Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

ҜӘНҸЛӘРИН СУАЛЛАРЫ

Мән мәсулијјәтли инсанам?

Мән мәсулијјәтли инсанам?

 Кәнардан өзүнә бахыб гијмәт вер!

 • Мән һәмишә/чох вахт/бәзән... олмушам, јахуд да һеч вахт... инсан олмамышам

  • дүрүст

  • етибарлы

  • һәр ишини вахтында ҝөрән

  • зәһмәткеш

  • интизамлы

  • јардымсевәр

  • нәзакәтли

  • һөрмәтҹил

  • гајғыкеш

 • Бу хүсусијјәтләрдән һансыны даһа јахшы тәзаһүр етдирирсән?

  Сүканы белә сахла (Филипилиләрә 3:16).

 • Бәс сәнә һансы хүсусијјәтин үзәриндә даһа чох ишләмәк лазымдыр?

Нөвбәти мәлумат бу ишдә сәнә көмәк едәҹәк.

 Мәсулијјәтли олмаг нә демәкдир?

Мәсулијјәтли адамлар евдә, мәктәбдә вә ҹәмијјәтдә үзәрләринә дүшән вәзифәләри јеринә јетирирләр. Онлар дәрк едирләр ки, һәрәкәтләринә ҝөрә ҹавабдеһлик дашыјырлар. Сәһв бир иш тутанда белә инсанлар ҝүнаһларыны бојунларына алыр, үзр истәјир вә сәһвләрини дүзәлтмәјә чалышырлар.

Мүгәддәс Китабда дејилир: «Һәр кәс өз мәсулијјәт јүкүнү дашыјаҹаг» (Галатијалылара 6:5).

 Мәсулијјәтли олмаг нәјә ҝөрә ваҹибдир?

Мәсулијјәтли инсан өз габилијјәтләриндән ағылла истифадә едир; буна ҝөрә әксәријјәт белә инсанын һөрмәтини сахлајыр, онунла ушаг кими давранмыр, она даһа чох сәрбәстлик вә имтијазлар верилир.

Мүгәддәс Китабда дејилир: «Ишиндә маһир оланы ҝөрүрсәнми?.. Шаһларын һүзурунда дајанар» (Сүлејманын мәсәлләри 22:29).

Мәсулијјәтли инсан, адәтән, сәхавәтли, әлиачыг олдуғундан чох вахт онун јанында ҝөзәл достлар олур.

Мүгәддәс Китабда дејилир: «Һәмишә верин, онда сизә дә верәҹәкләр» (Лука 6:38).

Мәсулијјәтли инсанын дахилиндә мәмнунлуг вә ифтихар һисси олур, бу исә, өз нөвбәсиндә, онда өзүнәинам һисси һасил едир.

Мүгәддәс Китабда дејилир: «Гој һәр кәс өз ишини сынагдан кечирсин, онда өзүнү башгалары илә мүгајисә етмәдән өзүнә бахыб севинәҹәк» (Галатијалылара 6:4).

 Даһа да мәсулијјәтли олмаг үчүн нә етмәлијәм?

Һәмјашыдларынын дедикләринә диггәт јетир. Онлардан һансынын фикри сәнин вәзијјәтини әкс етдирир?

«Сәни дәгигәбашы валидејнләринә зәнҝ едиб һарада олдуғуну демәк тәләб олунан балаҹа ушаг јеринә гојанда лап дилхор олурсан!» (Керри).

«Валидејнләрим чох вахт проблемсиз мәни достларымла ҝәзмәјә бурахырлар» (Ричард).

«Һәмјашыдларыма вә онларын һәрәкәтләринә баханда фикирләширәм: “Бәс мәним валидејнләрим мәни нијә гојмурлар?”» (Анна).

«Демәк олар ки, валидејнләрим мәнә истәдијим һәр шеји етмәјә иҹазә верирләр. Мәнә бу гәдәр сәрбәстлик вердикләри үчүн онлара миннәтдарам» (Марина).

Нәтиҹә. Бәзи ҝәнҹләрә диҝәрләри илә мүгајисәдә даһа чох сәрбәстлик верилир. Бунун сәбәби нәдир?

Ҝерчәклик. Сәнә нә гәдәр сәрбәстлик вериләҹәји чох вахт газандығын етибардан асылыдыр.

Нүмунә үчүн јухарыда сөзләри ҝәтирилән ики ҝәнҹин дедијинә нәзәр сал.

Ричард: «Бир ара валидејнләрим сәрбәстликдән дүзҝүн истифадә едәҹәјимә шүбһә едирдиләр. Анҹаг инди онлар мәнә етибар едирләр, чүнки бу сәрбәстликдән мәсулијјәтлә истифадә едирәм. Мән онлары алдатмырам, киминлә вә һара ҝетдијими хәбәр дејирәм. Мән онлара планларым барәдә чох вахт габагҹадан, һәлә онлар сорушмамыш дејирәм».

Марина: «Өмрүмдә икиҹә дәфә валидејнләримә јалан сөјләмишәм, һәр ики һалда да јаланымын үстү ачылмышды. О вахтдан бәри даһа јалан данышмырам. Мәсәлән, һансы ишлә мәшғул олдуғуму һәмишә онлара там тәфәррүатлары илә данышырам, евдә олмајанда исә онлара зәнҝ едирәм. Инди онлар мәнә даһа чох етибар едирләр».

 

Әјләнҹә, јохса ев ишләри — сәнин үчүн биринҹи јердә нә дурур?

Истәјирсән, сәнин дә валидејнләрин сәнинлә Ричард вә Маринанын валидејнләри кими даврансынлар? Белә исә, нөвбәти саһәләрдә өзүнү јохла.

ЕВ ИШЛӘРИ

 • Сәнә тапшырылан ев ишләринин һамысыны ҝөрүрсән?

 • Валидејнләринин дедији вахтда евдә олурсан?

 • Ата-анана вә баҹы-гардашларына һөрмәт ҝөстәрирсән?

Сәнә бу саһәләрдән һансынын үзәриндә ишләмәк лазымдыр?

Мүгәддәс Китабда дејилир: «Валидејнләринизин сөзүнә гулаг асын» (Ефеслиләрә 6:1).

ТӘҺСИЛ

 • Ев тапшырыгларыны вахтлы-вахтында јеринә јетирирсән?

 • Дәрсләрини јахшы охумаг үчүн сәј ҝөстәрирсән?

 • Охујуб-арашдырмағы севирсән?

Сәнә бу саһәләрдән һансынын үзәриндә ишләмәк лазымдыр?

Мүгәддәс Китабда дејилир: «Һикмәт... инсанын сипәридир» (Ваиз 7:12). Савад сәнә һикмәтә јијәләнмәјә көмәк едәҹәк.

ГАЗАНДЫҒЫН АД

 • Валидејнләринә вә диҝәр инсанлара гаршы дүрүстсән?

 • Пулдан дүзҝүн истифадә етмәји баҹарырсан?

 • Сәни етибарлы инсан кими таныјырлар?

Сәнә бу саһәләрдән һансынын үзәриндә ишләмәк лазымдыр?

Мүгәддәс Китабда дејилир: «Јени шәхсијјәтә [бүрүнүн]» (Ефеслиләрә 4:24). Хасијјәтини дүзәлтмәк вә јахшы инсан кими ад газанмаг сәнин өз әлиндәдир.

Мәсләһәт. Јахшылашдырмалы олдуғун саһәни сеч. Һәмин саһәдә нүмунәви оланларла сөһбәт ет, онлардан мәсләһәт истә. Һәмин саһәни неҹә јахшылашдыраҹағыны журнала јаз вә бир ај әрзиндә онун үзәриндә неҹә ишләдијини гејд ет. Уғурларыны вә сәһвләрини һәмин журналда јаз. Ајын сонунда әлдә етдијин наилијјәтләри јохла.

 

Әлава мәлумат

ЈЕНИЈЕТМӘЛӘР

Ҝәнҹләрин суаллары (ҹилд 1)

Китабда спиртли ичкиләр, наркотик маддәләр, әхлаг вә әкс ҹинслә мүнасибәтләр кими мөвзулара тохунулур.