Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китабда «ҝөј» сөзү һансы мәналарда ишләнир?

Мүгәддәс Китабда «ҝөј» сөзү һансы мәналарда ишләнир?

Мүгәддәс Јазыларын ҹавабы

«Ҝөј» сөзү Мүгәддәс Китабда үч әсас мәнада: 1) ҝөј үзү; 2) руһани аләм; 3) јүксәк мөвге вә ја сәлаһијјәт рәмзи кими ишләдилир. Һансы мәнада ишләдилдијини контексдән мүәјјән етмәк олар *.

  1. Ҝөј үзү. «Ҝөј» сөзү бу мәнада ишләнәндә Јер күрәсинин атмосферини, јәни күләјин әсдији, гушларын учдуғу, јағыш вә гар әмәлә ҝәтирән булудларын олдуғу вә илдырымын чахдығы јери нәзәрдә тутур (Зәбур 78:26; Мәсәлләр 30:19; Әшија 55:10; Лука 17:24). Бу һәмчинин фәзаны, јәни ҝүнәшин, ајын, улдузларын олдуғу јери дә билдирир (Ганунун тәкрары 4:19; Јарадылыш 1:1).

  2. Руһани аләм. «Ҝөј» термини һәм дә руһани ҝөјләрә вә ја руһани аләмә аид истифадә олунур. Јәни фәзанын һүдудларындан кәнарда олан мәкан нәзәрдә тутулур (1 Падшаһлар 8:27; Јәһја 6:38). Бу руһани аләм руһани Варлыг олан Јеһова Аллаһа мәхсусдур. Һәмчинин Аллаһын јаратдығы мәләкләр дә орададыр (Јәһја 4:24; Мәтта 24:36). Бәзән ҝөјләр садиг мәләкләрин топлашдығы «мүгәддәсләр мәҹлиси»ни тәмсил едир (Зәбур 89:5—7).

    Мүгәддәс Китабда «ҝөјләр» сөзү һәмчинин Јеһованын «мәскәни» олан руһани аләмин хүсуси бир һиссәси кими истифадә олунур (1 Падшаһлар 8:43, 49; Ибраниләрә 9:24; Вәһј 13:6). Мисал үчүн, Мүгәддәс Китабда пејғәмбәрлик едилир ки, Шејтан вә онун ҹинләри ҝөјдән јерә атылды вә бир даһа Јеһованын мәскәнинә ҝирә билмәди. Бунунла белә, онлар һәлә дә руһани аләмдәдирләр (Вәһј 12:7—9, 12).

  3. Јүксәк мөвге вә ја сәлаһијјәт рәмзи. Мүгәддәс Китабда «ҝөј» сөзү јүксәк мөвгеји билдирмәк үчүн истифадә едилир. Адәтән, һакимијјәтлә әлагәдар ишләдилир. Истифадә олундуғу јерләрдән бәзиләри бунлардыр:

Ҝөј нәјә бәнзәјир?

Руһани аләм фәал мәкандыр. Орада Јеһованын сөзүнү ешидән јүз милјонларла руһани варлыглар јашајыр (Зәбур 103:20, 21; Дәнјал 7:10).

Мүгәддәс Китабда ҝөј парылты кими тәсвир едилир (1 Тимутијә 6:15, 16). Һизгијал пејғәмбәр ҝөјләрлә бағлы алдығы ҝөрүнтүдә парылтыја диггәт чәкмишди. Дәнјал пејғәмбәр дә ҝөјлә бағлы ҝөрдүјү ҝөрүнтүдә «одлу чај» ҝөрмүшдү (Һизгијал 1:26—28; Дәнјал 7:9, 10). Ҝөјләр мүгәддәс, пак вә ҝөзәлдир (Зәбур 96:6; Әшија 63:15; Вәһј 4:2, 3).

Мүгәддәс Китабын ҝөјләр һагда дедикләриндән белә бир тәәссүрат ојаныр ки, ора һејрәтамиз, һәшәмәтлидир (Һизгијал 43:2, 3). Сөзсүз ки, инсан әгли ҝөјләри вә руһани аләми там дәрк едә билмәз.

^ абз. 3 Ибрани дилиндән тәрҹүмә олунан «ҝөј» сөзүнүн көкү «јүксәк» вә ја «уҹа» демәкдир (Мәсәлләр 25:3) («The New Brown, Driver, and Briggs Hebrew and English Lexicon of the Old Testament», сәһифә 1029).

^ абз. 9 МакКлинток вә Стронгсун «Енсиклопедијасы»нда гејд олунур ки, Әшија 65:17 ајәсиндә јени ҝөјләр сөзү «јени һакимијјәт, јени падшаһлыг» мәнасыны верир (IV ҹилд, сәһифә 122).

Әлава мәлумат

МҮГӘДДӘС ЈАЗЫЛАРА АИД СУАЛЛАРА ҸАВАБ

Кимләр ҝөјдә јашајаҹаг?

Бүтүн јахшы инсанларын ҝөјә галхмасы сәһв фикирдир. Бәс Мүгәддәс Китаб нә өјрәдир?