Контентә кеч

Мәхфилик сијасәти вә cookie-фајллары

Мәхфилик сијасәти вә cookie-фајллары

Јеһованын Шаһидләри тәшкилаты инсанларын шәхси һәјат һүгугуна һөрмәтлә јанашыр. Тәшкилатын дүнја үзрә јүрүтдүјү мәлуматларын тәһлүкәсизлији сијасәти барәдә бурада охумаг олар.

Мәлуматларын тәһлүкәсизлији сијасәтиндә Јеһованын Шаһидләринин шәхси мәлуматлардан истифадә гајдаларынын әсас мүддәалары јер алыб. Буна әлавә олараг ашағыда бирбаша бу сајта аид олан рәһбәрлик принсипләри верилиб.

Бу сајт Јеһованын Шаһидләри фәалијјәтини вә Мүгәддәс Китаб үзрә маарифләндирмә ишини апаран Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. (Ҝөзәтчи Гүлләси Ҹәмијјәти) гејри-коммерсија ҹәмијјәтинин мүлкијјәтидир. Сајтын јерләшдирилдији бәзи серверләр Америка Бирләшмиш Штатларында јерләшир.

Шәхси мәлуматлар

Сајта дахил едилән шәхси мәлуматлар јалныз вә јалныз сајт истифадәчиләринә билдирилән гајдаја ујғун олараг истифадә олунур.

Истифадәчинин сорғусуну (јер ҝәләндә истифадәчијә бу һагда әтрафлы изаһат верилир) вә ја мүвафиг ганунвериҹилијин әсаслы тәләбләрини иҹра етмәк, һабелә фырылдагчылығын гаршысыны алмаг, техники насазлығы арадан галдырмаг вә ја тәһлүкәсизлији тәмин етмәк кими сәбәбләрдән башга, биз һеч бир диҝәр сәбәбә ҝөрә шәхси мәлуматлары башга шәхсләрә өтүрмүрүк. Сајтдан истифадә етмәклә сиз шәхси мәлуматларынызы анҹаг јухарыдакы һалларда үчүнҹү шәхсләрә өтүрүлмәсинә өз разылығынызы верирсиниз. Һеч бир һалда тәгдим едилән шәхси мәлуматлардан ҝәлир мәнбәји кими истифадә едилмир: мәлуматлар һеч кимә сатмыр, пулун мүгабилиндә истифадәјә верилмир вә с.

Үчүнҹү шәхсләр. Бу сајтда үчүнҹү шәхсләрин сајтларына аид кечидләр јерләшдирилиб. Бу сајтлар бизим адымыздан мүхтәлиф хидмәтләр ҝөстәрирләр (мәсәлән, онлајн бланкларын долдурулмасында көмәк едирләр). Үчүнҹү шәхсин сајтына кечдијинизи браузеринизин үнван сәтриндән мүәјјән едә биләрсиниз. Үчүнҹү шәхсләрин хидмәтиндән истифадә етмәјә башламаздан өнҹә тәләбләримизә ҹаваб вериб-вермәдијинә әмин олмаг үчүн онларын мәлуматларын тәһлүкәсизлијини тәмин едилмәси сәвијјәси јохлајырыг, сонра да онларын хидмәтиндән истифадә едирик. Әҝәр үчүнҹү шәхсләрин хидмәтинә даир һәр һансы суалыныз варса, хаһиш олунур, бу һагда мәлуматы онларын сајтындан охујун.

Тәһлүкәсизлик

Биз сизин шәхси мәлуматларынызын тәһлүкәсизлијинә ҹидди јанашырыг. Мәлуматлар шифрәләнмиш каналлар, мәсәлән, Transport Layer Security (TLS) протоколу васитәсилә өтүрүлүр. Ҝириши мәһдуд олан компүтер системләриндән истифадә олунур. Бу компүтер системләри електрон вә проседур тәһлүкәсизлик гајдаларына ҹаваб верән вә мүһафизә олунан биналарда јерләшдирилир.

Истифадәчи һесаблары

Бу сајтда һесаб ачан заман дахил етдијиниз електрон почт үнваны тәләб олунан заман сизинлә әлагә сахламаг үчүн нәзәрдә тутулуб. Мәсәлән, әҝәр истифадәчи адыны вә ја паролу унутсаныз вә ҝириши бәрпа етмәк үчүн мүраҹиәт ҝөндәрсәниз, сизә һесабынызын профилиндә дахил етдијиниз електрон почт үнванына мәктуб ҝөндәриләҹәк.

Ианәләр

Сајт васитәсилә ианә етдијиниз заман дахил етдијиниз адыныз вә әлагә мәлуматыныз системин јаддашына гејд олунур. Банк карты васитәсилә едилән ианәләри гәбул етмәк үчүн дүнја үзрә јүксәк сәвијјәли вә ән тәһлүкәсиз аккредитә олунмуш онлајн өдәмә системләриндән истифадә едирик. Онлајн просессинг системинә ҝөндәрдијиниз мәлуматларыныза, мәсәлән, кредит картыныза, банк һесабынызын нөмрәләринә вә диҝәр мәлуматларыныза һеч бир ҝиришимиз јохдур. Алдығымыз ианәләрлә бағлы пул әмәлијјатлары һагда мәлуматлар ән азы он ил мүддәтиндә сахланылыр. Бу мәлуматлар ианәнин тарихи, мәбләғи вә өдәниш үсулу һагда мәлуматлардан ибарәтдир. Бунун сајәсиндә биз мүһасибат учоту стандартларына риајәт едә, еләҹә дә бу мүддәт әрзиндә истәнилән сорғунузу ҹавабландырмаг имканына малик олуруг.

Диҝәр мәлумат

Ола билсин, сиз шәхси мәлуматынызы (мәсәлән, почт үнваныны вә телефон нөмрәсини) ианә ҝөндәрмәк вә ја сајтда һесаб ачмаг үчүн јох, Мүгәддәс Китабы өјрәнмәк сорғусуну ҝөндәрмәк мәгсәдилә сајта дахил едирсиниз. Биз бу мәлуматлары јалныз вә јалныз тәгдим етдијиниз мәгсәд вә тәләб олунан мүддәт үчүн топлајыр вә истифадә едирик.

Ҹоокие вә аналожи технолоҝијалар

Сиз бизим сајта дахил олан заман автоматлашдырылмыш васитәләрин көмәји илә мүәјјән мәлумат топланылыр. Бу мәлуматлар cookie-фајллары, веб-мајак вә охшар васитәләрлә топланылыр. Бу сәнәддә «cookie» сөзү ҝениш мәнада истифадә олунур вә өзүндә аналожи технолоҝијаны, мәсәлән, локал јаддашы еһтива едә биләр.

Cookie. Бир чох сајтларда олдуғу кими, бу сајта дахил оланда да cookie-фајллары кими танынан ҹүзи информасија мобил телефонунузун, планшетинизин, јахуд компүтеринизин јаддашында јазыла биләр. Сајтын ишини јахшылашдырмаг мәгсәдини ҝүдән вә мүхтәлиф функсијалары јеринә јетирән мүхтәлиф нөв cookie-фајллары вар. Cookie-фајллары сајәсиндә биз сајтымыза әввәлләр дахил олуб-олмадығынызы мүәјјән едә билир, јахуд да бу фајлларын көмәји илә сајт үчүн тәјин етдијиниз параметрләри јадда сахламаг мүмкүн олур. Мәсәлән, сајтын дилини сечдијиниз заман бу сечиминиз cookie-фајллары формасында јаддаша гејд олунур вә нөвбәти дәфә сајтымыза ҝирәндә сајт автоматик олараг сечдијиниз дилдә ачылыр.

Ашағыда бу сајтда истифадә олунан ҹоокие фајлларынын нөвләринә изаһат верилир:

  1. Мүтләг тәләб олунан cookie-фајллар. Бу фајллар сизә сајтын функсијаларындан јарарланмаға көмәк едир, мәсәлән, сајта дахил олмаг вә ја бланклары долдурмаг вә с. Бу фајллар олмаса, тәләб олунан хидмәтләри, мәсәлән, ианәләрин ҝөндәрилмәси хидмәтини ҝөстәрмәк мүмкүн олмур. Бу cookie-фајллары сонрадан реклам вә ја Интернетдә һәрәкәтинизи изләмәк мәгсәдилә истифадә олуна биләҹәк шәхси мәлуматынызы јығмыр.

  2. Функсионал cookie-фајллар. Бу фајллар сајтда сечдијиниз параметрләри (мәсәлән, сечдијиниз дили вә јеринизи) јадда сахламаға көмәк едир. Һәмчинин онлар сајтын истифадәсини раһатлашдыран әлавә функсијалары иҹра едир.

  3. Мәлумат топламаг мәгсәдилә истифадә олунан cookie-фајллар. Бу фајллар истифадәчиләрин сајтымыздан неҹә истифадә етдијини билмәјимизә көмәк едир. Нүмунә үчүн, онларын көмәји илә сајта дахил оланларын сајы вә ја орта истифадә мүддәти һагда мәлумат топланылыр. Бу мәлумат јалныз вә јалныз сајтын ишини јахшылашдырмаг мәгсәдилә истифадә олунур.

Бәзи cookie-фајллар үчүнҹү шәхсләрә мәхсусдур вә онлар диҝәр доменләрдә (сајтларда) истифадә олунур. Биз анҹаг өз cookie-фајлларымыздан истифадә едирик. Амма реал инсанлары спам ҝөндәрән «роботлардан» ајырмаг үчүн Google reCAPTCHA cookie-фајлларындан истифадә едирик. Google ширкәтинин мәхфилик сијасәти илә бу үнванда таныш олмаг олар: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

Веб-мајаклар. Сајтымызын сәһифәләриндә бәзи һәрәкәтләри, мәсәлән, сајтын мүәјјән сәһифәләринә дахил олдуғунузу гејд етмәк үчүн «веб-мајак» адлы кичик фајллар јерләшдирилә биләр. Веб-мајаклар сајтын неҹә истифадә олундуғуну ҝөрмәк вә ишләк вәзијјәтини јохламаг үчүн нәзәрдә тутулуб.

IP-үнванларын истифадәси. IP-үнван компүтеринизи Интернетдә мүәјјән (идентификасија) едән рәгәмсал коддур. IP-үнванлардан истифадә едәрәк браузерләрин нөвләрини мүәјјән едирик ки, истифадәчиләрин һәрәкәтләрини тәһлил едәк, сајтын проблемләрини үзә чыхараг вә хидмәтләримизин кејфијјәтини артыраг.

Сечим сизиндир. Браузерләрин әксәријјәти истифадәчиләрә cookie функсијасыны сөндүрмәјә имкан верир вә ја бу фајллары ҹиһазынызда сахламаздан өнҹә сиздән иҹазә истәјир. Cookie фајлларынын параметрләринә даир браузеринизин сорғу-арајыш сәнәдләриндә охујун. Нәзәрә алын ки, cookie фајллары ишә салынмаса, сајтын бүтүн функсијаларындан истифадә едә билмәјәҹәксиниз.

Актив ссенариләр (JavaScript)

Сајтын функсионаллығыны артырмаг үчүн ссенариләрдән истифадә олунур. Бу технолоҝијанын сајәсиндә сајт сизин сорғунуза даһа тез ҹаваб верә билир. Ссенариләр васитәсилә истифадәчинин компүтеринә һеч бир програм тәминатыны јазылмыр вә ја иҹазәсиз олараг истифадәчи һаггында мәлумат топланылмыр.

Сајтын мүәјјән бөлмәләринин дүзҝүн ишләмәси үчүн браузерин мүвафиг параметрләриндә актив ссенариләри (JavaScript) ишә салмаг тәләб олунур. Браузерләрин әксәријјәти бу функсијаны истәнилән сајт үчүн ишә салмағы вә ја сөндүрмәји имкан верир. Сечилән сајта ссенариләри иҹазә вермәјә даир веб-браузерин сорғу-арајыш сәнәдләриндә охујун.

Сизин һүгугларыныз

Сиз бу сајтдан истифадә едә, еләҹә дә истәнилән нәшрләри, видео- вә аудио-фајллары пулсуз јүкләјә биләрсиниз. Бу сајтдан истифадә етмәк үчүн сајтда һесаб ачмаг, ианә етмәк вә ја һәр һансы јолла шәхси мәлуматынызы бизә ҝөндәрмәк тәләб олунмур. Амма сајтда һесаб ачанда, ианә едәндә, Мүгәддәс Китабы тәмәннасыз өјрәнмәк үчүн мүраҹиәт ҝөндәрәндә вә ја һәр һансы јолла сајтымыздан истифадә едәндә шәхси мәлуматынызы бизә ҝөндәрмәклә сајтымызын мәхфилик сијасәти вә cookie-фајлларынын истифадә гајдалары илә разылығынызы вермиш олурсунуз. Сизин разылығыныз һәмчинин топланылан мәлуматларын Америка Бирләшмиш Штатларындакы серверләрдә сахланылмасына, шәхси мәлуматларынызын Ҝөзәтчи Гүлләси Ҹәмијјәти, еләҹә дә мүхтәлиф өлкәләрдә Јеһованын Шаһидләринин фәалијјәтинә көмәк едән тәшкилатлар тәрәфиндән јығылмасына, емал едилмәсинә, сахланылмасына вә сорғунуза ҹаваб вермәк үчүн диҝәр шәхсләрә ҝөндәрилмәсинә шамил едилир. Сизин мәлуматлары ким топлајыр? Бу, сизин сајтымыздан истифадә характериндән асылыдыр. Мәсәлән, мүәјјән өлкәнин мүәјјән һүгуги шәхсинә ианә ҝөндәрирсинизсә, сизин адыныз вә әлагә мәлуматыныз конкрет бу һүгуги шәхсә ҝөндәрилир. Јахуд да Мүгәддәс Китабы өјрәнмәк үчүн мүраҹиәт ҝөндәрирсинизсә, адыныз вә әлагә мәлуматыныз сорғунузу тәмин едә биләҹәк Јеһованын Шаһидләринин филиалына ҝөндәрилир.

Сајтда һесаб ачанда, ианә ҝөндәрәндә вә ја һәр һансы бир диҝәр һалда тәләб олунан мәлуматы тәгдим едә билмирсинизсә, сизин сорғунузу тәмин едә билмәјәҹәјик.

Әҝәр мәхфилик вә cookie-фајллары сијасәтинә һәр һансы әлавә вә дәјишиклик едиләрсә, бу дәјишикликләр сајтда дәрҹ олунаҹаг. Бунун сајәсиндә сизин топладығымыз мәлуматлар вә онларын истифадәси һагда мәлуматыныз олаҹаг.

Өлкәнизин шәхси мәлуматлара даир ганунларындан асылы олараг сизә әлавә һүгуглар да шамил олуна биләр. Бу һүгуглара тәрәфиниздән сајт васитәсилә тәгдим олунан мәлуматлара ҝиришин тәмин едилмәси, еләҹә дә бу мәлумата дәјишиклик етмәк вә ја ону силмәк һүгугу дахил ола биләр. Әҝәр бу, сизин өлкәјә дә аиддирсә, әлагә мәлуматыны бурадан јүкләмәк олар. Әҝәр сизин шәхси мәлуматлара даир суалыныз ианәләрлә бағлыдырса, хаһиш олунур, ианәни алан (һүгуги) шәхслә әлагә сахлајын. Бу шәхс һагда мәлуматы ианә ҝөндәрдијиниз заман әкс олунуб вә ја гәбздә ҝөстәрилир.