Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Һүгуги билдириш

Һүгуги билдириш

Мүәллиф һүгугу

© 2014 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Inc. Бүтүн һүгуглар горунур.

Бу сајт Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. (бундан сонра «Ҝөзәтчи Гүлләси Ҹәмијјәти») ҹәмијјәти тәрәфиндән јарадылараг идарә олунур. Башга ҹүр ҝөстәрилмәјибсә, сајтдакы бүтүн мәтн вә диҝәр нөв мәлуматлар Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania ҹәмијјәтинин интелектуал мүлкијјәтиндәдир.

Тиҹарәт нишанлары

Adobe, Adobe логотипи, Acrobat вә Acrobat логотипи Adobe Systems Incorporated ширкәтинин тиҹарәт нишанларыдыр. iTunes вә iPod Apple Inc. ширкәтинә мәхсус тиҹарәт нишанларыдыр. Бүтүн диҝәр тиҹарәт нишанлары вә гејдијјата алынмыш тиҹарәт нишанлары мүвафиг мүлкијјәтдәдир.

«Истифадә шәртләри» вә сајтдан истифадә һүгугу

Һазыркы «Истифадә шәртләри» илә бу сајтын истифадә гајдалары мүәјјән едилир. Сајтдан истифадә етмәклә онун «Истифадә шәртләри»ни там олараг гәбул етдијинизи тәсдиг етмиш олурсунуз. Әҝәр «Истифадә шәртләри», һабелә онун һәр һансы бир мүддәасы илә разы дејилсинизсә, онда бу сајтдан истифадә етмәјин.

Дүзҝүн истифадә дедикдә нә нәзәрдә тутулур? Сиз, ашағыда вә «Истифадә шәртләри»нин һәр һансы бәнди илә мүәјјән едилән гајдаларына ујғун олараг, мүәллиф һүгуглары илә горунан шәкилләри, електрон нәшрләри, мусигини, мәтнләри, видео-фајллары (бундан сонра «Материаллар») шәхси вә гејри-коммерсија мәгсәдләри үчүн баха, јүкләјә вә чап едә биләрсиниз. Амма ашағыдакылара иҹазә верилмир:

  • Бу сајтын Материалларыны Интернетдә (истәнилән сајтда: торрент, фајл-пајлашма вә ја сосиал шәбәкә сајтларында) јерләшдирилмәси;

  • Бу сајтын Материалларыны һәр һансы програм тәминаты илә бирҝә вә ја онун тәркиб һиссәси кими дәрҹ едилмәси;

  • Коммерсија мәгсәдилә вә ја пулун мүгабилиндә (газанҹ мәгсәди ҝүдүлмәсә дә) сајтын материалларынын репросурәтинин, сурәтинин һазырланмасы вә ја һәр һансы үсулла истифадә едилмәси, һабелә бу сајтын әсасында вә ја она гошулмуш (истәр статик, истәр динамик) компүтер програмларынын һазырланмасы вә ја јајылмасы;

  • Бирбаша вә ја долајысы јолла кодунун (илкин мәтнинин/чыхыш кодунун), үзәриндә гурулдуғу програмларын, еләҹә дә систематик вә ја автоматик шәкилдә мәлуматларын топланма үсулларынын јарадылмасы вә ја јајылмасы (һабелә мәлумат базасынын комплекс ахтарышы, чыхарышы, јығылмасы вә интеллектуал анализи) мәгсәдилә сајтын истифадәси;

  • Сајтдан вә ја онун функсијаларындан дүзҝүн олмајан шәкилдә истифадә етмәк, мәсәлән, сајтын ишинә мүдахилә етмәк, јахуд да сајта вә ја функсијаларына нәзәрдә тутулмајан шәкилдә дахил олмаг;

  • Дахилолманын гаршысыны алан вә ја алаҹаг, ишинә хәләл ҝәтирән вә ја ҝәтирәҹәк шәкилдә сајтдан истифадә етмәк; гејри-гануни, фырылдаг вә зәрәрли мәгсәдлә вә ја бу кими фәалијјәт нөвү илә әлагәдар сајдан истифадә етмәк;

  • Сајтдан маркетинг фәалијјәтинә аид мәгсәдләрдә истифадә етмәк.

«Истифадә шәртләри»нин позулмасы

Һазыркы «Истифадә шәртләри»нин тәрәфиниздән һәр һансы шәкилдә позулмасы (һәтта бу, Ҝөзәтчи Гүлләси Ҹәмијјәтинин «Истифадә шәртләри» илә мүәјјән едилмиш диҝәр һүгугларыны позмаса да) Ҝөзәтчи Гүлләси Ҹәмијјәтинин сизә гаршы лазыми һесаб етдији тәдбирләрә әл атмасы илә нәтиҹәләнә биләр; буна сајта ҝиришинизин мәһдудлашдырылмасы вә ја үмумијјәтлә гадаған едилмәси, IP-үнванынызы истифадә едән компүтерләрин сајта ҝиришинин гадаған едилмәси, Интернет провајдеринизә мүраҹиәт едәрәк сајта ҝиришинизин бағланмасы вә/вә ја сизә гаршы һүгуги тәдбирләрин ҝөрүлмәси дахилдир.

Әлавә вә дәјишикликләрин едилмәси

Ҝөзәтчи Гүлләси Ҹәмијјәти истәнилән вахт бу «Истифадә шәртләри»нә дәјишиклик едә биләр. Әлавә вә дәјишиклик едилмиш «Истифадә шәртләри» бу сајтда дәрҹ едилән вахтдан гүввәјә минмиш һесаб олунур. Мүнтәзәм олараг бу сәһифәјә дахил олуб сон «Истифадә шәртләри» илә таныш олмағыныз хаһиш олунур.

Әсасландығы ганун вә јурисдиксија

«Истифадә шәртләри», коллизија (ганунларын тоггушма) һүгугу нәзәрә алынмадан, Нју-Јорк (АБШ) штатынын ганунлары илә тәнзимләнир. Бу «Истифадә шәртләри» илә бағлы һәр һансы иддиа Нју-Јорк (АБШ) штатынын јурисдиксијасына аид мәһкәмәдә (штатын мәһкәмәсиндә вә ја федерал мәһкәмәдә) галдырыла биләр.

Мүддәаларын бөлүнмәси

Әҝәр сәлаһијјәтли мәһкәмә бу «Истифадә шәртләри»нин һәр һансы мүддәасыны әһәмијјәтсиз, етибарсыз, һүгуги гүввәјә малик олмајан вә ја ганунсуз олдуғу гәрарыны чыхартса, онун диҝәр мүддәалары гүввәдә галмыш һесаб олунур. Ҝөзәтчи Гүлләси Ҹәмијјәти тәрәфиндән бу «Истифадә шәртләри»нин һансыса мүддәасынын иҹрасынын тәмин едилмәмәси һәмин мүддәанын рәдд едилмәси, јахуд һәмин мүддәанын риајәт едилмәсинин тәләбиндән имтинасы кими дәјәрләндирилә вә изаһ едилә билмәз.

Јекун

Бу «Истифадә шәртләри» илә сизинлә Ҝөзәтчи Гүлләси Ҹәмијјәти арасында сајтдан истифадәнизи даир там шәртләри мүәјјән едир вә өзү илә бүтүн әввәлки шәртләри әвәз едир.