Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

«Вәһј» китабынын 17-ҹи фәслиндә сөзү ҝедән ал-гырмызы рәнҝли вәһши һејван нәдир?

«Вәһј» китабынын 17-ҹи фәслиндә сөзү ҝедән ал-гырмызы рәнҝли вәһши һејван нәдир?

Мүгәддәс Јазыларын ҹавабы

«Вәһј» китабынын 17-ҹи фәслиндә сөзү ҝедән ал-гырмызы рәнҝли вәһши һејван халглары бирләшдирмәк вә онлары тәмсил етмәк мәгсәдилә јарадылмыш бир тәшкилатын символудур. Әввәлләр бу тәшкилат Милләтләр Ҹәмијјәти иди. Инди исә Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилатыдыр.

Ал-гырмызы рәнҝли вәһши һејван нәдир?

 1. Сијаси тәшкилат. Ал-гырмызы һејванын «једди дағы» вә ја једди һакимијјәти билдирән једди башы вар (Вәһј 17:9, 10). Мүгәддәс Китабда дағлар вә һејванлар һакимијјәтләри тәмсил едир (Әрәмја 51:24, 25; Дәнјал 2:44, 45; 7:17, 23).

 2. Дүнјанын сијаси системини тәмсил едир. Ал-гырмызы һејван «Вәһј» китабынын 13-ҹү фәслиндә ады чәкилән вә бејнәлхалг сијаси системи тәмсил едән једдибашлы һејванла ејнидир. Һәр ики һејванын күфрлү адларла долу једди башы вә он бујнузу вар (Вәһј 13:1; 17:3). Бу охшарлыглар о гәдәр үст-үстә дүшүр ки, онлары садәҹә тәсадүф адландырмаг олмаз. Ал-гырмызы һејван бүтүн дүнјанын сијаси системинин сурәтидир (Вәһј 13:15).

 3. Диҝәр һакимијјәтләрдән ҝүҹ алыр. Ал-гырмызы һејван һал-һазыркы һакимијјәтләрдән төрәјир (Вәһј 17:11, 17).

 4. Динлә әлагәлидир. Јалан динләрин симасы олан Бөјүк Бабил ал-гырмызы вәһши һејванын үстүндә отуруб. Бу о демәкдир ки, вәһши һејван динләрин тәсири алтындадыр (Вәһј 17:3—5).

 5. Аллаһа гаршы чыхыр. Бу вәһши һејван күфрлү адларла долудур (Вәһј 17:3).

 6. Бир мүддәт фәалијјәтсиз галыр. Ал-гырмызы рәнҝли һејван мүвәггәти олараг дибсиз гујуја * атылмалы, јәни фәалијјәтсиз галмалы иди, сонрадан исә јенидән фәаллашмалы иди (Вәһј 17:8).

Мүгәддәс Китабын пејғәмбәрлији јеринә јетир

Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилаты вә онун сәләфи олан Милләтләр Ҹәмијјәти Мүгәддәс Китабын ал-гырмызы рәнҝли вәһши һејванла бағлы пејғәмбәрлијини јеринә јетирирләр. Ҝөрүн неҹә.

 1. Сијаси тәшкилат. Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилаты бүтүн үзвләринин суверен бәрабәрлијини * тәмин едәрәк сијаси системи дәстәкләјир.

 2. Дүнјанын сијаси системини тәмсил едир. 2011-ҹи илдә БМТ 193-ҹү үзвүнү гәбул етди. Бунунла да о, милләтләрин әксәријјәтини тәмсил етмиш олур.

 3. Диҝәр һакимијјәтләрдән ҝүҹ алыр. Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилаты өз мөвҹудлуғуну үзвләри олан халглара борҹлудур. Онун сәлаһијјәти үзвләринин она вердији сәлаһијјәтлә мәһдудлашыр.

 4. Динлә әлагәлидир. Дин һәмишә һәм Милләтләр Ҹәмијјәтини, һәм дә БМТ-ни дәстәкләјиб *.

 5. Аллаһа гаршы чыхыр. БМТ «бејнәлхалг сүлһүн вә тәһлүкәсизлијин тәмин олунмасы» мәгсәди илә јарадылыб *. Бу мәгсәд тәгдирәлајиг олса да, әслиндә Аллаһа гаршы чыхыр, чүнки Аллаһ демишди ки, буну јалныз Онун Падшаһлығы јеринә јетирәҹәк (Зәбур 46:9; Дәнјал 2:44).

 6. Бир мүддәт фәалијјәтсиз галыр. Дүнјада сүлһү тәмин етмәк мәгсәди илә Биринҹи Дүнја мүһарибәсиндән сонра јарадылан Милләтләр Ҹәмијјәти өз мәгсәдинә чата билмәди. О, фәалијјәтини 1939-ҹу илдә Икинҹи Дүнја мүһарибәси башлајанда дајандырды. 1945-ҹи илдә Икинҹи Дүнја мүһарибәси гуртаранда исә Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилаты јарадылды. Онун мәгсәдләри, үсуллары вә гурулушу Милләтләр Ҹәмијјәтининки илә ејнидир.

^ абз. 10 Бир лүғәтә әсасән «дибсиз гују» кими тәрҹүмә олунан јунан сөзү «өлчүјәҝәлмәз дәринлик» мәнасыны дашыјыр («Вине’с Expository Dictionary of Old and New Testament Words»). Крал Јаковун Мүгәддәс Китабында исә һәмин сөз «дибсиз чухур» кими верилиб. Аллаһын Кәламында «дибсиз гују» дејилдикдә зиндана атылмаг вә тамамилә фәалијјәтсиз галмаг нәзәрдә тутулур.

^ абз. 13 Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилатынын низамнамәсинин 2-ҹи маддәсинә бахын.

^ абз. 16 Бир мисал ҝәтирмәк олар. Американын бир нечә протестант мәзһәбләрини тәмсил едән шура 1918-ҹи илдә Милләтләр Ҹәмијјәтинин «Аллаһын Падшаһлығынын јер үзүндәки сијаси формасы» олдуғуну бәјан етмишди. 1965-ҹи илдә буддизм, католисизм, Шәрг Ортодокс килсәси, һиндуизм, ислам, иудаизм вә протестантлыг динләринин нүмајәндәләри БМТ үчүн дуа едиб ону дәстәкләмәк мәгсәди илә Сан-Франсискода бир араја ҝәлмишдиләр. 1979-ҹу илдә исә Рома Папасы II Иоанн Павел БМТ-нин «һәмишә сүлһүн вә әдаләтин бәргәрар олунмасыны тәмин едән јеҝанә васитә» олаҹағына үмид етдијини демишди.

^ абз. 17 Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилатынын низамнамәсинин 1-ҹи маддәсинә бахын.

Әлава мәлумат

ТЕЗ-ТЕЗ ВЕРИЛӘН СУАЛЛАР

Нәјә ҝөрә Јеһованын Шаһидләри сијасәтә гарышмырлар?

Шаһидләр дөвләт үчүн тәһлүкәлидир?