Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Һәјатын мәнасы нәдәдир?

Һәјатын мәнасы нәдәдир?

Мүгәддәс Јазыларын ҹавабы

«Биз нијә варыг?», «Һәјатымын мәнасы вармы?». Бу кими суаллары нәјә ҝөрә јарандығыны билмәк истәјән инсанлар верир. Мүгәддәс Китаб ҝөстәрир ки, һәјатын мәнасы Аллаһла достлуг мүнасибәтләри гурмагдадыр. Онун Кәламында ачыгланан бәзи ваҹиб һәгигәтләрә нәзәр салаг:

  • Аллаһ бизим јараданымыздыр. Мүгәддәс Китабда дејилир: «О [Аллаһ] бизи јарадыб, биз Она аидик» (Мәзмур 100:3; Вәһј 4:11).

  • Биз дә дахил олмагла, Аллаһ һәр нә јарадыбса, ону мүәјјән бир мәгсәдлә јарадыб (Јешаја 45:18).

  • Аллаһ бизи руһани тәләбатла хәлг едиб, буна ҝөрә дә биз һәјатын мәнасыны тапмаға ҹан атырыг (Матта 5:3, һашијә). Аллаһ истәјир ки, биз бу тәләбатымызы тәмин едәк (Мәзмур 145:16).

  • Биз руһани тәләбатымызы Аллаһла достлуг мүнасибәти гурмагла тәмин едә биләрик. Аллаһын досту олмаг фикри бәзиләринә мүмкүнсүз ҝөрүнсә дә, Мүгәддәс Китаб бизи тәшвиг едир: «Аллаһа јахынлашын, О да сизә јахынлашаҹаг» (Јагуб 4:8; 2:23).

  • Аллаһын досту олмаг үчүн Онун бизимлә бағлы мәгсәдинә ујғун јашамалыјыг. Бу мәгсәд Мүгәддәс Китабда Ваиз 12:13-ҹү ајәсиндә јазылыб. Орада дејилир: «Аллаһдан горх, Онун әмрләрини јеринә јетир. Бәли, инсанын әсас вәзифәси будур».

  • Ҝәләҹәкдә Аллаһ әзаблары арадан ҝөтүрәндә вә әбәди һәјат әнамыны Өз достларына, јәни садиг бәндәләринә бәхш едәндә биз Онун илкин мәгсәдинә там шәкилдә дадаҹағыг (Мәзмур 37:10, 11).

 

Әлава мәлумат

МҮГӘДДӘС КИТАБ ДӘРСЛӘРИ

Мүгәддәс Китабы өјрәнмәк нәјә ҝөрә ваҹибдир?

Мүгәддәс Китаб милјонларла инсана һәјатын ән ваҹиб суалларына ҹаваб тапмагда көмәк едиб. Бәс сиз суалларыныза ҹаваб тапмаг истәјирсиниз?

ИЛАҺИ МҮЖДӘ

Аллаһын бәшәријјәт үчүн нијјәти

Мүгәддәс Китабда Аллаһын јери нә үчүн јаратдығы, әзабларын нә вахт битәҹәји, ҝәләҹәкдә јер үзүндә олаҹаг дәјишикликләр вә орада јашајаҹаг инсанлар һагда бәһс олунур.