Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Аллаһы кимсә ҝөрүб?

Аллаһы кимсә ҝөрүб?

Мүгәддәс Јазыларын ҹавабы

Аллаһы һеч бир инсан ҝөрмәјиб (Чыхыш 33:20; Јәһја 1:18; 1 Јәһја 4:12). Мүгәддәс Китабда дејилир ки, «Аллаһ Руһдур», јәни О, ҝөзә ҝөрүнмәздир, инсан ону ҝөрә билмәз (Јәһја 4:24; 1 Тимотејә 1:17).

Анҹаг мәләкләр Аллаһы ҝөрә билир, чүнки онлар руһани варлыглардыр (Матта 18:10). Һәмчинин өлдүкдән сонра руһани варлыг кими ҝөјләр һәјатына дирилдиләҹәк бәзи инсанлар да Аллаһы ҝөрә биләҹәкләр (Филипилиләрә 3:20, 21; 1 Јәһја 3:2).

Аллаһы неҹә «ҝөрә биләрик»?

Мүгәддәс китабда чох вахт мәҹази дилдә истифадә олунан «ҝөрмәк» сөзү анламаг, дәрк етмәк мәнасында ишләдилир (Јешаја 6:10; Јеремја 5:21; Јәһја 9:39—41). Аллаһы танымағын вә Онун ҝөзәл хүсусијјәтләрини дәјәрләндирмәјин нәтиҹәсиндә јаранан иманы сајәсиндә инсан Аллаһы гәлбинин ҝөзү илә ҝөрә биләр (Ефеслиләрә 1:18). Мүгәддәс Китаба әсасән бу ҹүр имана саһиб олмаг үчүн ашағыдакы аддымлары атмалыјыг.

  • Јаратдыгларыны сејр етмәклә Аллаһын мәһәббәт, сәхавәт, һикмәт вә ҝүҹ кими хүсусијјәтләри һагда өјрәнин (Ромалылара 1:20). Әјјуб пејғәмбәр Аллаһын јаратдығы әсәрләр һагда дүшүнәндә онда елә һисс јаранмышды ки, санки Аллаһ онун ҝөзүнүн габағындадыр (Әјјуб 42:5).

  • Мүгәддәс Китабы арашдырараг Аллаһы таныјын. Мүгәддәс Китаб әмин едир: «Әҝәр Ону ахтарсан, сән Ону тапаҹагсан» (1 Салнамәләр 28:9; Мәзмур 119:2; Јәһја 17:3).

  • Иса Мәсиһин һәјатыны арашдырараг Аллаһы таныјын. Иса Мәсиһ Јеһова Аллаһын шәхсијјәтини гүсурсуз шәкилдә әкс етдирдији үчүн бу сөзләри демишди: «Мәни ҝөрән Атаны да ҝөрүб» (Јәһја 14:9).

  • Аллаһа мәгбул һәјат тәрзи сүрүн вә хејриниз үчүн Онун нәләр едәҹәјини ҝөрүн. Иса пејғәмбәр демишди: «Үрәји тәмизләр нә хошбәхтдирләр, чүнки онлар Аллаһы ҝөрәҹәкләр». Јухарыда гејд олундуғу кими, Аллаһын ирадәсинә ујғун јашајан бәзи инсанлар дирилиб ҝөјә галхаҹаг вә «Аллаһы ҝөрәҹәкләр» (Матта 5:8; Мәзмур 11:7).

Мәҝәр Муса, Ибраһим вә диҝәр пејғәмбәрләр Аллаһы ҝөрмәјиб?

Мүгәддәс Китабда бәзи ајәләри охујанда елә тәәссүрат јараныр ки, инсанлар Аллаһы һәгигәтән ҝөрүб. Анҹаг контексти охујанда ајдын олур ки, Аллаһы мәләкләр тәмсил етмиш вә ја О, ҝөрүнтүләр васитәси илә инсанлара ҝөрүнмүшдү.

Мәләкләр.

Гәдимдә Аллаһ инсанлара ҝөрүнмәк вә Онун адындан данышмалары үчүн мәләкләри Өз елчиси кими ҝөндәрмишди (Мәзмур 103:20). Мисал үчүн, бир дәфә Аллаһ Мусајла јанан колун ортасындан данышмышды вә Мүгәддәс Китабда дејилир ки, «Муса үзүнү өртдү, чүнки Аллаһа бахмаға горхурду» (Чыхыш 3:4, 6). Муса Аллаһы һәрфи мәнада ҝөрмәмишди, чүнки контексдән ајдын олур ки, онун ҝөрдүјү, әслиндә, «Рәббин мәләји» иди (Чыхыш 3:2).

Һәмчинин Мүгәддәс Китабда дејилир ки, Аллаһ Мусајла «үз-үзә данышмышды», бу сөзләр онлар арасында јахын үнсијјәтин олдуғуну билдирир (Чыхыш 4:10, 11; 33:11). Муса әслиндә Аллаһы ҝөрмәмишди, о, «мәләкләр васитәсилә» Аллаһдан мәлумат алмышды (Галатијалылара 3:19; Һәвариләрин ишләри 7:53). Мусанын Аллаһа елә ҝүҹлү иманы вар иди ки, Мүгәддәс Китабда онун, санки «Ҝөзәҝөрүнмәз Аллаһы» ҝөрдүјү дејилир (Ибраниләрә 11:27).

Аллаһ неҹә ки Муса илә, еләҹә дә Ибраһим пејғәмбәрлә мәләкләр васитәсилә данышмышды. Мүгәддәс Китабы илк дәфә охујанда инсанда елә тәәссүрат јарана биләр ки, Ибраһим, һәгигәтән дә, Аллаһы ҝөрүб (Јарадылыш 18:1, 33). Анҹаг контекстдән ҝөрүнүр ки, Ибраһимин јанына ҝәлән «үч адам», әслиндә, Аллаһ тәрәфиндән ҝөндәрилән мәләкләр иди. Ибраһим онлары Аллаһын елчиси кими гәбул етди вә бирбаша Јеһовајла данышырмыш кими, онларла данышды (Јарадылыш 18:2, 3, 22, 32; 19:1).

Ҝөрүнтүләр.

Аллаһ инсанлара ҝөрүнтүләр васитәсилә, јәни инсан бејниндә ҹанланан сәһнәләрдә ҝөрүнүрдү. Мисал үчүн, Мүгәддәс Китабда дејилир ки, Муса вә исраил халгы «Исраилин Аллаһыны» ҝөрдү. Әслиндә исә «Аллаһ вәһјдә онлара ҝөрүндү» (Чыхыш 24:9—11, Јени Дүнја тәрҹүмәси). Һабелә, Мүгәддәс Китабда дејилир ки, пејғәмбәр «Худавәнди ҝөрдү» (Јешаја 6:1; Даниел 7:9; Амос 9:1). Һәр ики һалда, контекстдән ајдын олур ки, онлар Аллаһы бирбаша јох ҝөрүнтүләр васитәси илә ҝөрмүшдү (Јешаја 1:1; Даниел 7:2; Амос 1:1).

Әлава мәлумат

ҜӨЗӘТЧИ ГҮЛЛӘСИ (ТӘЛИМ НӘШРИ)

Хилгәт Халигдән хәбәр верир

Башгаларына Јарадан һаггында һәгигәти анламаға неҹә көмәк етмәји, һәмчинин Она иманымызы неҹә мөһкәмләндирә биләҹәјимизи өјрәнин.

ҜӨЗӘТЧИ ГҮЛЛӘСИ

Ҝөјләрин сиррини ачан вәһјләр

Мүгәддәс Китабдан Јеһова Аллаһ, Иса Мәсиһ вә мәләкләр барәдә нә өјрәнә биләрик?