Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мәләкләр кимләрдир вә ја нәләрдир?

Мәләкләр кимләрдир вә ја нәләрдир?

Мүгәддәс Јазыларын ҹавабы

Мәләкләр инсанлардан даһа ҝүҹлү вә баҹарыглы варлыглардыр (2 Бутрус 2:11). Онлар сәмада, јәни физики аләмдән үстүн олан руһани аләмдә јашајырлар (1 Падшаһлар 8:27; Јәһја 6:38). Онлар һәмчинин руһани варлыглар да адланыр (1 Падшаһлар 22:21; Зәбур 18:10).

Мәләкләр неҹә јараныб?

Аллаһ мәләкләри Мүгәддәс Китабда «бүтүн хилгәтин илки» адланан Иса Мәсиһ васитәси илә јарадыб. Аллаһын јарадылышда Иса Мәсиһдән неҹә истифадә етмәси илә бағлы Мүгәддәс Китабда дејилир: «Ҝөјдә вә јердә олан һәр шеј, ҝөрүнән вә ҝөрүнмәјән шејләр... онун васитәсилә јаранды» (Колослулара 1:13—17). Мәләкләр нә евләнир, нә дә төрәјир (Марк 12:25). Әксинә, онларын һәр бири фәрди олараг јарадылмыш «Аллаһ оғуллары»дыр (Әјјуб 1:6).

Мәләкләр дүнја јаранмаздан хејли мүддәт өнҹә јарадылмышлар. Аллаһ дүнјаны јараданда мәләкләр «бирҝә [севиниб-шадланырдылар]» (Әјјуб 38:4—7).

Нә гәдәр мәләк вар?

Мүгәддәс Китабда онларын сајы ачыгланмыр, анҹаг дејилир ки, онлар чохдур. Мисал үчүн, һәвари Јәһја ҝөрүнтүдә јүз милјонларла мәләк ҝөрмүшдү (Вәһј 5:11).

Мәләкләрин адлары, баҹарыглары вар?

Бәли, вар. Мүгәддәс Китабда ики мәләјин ады чәкилир. Бунлардан бири Микајыл, диҝәри исә Ҹәбрајылдыр * (Дәнјал 12:1; Лука 1:26). Диҝәр мәләкләрин дә ады вар, анҹаг онларын адлары ачыгланмыр (Јарадылыш 32:29; Һакимләр 13:17, 18).

Мәләкләрин фәргли вәзифәләри вар. Онлар бир-бириләри илә әлагә гура билирләр (1 Коринфлиләрә 13:1). Онларын дүшүнмәк вә Аллаһа һәмд етмәк баҹарыглары вар (Лука 2:13, 14). Һәмчинин мәләкләрин јахшыны вә писи сечмәк азадлығы вар. Шејтан Иблис Аллаһа гаршы үсјан галдыранда бәзи мәләкләр дә онунла бирҝә ҝүнаһ етди (Мәтта 25:41; 2 Бутрус 2:4).

Мәләкләрин мүхтәлиф сәлаһијјәтләри вар?

Бәли, вар. Баш мәләк Микајылын бөјүк ҝүҹү вә сәлаһијјәти вар (Јәһуда 9; Вәһј 12:7). Јеһованын тахтынын јанында отуран серафлар јүксәк сәлаһијјәтли мәләкләрдир (Әшија 6:2, 6). Кәррублар исә јүксәк сәлаһијјәти олан диҝәр мәләкләрдир. Мисал үчүн, кәррублар Адәмлә Һәвва Әдән бағындан говуландан сонра бағын ҝиришини горујурдулар (Јарадылыш 3:23, 24).

Мәләкләр инсанлара көмәк едир?

Бәли. Аллаһ индики дөврдә өз садиг мәләкләри васитәси илә инсанлара көмәк едир.

  • Аллаһ мәләкләр васитәсилә Падшаһлыг һагда хош хәбәрин тәблиғи илә бағлы хидмәтчиләринә ҝөстәриш верир (Вәһј 14:6, 7). Бу ҝөстәриш һәм тәблиғ едән, һәм дә бу хош хәбәри динләјән инсана фајда верир (Һәвариләрин ишләри 8:26, 27).

  • Мәләкләр мәсиһи јығынҹагларыны пис инсанларын зәрәриндән горунмаға көмәк едир (Мәтта 13:49).

  • Мәләкләр Аллаһын садиг хидмәтчиләринә рәһбәрлик едиб, онлары горујурлар (Зәбур 34:7; 91:10, 11; Ибраниләрә 1:7, 14).

  • Тезликлә мәләкләр инсанлара ҝөзәл ҝүзәран вермәк үчүн Иса Мәсиһлә бирҝә писликләрлә мүһарибә едәҹәкләр (2 Салоникилиләрә 1:6—8).

Һәр кәсин өз горујуҹу мәләји вар?

Мәләкләр Аллаһын хидмәтчиләрини ибадәтләринә әнҝәл төрәдәҹәк һәр шејдән горуса да, бу о демәк дејил ки, Аллаһ һәр хидмәтчиси үчүн бир горујуҹу мәләк тәјин едиб * (Мәтта 18:10). Мәләкләр Аллаһын хидмәтчиләрини һәр сынагдан горумур. Мүгәддәс Китабда ҝөстәрилир ки, сынаг заманы Аллаһ хидмәтчисинә таб ҝәтирмәси үчүн мүдриклик вә ҝүҹ верәрәк «чыхыш јолу» ҝөстәрәҹәк (1 Коринфлиләрә 10:12, 13; Јагуб 1:2—5).

Мәләкләр һагда јанлыш фикирләр

Сәһв. Пис мәләк јохдур.

Доғру. Мүгәддәс Китабда «шәр руһи гүввәләр» вә «ҝүнаһа батмыш мәләкләр» ифадәси вар (Ефеслиләрә 6:12; 2 Бутрус 2:4). Бу пис мәләкләр Аллаһа гаршы үсјанда Шејтана гошулмуш ҹинләрдир.

Сәһв. Мәләкләр өлмәздир.

Доғру. Шејтан вә ҹинләр кими пис мәләкләр мәһв олаҹаглар (Јәһуда 6).

Сәһв. Инсан өләндән сонра мәләк олур.

Доғру. Мәләкләр Аллаһын ајрыҹа јаратдығы варлыглардыр, дирилмиш инсан дејил (Колослулара 1:16). Ҝөјә галхан инсанлар Аллаһдан өлмәзлик мүкафатыны алырлар (1 Коринфлиләрә 15:53, 54). Онлар мәләкләрдән даһа үстүн мөвгедә олаҹаглар (1 Коринфлиләрә 6:3).

Сәһв. Мәләкләр инсанлара хидмәт етмәк үчүн јарадылыб.

Доғру. Мәләкләр бизим јох, Аллаһын әмрләринә табе олурлар (Зәбур 103:20, 21). Һәтта Иса Мәсиһ дә көмәји Аллаһдан истәмишди, мәләкдән јох (Мәтта 26:53).

Сәһв. Мәләкләрә дуа едиб көмәк истәјә биләрик.

Доғру. Дуа Аллаһа ибадәтимизин бир һиссәсидир вә бу Јеһова Аллаһа мәхсусдур (Вәһј 19:10). Биз Иса Мәсиһин васитәчилији илә јалныз Аллаһа дуа етмәлијик (Јәһја 14:6).

^ абз. 10 Бәзи Мүгәддәс Китаб тәрҹүмәләриндә Әшија 14:12 ајәсиндә «Лусифер» ифадәси вар. Бәзиләри бу адын сонрадан Шејтан Иблис олан мәләјин ады олдуғуну дүшүнүр. Анҹаг бу ибрани сөзүнүн орижинал мәнасы «парлаг» демәкдир. Контекстдә бахсаг, ҝөрәрик ки, бу ифадә Шејтана јох, Аллаһын гүруруна ҝөрә алчалтдығы Бабилә аид ишләнир (Әшија 14:4, 13—20). «Парлаг» ифадәси һакимијјәтинә сон гојуландан сонра Бабил һагда истеһза илә дејилмиш сөздүр.

^ абз. 21 Бәзиләри Бутрусун зиндандан азад олмасыны онун горујуҹу мәләјинин олмасы илә әлагәләндирир (Һәвариләрин ишләри 12:6—16). Лакин шаҝирдләрин «[Бутрусун] мәләјидир» демәләринә сәбәб јанлыш олараг Бутрусун өзүнүн јох, онун мәләјинин онлара хәбәр чатдырмаға ҝәлдијини дүшүнмәләри иди.

Әлава мәлумат

МҮГӘДДӘС ЈАЗЫЛАРА АИД СУАЛЛАРА ҸАВАБ

Мүгәддәсләрә дуа етмәк ҹаиздирми?

Биз кимә вә неҹә дуа етмәлијик? Бу һагда әтрафлы...

МҮГӘДДӘС ЈАЗЫЛАРА АИД СУАЛЛАРА ҸАВАБ

Инсан өләндә нә баш верир?

Өлән инсанын әтрафда баш верәнләрдән хәбәри вар?