Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Аллаһа ибадәт едән инсанын тибби мүалиҹә алмасы дүзҝүндүр?

Аллаһа ибадәт едән инсанын тибби мүалиҹә алмасы дүзҝүндүр?

Мүгәддәс Јазыларын ҹавабы

Бәли. Иса пејғәмбәрин нөвбәти сөзләриндән ҝөрүрүк ки, Аллаһа ибадәт едәнләрин тибби мүалиҹә алмасы гәбаһәт дејил: «Сағлам адамларын һәкимә еһтијаҹы олмур, һәкимә хәстәләр мөһтаҹдыр» (Матта 9:12). Бахмајараг ки Мүгәддәс Китаб тибби дәрслик дејил, орада Аллаһы разы салмаг истәјән инсанларын әлдә рәһбәр тута биләҹәји принсипләр вар.

Өзүнүздән сорушун

1. Мәнә јазылан мүалиҹәни баша дүшүрәмми? Мүгәддәс Китаб мәсләһәт ҝөрүр ки, «һәр сөзә» инанмаг әвәзинә, етибарлы мәлумат ахтарыб тапаг (Сүлејманын мәсәлләри 14:15).

2. Башга һәкимләрин дә фикирләрини өјрәнмәк лазымдырмы? Хүсусилә дә вәзијјәтиниз ҹиддидирсә, бир нечә мүтәхәссислә мәсләһәтләшмәк пис олмазды (Сүлејманын мәсәлләри 15:22).

3. Бу мүалиҹәни гәбул етсәм, Мүгәддәс Китабын «гандан [чәкинин]» әмрини позмајаҹағам ки? (Һәвариләрин ишләри 15:20).

4. Хәстәлијимин диагностикасы вә ја мүалиҹәси спиритизмлә бағлы дејил ки? Мүгәддәс Китабда «спиритизм», јәни ҹадуҝәрлик вә бу кими әмәлләр мүһакимә едилир (Галатијалылара 5:19—21). Мүалиҹә вә диагностиканын спиритизмлә бағлы олуб-олмадығыны мүәјјән етмәк үчүн ашағыдакы суаллары нәзәрдән кечирин:

  • Мәни мүалиҹә едән һәким ҹадуҝәрликлә мәшғул олур?

  • Бу мүалиҹә үсулу хәстәликләрин ҹадунун вә ја һансыса танрынын гәзәбинин нәтиҹәси олдуғу инанҹына әсасланыр?

  • Дәрманларын һазырланмасы вә ја истифадәси заманы гурбан ҝәтирилир? Овсун сөјләнилир? Ҹадуҝәрликлә бағлы адәтләрә әмәл едилир? Буна аид әшјалар истифадә олунур?

5. Сағламлыг мәсәләсиндә ифрата вармырам ки? Мүгәддәс Китаб бизә мәсләһәт ҝөрүр: «Һәмишә агил олун. Гој бу хасијјәтиниз һамыја бәлли олсун» (Филипилиләрә 4:5). Бу ајәдә јазыланлара ујғун давранмаг диггәтимизи даһа ваҹиб шејләрә, јәни Аллаһа хидмәтә јөнәлтмәјә көмәк едәҹәк (Филипилиләрә 1:10; Матта 5:3).