Контентә кеч

Истифадә шәртләри

Истифадә шәртләри

Сизи хош ҝөрдүк!

Бу сајт Аллаһ, Мүгәддәс Китаб вә Јеһованын Шаһидләри һагда өјрәнмәк үчүн нәзәрдә тутулуб. Истәдијиниз материалы охуја, баха вә јүкләјә биләрсиниз. Башгаларынын да бу сајтдан фајдаланмасыны истәјирик, лакин хаһиш олунур ки, бу сајтын материалларыны башга сајтда вә ја програм әлавәсиндә дәрҹ етмәјин. Ашағыда «Истифадә шәртләри»ндә ҝөстәрилдији гајдада бу сајтдан өјрәндикләринизи башгалары илә пајлаша биләрсиниз.

 Мүәллиф һүгугу

© 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Бүтүн һүгуглар горунур.

Бу сајт Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. (бундан сонра «Ҝөзәтчи Гүлләси Ҹәмијјәти») ҹәмијјәти тәрәфиндән јарадылараг идарә олунур. Башга ҹүр ҝөстәрилмәјибсә, сајтдакы бүтүн мәтн вә диҝәр нөв мәлуматлар Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania ҹәмијјәтинин интеллектуал мүлкијјәтиндәдир.

 Тиҹарәт нишанлары

Adobe, Adobe логотипи, Acrobat вә Acrobat логотипи Adobe Systems Incorporated ширкәтинин тиҹарәт нишанларыдыр. iTunes вә iPod Apple Inc. ширкәтинә мәхсус тиҹарәт нишанларыдыр. Microsoft, Microsoft логотипи, һабелә Microsoft ширкәтинин истәнилән мәһсуллары вә програм тәминаты, Microsoft Office вә Microsoft Office 365 Microsoft Inc. ширкәтинин тиҹарәт нишанларыдыр. Бүтүн диҝәр тиҹарәт нишанлары вә гејдијјата алынмыш тиҹарәт нишанлары мүвафиг мүлкијјәтдәдир.

 «Истифадә шәртләри» вә сајтдан истифадә һүгугу

Һазыркы «Истифадә шәртләри» илә бу сајтын истифадә гајдалары мүәјјән едилир. Сајтдан истифадә етмәклә онун «Истифадә шәртләри»ни, һабелә истәнилән «Әлавә истифадә шәртләрини» (бундан сонра һәр икиси үмумиликдә «Истифадә шәртләри») там олараг гәбул етдијинизи тәсдиг етмиш олурсунуз. Әҝәр «Истифадә шәртләри», һабелә онун һәр һансы бир мүддәасы илә разы дејилсинизсә, онда бу сајтдан истифадә етмәјин.

Дүзҝүн истифадә дедикдә нә нәзәрдә тутулур? Ашағыда ҝәтирилән мәһдудијјәтләр нәзәрә алынмаг шәртилә, сизә ашағыдакылар иҹазә верилир:

  • Ҝөзәтчи Гүлләси ҹәмијјәтинин интеллектуал мүлкијјәти һесаб олунан шәкилләри, електрон нәшрләри, мусигини, мәтнләри, видео-фајллары шәхси вә гејри-коммерсија мәгсәдләри үчүн баха, јүкләјә вә чап едә биләрсиниз;

  • сајтдакы јүкләнәбилән нәшрләринин, видеоларынын вә ја аудио-фајлларынын електрон сурәтләри вә линкләри (URL-үнван) илә башгалары илә пајлаша биләрсиниз.

Амма сизә ашағыдакылар иҹазә верилмир:

  • бу сајтын шәкилләрини, електрон нәшрләрини, тиҹарәт нишанларыны, мусигисини, фотошәкилләрини, видеоларыны вә ја мәгаләләрини Интернетдә (истәнилән сајтда: торрент, фајл-пајлашма вә ја сосиал шәбәкә сајтларында) јерләшдирилмәк;

  • бу сајтын шәкилләрини, електрон нәшрләрини, тиҹарәт нишанларыны, мусигисини, фотошәкилләрини, мәтнләрини вә ја видеоларыны һәр һансы програм тәминаты илә бирҝә вә ја онун тәркиб һиссәси кими дәрҹ етмәк (програм тәминатында истифадәси үчүн белә материалларын сервердә јерләшдирилмәси дә дахил олмагла);

  • коммерсија мәгсәдилә вә ја пулун мүгабилиндә (газанҹ мәгсәди ҝүдүлмәсә дә) сајтын шәкилләринин, електрон нәшрләринин, тиҹарәт нишанларынын, мусигисинин, фотошәкилләринин, мәтнләринин вә ја видеоларынын репросурәтини, сурәтини һазырланмаг, јајмаг вә ја һәр һансы үсулла истифадә етмәк;

  • күтләви јајым мәгсәдилә истәнилән програм әлавәсини, васитәләрини, һабелә техники үсулларыны јарадыб онларын васитәсилә бу сајтын мәлуматларыны, HTML кодуну, шәкилләрини вә ја мәтнләрини топламаг, көчүрүмәк, јүкләмәк, чыхармаг вә ја анализ етмәк (бунунла белә бу сајтын ачыг бөлмәсиндән EPUB, PDF, MP3 вә MP4 кими фајлларынын јүкләнмәси үчүн нәзәрдә тутулан пулсуз вә гејри-коммерсија програм тәминатларынын јајылмасы гадаған олунмур);

  • сајтдан вә ја онун функсијаларындан дүзҝүн олмајан шәкилдә истифадә етмәк, мәсәлән, сајтын ишинә мүдахилә етмәк, јахуд да сајта вә ја функсијаларына нәзәрдә тутулмајан шәкилдә дахил олмаг;

  • дахилолманын гаршысыны алан вә ја алаҹаг, ишинә хәләл ҝәтирән вә ја ҝәтирәҹәк шәкилдә сајтдан истифадә етмәк; гејри-гануни, фырылдаг вә зәрәрли мәгсәдлә вә ја бу кими фәалијјәт нөвү илә әлагәдар сајдан истифадә етмәк;

  • сајтдан вә ја онун шәкилләринин, електрон нәшрләринин, тиҹарәт нишанларынын, мусигисинин, фотошәкилләринин, мәтнләринин вә ја видеоларынын маркетинг фәалијјәтинә аид мәгсәдләрдә истифадә етмәк.

 Тибби бөлмә

Бу сајтын тибби бөлмәси (бундан сонра «Тибби бөлмә») јалныз информатив характер дашыјыр; бөлмәдә һеч бир тибби консултасија верилмир, һабелә пешәкар тибби консултасијасыны, диагностикасыны вә ја мүалиҹәсини әвәз етмир. «Тибби бөлмә» һеч бир конкрет лаборатор анализ үсулларыны, һәкимләри, мәһсуллары, проседурлары, нөгтеји-нәзәри вә ја «Тибби бөлмә»дә ҝәтирилә биләҹәк һәр һансы диҝәр мәлуматы мәсләһәт кими ҝәтирмир вә ја тәлгин етмир.

Мүалиҹә вә ја һәр һансы тибби мәсәлә илә бағлы һәмишә һәкимлә вә ја тибб саһәсинин диҝәр мүтәхәссисләри илә мәсләһәтләшмәјиниз төвсијә олунур.

Чалышырыг ки, сајтын «Тибби бөлмә»синдә дәгиг вә сон мәлуматлар јерләшдирилсин. Амма бөлмәдә јерләшдирилән мәлуматлар «ОЛДУҒУ КИМИ» верилир, бу мәлуматлара бирбаша вә долајысы зәманәт верилмир. Сајт коммерсија вә диҝәр мәгсәдләр үчүн дә дахил олмагла (амма бунларла мәһдудлашмамаг шәртилә) «Тибби бөлмә»јә бирбаша вә долајысы зәманәт вермир. Сајт «Тибби бөлмә»дәки һәр һансы мәлуматын дәгиглијинә, мүасирлијинә, фајдалылығына вә тамлығына даир һеч бир зәманәт вермир. «Тибби бөлмә»дәки материалларда бурахылмыш сәһвләрә ҝөрә сајт һеч бир мәсулијјәт дашымыр вә үзәринә һеч бир өһдәлик ҝөтүрмүр. «Тибби бөлмә»дәки материаллара ҝүвәниб истифадә етмәјиниздән доған бүтүн мүмкүн рискләрә ҝөрә мәсулијјәт сизин үзәринизә дүшүр. Белә иддиаларын зәманәтә, мүгавиләјә, деликтә вә ја һәр һансы диҝәр һүгуги нәзәријјәјә әсасланмасындан вә дәјә биләҹәк мүмкүн зијандан хәбәрдарлыг верилиб-верилмәмәсиндән асылы олмајараг, «Тибби бөлмә»дә јерләшдирилән информасијанын истифадәси вә ја истифадәси мүмкүн олмамасы нәтиҹәсиндә вурулан зәрәрә вә галдырылан иддиаја ҝөрә (тәсадүфи вә ја долајысы вурулан зәрәр, сағламлыға вурулан зијан, гануна зидд әмәлә сәбәб олан өлүм һадисәси, итирилән ҝәлир, еләҹә дә мәлуматларын итирилмәси вә фәалијјәтин дајандырылмасы илә бағлы вурулан зәрәр дә дахил олмагла, амма бунларла мәһдудлашмамаг шәртилә) сајт һеч бир һалда һеч бир мәсулијјәт дашымыр.

 Зәманәтдән имтина вә мәсулијјәтин мәһдудлашдырылмасы

Бу сајт, онда јерләшдирилән бүтүн мәлуматлар, материаллар вә хидмәтләр Ҝөзәтчи Гүлләси Ҹәмијијәти тәрәфиндән «олдуғу кими» тәгдим олунур. Ҝөзәтчи Гүлләси Ҹәмијјәти бирбаша вә долајысы јолла һеч нәјә һеч бир зәманәт вермир.

Ҝөзәтчи Гүлләси Ҹәмијјәти сајтда вирусларын вә ја диҝәр зәрәрли компонентләрин олмамасына зәманәт вермир. Сајтын тәгдим етдији бу вә ја диҝәр хидмәтин, информасијанын, материалларын вә диҝәр нөв мәлуматларын истифадәси сәбәбиндән, истәр бирбаша, долајысы, тәсадүфи дәјмиш зијан, еләҹә дә ҹәримә вә ҝәлирин итирилмәси дә дахил олмагла, дәјмиш зијана ҝөрә сајт һеч бир мәсулијјәт дашымыр.

 «Истифадә шәртләри»нин позулмасы

Һазыркы «Истифадә шәртләри»нин тәрәфиниздән һәр һансы шәкилдә позулмасы (һәтта бу, Ҝөзәтчи Гүлләси Ҹәмијјәтинин «Истифадә шәртләри» илә мүәјјән едилмиш диҝәр һүгугларыны позмаса да) Ҝөзәтчи Гүлләси Ҹәмијјәтинин сизә гаршы лазыми һесаб етдији тәдбирләрә әл атмасы илә нәтиҹәләнә биләр; буна сајта ҝиришинизин мәһдудлашдырылмасы вә ја үмумијјәтлә гадаған едилмәси, IP-үнванынызы истифадә едән компүтерләрин сајта ҝиришинин гадаған едилмәси, Интернет провајдеринизә мүраҹиәт едәрәк сајта ҝиришинизин бағланмасы вә/вә ја сизә гаршы һүгуги тәдбирләрин ҝөрүлмәси дахилдир.

 Әлавә вә дәјишикликләрин едилмәси

Ҝөзәтчи Гүлләси Ҹәмијјәти истәнилән вахт бу «Истифадә шәртләри»нә дәјишиклик едә биләр. Әлавә вә дәјишиклик едилмиш «Истифадә шәртләри» бу сајтда дәрҹ едилән вахтдан гүввәјә минмиш һесаб олунур. Мүнтәзәм олараг бу сәһифәјә дахил олуб сон «Истифадә шәртләри» илә таныш олмағыныз төвсијә олунур.

 Әсасландығы ганун вә јурисдиксија

«Истифадә шәртләри», коллизија (ганунларын тоггушма) һүгугу нәзәрә алынмадан, Нју-Јорк (АБШ) штатынын ганунлары илә тәнзимләнир. Бу «Истифадә шәртләри» илә бағлы һәр һансы иддиа Нју-Јорк (АБШ) штатынын јурисдиксијасына аид мәһкәмәдә (штат вә ја федерал мәһкәмәдә) галдырыла биләр.

 Мүддәаларын бөлүнмәси

Әҝәр сәлаһијјәтли мәһкәмә бу «Истифадә шәртләри»нин һәр һансы мүддәасыны әһәмијјәтсиз, етибарсыз, һүгуги гүввәјә малик олмајан вә ја ганунсуз олдуғу гәрарыны чыхартса, онун диҝәр мүддәалары гүввәдә галмыш һесаб олунур. Ҝөзәтчи Гүлләси Ҹәмијјәти тәрәфиндән бу «Истифадә шәртләри»нин һансыса мүддәасынын иҹрасынын тәмин едилмәмәси һәмин мүддәанын рәдд едилмәси, јахуд һәмин мүддәанын риајәт едилмәсинин тәләбиндән имтинасы кими дәјәрләндирилә вә изаһ едилә билмәз.

 Јекун мүддәа

Бу «Истифадә шәртләри» илә сизинлә Ҝөзәтчи Гүлләси Ҹәмијјәти арасында сајтдан истифадәнизи даир там шәртләри мүәјјән едир вә өзү илә бүтүн әввәлки шәртләри әвәз едир.