын һәм мүсбәт, һәм дә мәнфи тәрәфи вар. Мүгәддәс Китаб бизә онун һәр ики тәрәфини ҝөрмәјә көмәк едир.

Нараһатчылыг кечирмәк нормалдыр?

ҜЕРЧӘКЛИК.

Нараһатчылыг дедикдә тәшвиш, ниҝаранчылыг вә ја һәјәҹан нәзәрдә тутулур. Ҝәләҹәјин өзү илә нә ҝәтирәҹәјини билмәдијимиз үчүн һәр биримиз нараһатчылыг кечирә биләрик.

МҮГӘДДӘС КИТАБДА НӘ ДЕЈИЛИР?

Давуд пејғәмбәр демишди: «Нә вахтадәк ҹаным бу әзаба дөзәҹәк, ҝүнбәҝүн бу дәрди гәлбимдә дашыјаҹағам?» (Зәбур 13:2). Бәс пејғәмбәр бу һиссләрин өһдәсиндән неҹә ҝәлди? О, Аллаһын мәһәббәтинә ҝүвәнәрәк дәрдини Онунла бөлүшдү (Зәбур 13:5; 62:8). Аллаһ истәјир ки, биз үрәјимизи Она бошалдаг. Инҹилдә дејилир: «Бүтүн гајғыларынызы [Аллаһын] үзәринә гојун, чүнки О, гајғынызы чәкир» (1 Бутрус 5:7).

Доғмаларымызын гејдинә галмагла гајғы јүкүмүзү азалда биләрик

Нараһатчылығы азалтмаг мүмкүндүр. Мәсәлән, һәвари Булус «ҝүнбәҝүн бүтүн јығынҹагларын фикрини» чәкирди вә көмәјә еһтијаҹы оланлары руһландырмаг үчүн әлиндән ҝәләни едирди (2 Коринфлиләрә 11:28). Булусун кечирдији нараһатчылыг фајдалы иди, чүнки бу, ону көмәк етмәјә тәшвиг етмишди. Нараһатчылыг һисси бизи дә јахшы әмәлләрә тәшвиг едә биләр. Анҹаг лагејд олсаг, демәли гәлбимиздә мәһәббәт јохдур (Мәсәлләр 17:17).

«Тәкҹә өзүнүзү фикирләшмәјин, башгаларыны да фикирләшин» (Филиппилиләрә 2:4).

 Һәдсиз нараһатчылығын өһдәсиндән неҹә ҝәлмәк олар?

ҜЕРЧӘКЛИК.

Инсанлар кечмиш сәһвләринә, ҝәләҹәјә вә пула ҝөрә нараһат ола биләр *.

МҮГӘДДӘС КИТАБДА НӘ ДЕЈИЛИР?

Кечмиш сәһвләрә ҝөрә нараһат олмаг. Биринҹи әсрдә јашамыш бәзи инсанлар мәсиһи олмамышдан әввәл ички дүшкүнү, сојғунчу, әхлагсыз вә оғру олмушдулар (1 Коринфлиләрә 6:9—11). Даима кечмишләри барәдә дүшүнмәк әвәзинә, онлар пис әмәлләриндән әл чәкиб Аллаһын ҹомәрдликлә ҝөстәрдији бөјүк мәрһәмәтинә сығындылар. Зәбурда дејилир: «Сән һәгигәтән бағышлајансан, та ки үрәкләрдә Сәнин хофун олсун» (Зәбур 130:4).

Ҝәләҹәјә ҝөрә нараһат олмаг. Иса пејғәмбәр демишди: «Һеч вахт сабаһкы ҝүн үчүн нараһат олмајын, чүнки сабаһкы ҝүн өзү илә јени гајғылар ҝәтирәҹәк» (Мәтта 6:25, 34). О демәк истәјирди ки, һәр ҝүнүн өз чәтинликләри вар. Сабаһкы ҝүнә ҝөрә нараһат олуб јүкүмүзү даһа да ағырлашдырмамалыјыг. Һәм дә ки, кечирдијимиз нараһатчылыг чох вахт јерсиз олур.

Пула ҝөрә нараһат олмаг. Бир мүдрик инсан дуасында демишди: «Мәни нә касыб елә, нә дә варлы» (Мәсәлләр 30:8). Һәмин инсан әлиндәкиләрә гане олмагла Аллаһын разылығыны газанмаг истәјирди. Инҹилдә дејилир: «Һәјатынызда пулпәрәстлијә јер вермәјин, нәјиниз варса, она гане олун, чүнки Аллаһ дејиб: “Сәни һеч вахт атмарам, һеч вахт тәрк етмәрәм”» (Ибраниләрә 13:5). Пул бу ҝүн вар, сабаһ јохдур. Анҹаг Аллаһа бел бағлајыб садә һәјат сүрсәк, О, һәмишә бизә дајаг олаҹаг.

«Нә салеһ адамын атылдығыны, нә дә өвладларынын чөрәк диләндијини ҝөрмәмишәм» (Зәбур 37:25).

Нараһатчылыгдан јаха гуртармаг мүмкүндүр?

ИНСАНЛАРЫН ФИКРИ.

2008-ҹи илдә Һаријет Грин адлы мүхбир бир гәзетдә јазмышды: «Биз нараһатчылығын јени әсринә гәдәм гојуруг» («The Guardian»). 2014-ҹү илдә Патрик О’Конорун «Уолл-стрит ҹорнел» гәзетиндә дедијинә ҝөрә америкалылар һәлә һеч вахт бу гәдәр нараһатчылыг кечирмәјибләр.

МҮГӘДДӘС КИТАБДА НӘ ДЕЈИЛИР?

«Ниҝаранчылыг үрәји сыхар, хош сөз көнлү шад едәр» (Мәсәлләр 12:25). «Хош сөз»ү Аллаһын Падшаһлығы һаггында мүждәдә тапмаг олар (Мәтта 24:14). Бу Падшаһлыг бизим баҹармадығымызы, јәни, хәстәлик вә өлүм дә дахил олмагла, нараһатчылыға сәбәб олан һәр шеји тезликлә јох едәҹәк. «[Аллаһ] онларын ҝөзләриндән бүтүн јашлары силәҹәк. Артыг өлүм олмајаҹаг. Нә дәрд, нә фәрјад, нә дә ағры олмајаҹаг» (Вәһј 21:4).

«Гој үмид мәнбәји олан Аллаһ Она олан етибарыныз сајәсиндә үрәјинизи севинҹ вә сүлһлә долдурсун» (Ромалылара 15:13).

^ абз. 10 Һәјәҹан позунтусундан әзијјәт чәкән инсанлара һәкимә мүраҹиәт етмәк мәсләһәт ҝөрүлүр. «Ојанын!» журналы конкрет һансыса мүалиҹә үсулуну дәстәкләмир.

Әлава мәлумат

МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Дәрд-сәрли дүнјада раһатлыг мәнбәји

Стрессдән тагәтиниз түкәнәндә Аллаһын Кәламы сизә көмәк едә биләр.