Kunanakas utji uk yatiñataki

Skip to table of contents

Jehová Diosan Testigonakapa

Select language Aymara

Biblian profecianakapajj phoqasipuniwa

Biblian profecianakapajj phoqasipuniwa

Kunjamtï qalltan uñjaniwayktanjja, Delfos markankir yatiri sacerdoten jan sum yatiyatapatwa, Creso reyejj Persia markamp nuwasir sarasajj jupak atipjat uñjasïna. Ukampis Persia markan reyipat parliri mä profeciajja, kunjamtï Biblian siskäna ukhamapuniw phoqasïna.

Niya 200 maranak nayraw Isaías profetajj kunjamsa Ciro reyejj wali chʼamani Babilonia markar tukjani uk mä profecian qellqäna, uka reyin sutipsa yatiyarakïnwa. Uka tiempotakejj janïraw Ciro reyejj naskänti.

Isaías 44:24, 27, 28: “Tatitumajj, akwa arsu [...]. Nayajj jachʼa qotan umanakaparus ‘wañtʼam’ sarakiristwa, jawiranakapas jan umani tukpan sarakiristwa. Ciro reyirusti nayaw sarakta: ‘Jumaw awatirïtajja, kuntejj nayajj munkä ukwa jumajj lurarakïta’. Jerusalenarusti saraktwa: ‘Jumajj wasitat saytʼayatäjjätawa’. Templorusti saraktwa: ‘Cimientonakamajj uskutäjjaniwaʼ sasa”.

Historia toqet yatjjatiri Heródoto sat griego chachan arsutaparjamajja, Ciro reyin ejercitopaw Babilonia marka taypi paskäna uka Éufrates jawir maysar irpanukupjjäna. Ukhamatwa jawirnam paskatasajj Babilonia markar facilak mantapjjäna. Babiloniar tukjasinjja, Ciro reyejj ukan katuntatäpkäna uka judionakaruw Jerusalén markar kutʼjjapjjañapatak antutjjäna, ukhamat 70 maranak tʼunjat uñjaskäna uka Jerusalén mark mayamp saytʼayapjjañapataki.

Isaías 45:1: “Tatituw Ciro chacharojj reyit uttʼayi, amparatwa katuraki markanakar atipjasin apnaqañapataki, reyinakarusti armanakapa aparañapataki. Tatituw Cirotakejj taqe markanakana punkunakapjja jistʼari, janirakiw khitimpis jistʼantaykiti”.

Mä arumajja, Babilonionakajj markan utjkäna uka jachʼa punkup jistʼantañwa armasipjjatayna, uknamwa Persia markan ejercitopajj mantatayna. Babilonionakatï kunsa Ciro reyejj amtaskäna uk yatipjjaspäna ukhajja, janiw jawirar mistkäna uka punkunak jistʼarat jaytapkaspänti. Jistʼantañ armasipjjatapatwa uka markajj qʼala tukjat uñjasïna.

Uka profeciajj Biblian utjki uka profecianakat mayakiwa, qellqatarjamaw phoqasirakïna. * Jaqenakajj kuntï jutïr urunakat yatiyapki ukjja kʼari diosanakap aytasisaw sapjje. Ukampis Biblian profecianakapajj cheqpach Diosatwa juti. Jupajj akham sänwa: “Nayaw taqe kunan tukusiñapsa, qalltatpach yatiyta, nayratpachrakwa kunatejj qhepat luraskani ukanaksa yatiytjja” sasa (Isaías 46:10).

 Jehová cheqpach Diosakiw ukham yatiyaspa. Yatjjattʼat yaqhep jaqenakarjamajja, Diosan sutipajj “Jupaw taqe kunsa utjayi” sañwa muni. Ukajj kunatï jutïr urunakan paskani uk yatitapa, amtanakapsa phoqerïtapwa amuytʼayistu. Ukhamajj Diosan arsutanakapajj phoqasipuniniwa.

¿KAWKÏR PROFECIANAKAS PHOQASISKI?

¿Kunanaksa Bibliajj jichha urunakatak arsuwayi uk yatiñ munasmati? 2.000 maranak nayraw “qhepa urunakanjja chʼama tukuña jan wali tiemponakaw utjani” sasin Biblian qellqatäjjäna. ¿Kuna qhepa urunakatsa parlaski? Janiw aka oraqena ni jaqenakan tukusïwipat parlkiti, jan ukasti kunanakatï jaqerojj nayratpach tʼaqesiyki uka chʼajjwañanakana, kunayman jan walinakan tukusïwipatwa parlaski. “Qhepa urunakanjja” kunas pasañapa uka toqet parliri mä qhawqha profecianak uñjañäni.

2 Timoteo 3:1-5: “Qhepa urunakanjja [...,] jaqenakajj akhamäpjjaniwa: jupanak pachpa munasirinaka, qollqe añcha munirinaka, jachʼa jachʼa tukurinaka, pʼeqe waytat sarnaqerinaka, Dios contra jaqe contra jan wal parlirinaka, awkiparus taykaparus jan istʼirinaka, jan yuspärasirinaka, jaqe masipar jaytanukurinaka, jan munasirinaka, jan kuna acuerdorus mantañ munirinaka, kʼarintirinaka, munañapampi apnaqayasirinaka, qhorunaka, kunatï walïki uk uñisirinaka, amigonakaparus jan wal luririnaka, jan amuytʼañ munirinaka, jachʼañchasirinaka, Diosar munasiñat sipansa pachpa munañapak thaqerinaka, Dios chuymäpkaspas ukham tukurinaka, janirak ukarjam sarnaqerinaka”.

Ukham jaqenakajj sapürutjamaw jukʼamp utji. ¿Janit jachʼa jachʼa tukuri, jupapachpatak llakisiri, jan ukajj qollq wal muniri jaqenak taypin jaktanjja? ¿Janit jaqenakajj nayra tiempot sipansa munañap lurasiñap jukʼamp muniri, mä acuerdorus jan mantañ muniri ukhamäpki? Wawanakajj awk taykapar jan istʼirïpjjewa, jaqenakajj Diosar thaqañat sipansa jañchin munañapakwa thaqapjje. Ukham jaqenakajj sapürutjamaw jiljjattaski.

Mateo 24:6, 7: “Jumanakajj guerranakatwa istʼapjjäta [...]. Mä jachʼa markajj yaqha jachʼa marka contraw sartani, mä gobiernosti yaqha gobierno contrarakiw saytʼani”.

Yatjjatasiwayki ukarjamajja, guerranaka chʼajjwañanak utjatap laykojj 1914 marat aksarojja, 100 millón jila jaqenakaw jiwapjje. Ukham guerranakan walja jaqenak jiwapjjatapajj wal familiaranakapar jachayi. Ukhamäkchisa, guerranakajj utjaskakiwa.

Mateo 24:7: ‘Manqʼat pistʼañanakaw utjani’.

Programa Mundial de Alimentos ukarjamajja, “oraqpachanjja taqenitakiw manqʼajj utjaski, ukampis 815 millón jaqenakaw jan manqʼat ikipjje, mä arunjja sapa llätunkanit mayniw jan manqʼat uñjasi. Sapa kimsanitsti mayniw manqʼatjam usuntaraki”. Amuyatajja, oraqpachan 3 millón jila wawanakaw manqʼatjam sapa mara jiwapjje.

Lucas 21:11: “Jachʼa terremotonakaw utjarakini”.

Sapa maraw 50.000 terremotonakajj qhana amuykay pasi, ukanakat 100 terremotonakaw utanaksa edificionaksa qʼal allthapiraki. Niya sapa mararakiw mä jachʼa terremotojj utji. 1975 marat 2000 marakamajja, 471.000 jaqenakaw terremotonakan jiwapjje.

Mateo 24:14: “Reinon aka suma yatiyäwinakapajja aka oraqpachanwa yatiyasini, ukhamat taqe markanakan yatipjjañapataki. Ukjjaruw akapachan tukusiñapajj jutani”.

Jehová Diosan Testigonakapajj 8 millonatsa jiläjjapjjewa, jupanakaw Diosan Reinopat 240 jila markanakan yatiyasipki, mä arunjja aka oraqpachanwa jachʼa markanakansa, jiskʼa markanakansa, montenakansa, qollunakansa yatiyasipki. Mateo 24:14 qellqatarjamajja, oraqpachan yatiyasjjatap Diosajj uñjani, ukhaw “akapachan tukusiñapajj jutani”. Ukhamajj niyaw jaqenakan apnaqat gobiernonakajj tukusjjani, Diosan Reinopakiw oraqpach apnaqjjani. ¿Diosan kuna promesanakapas uka Reinon phoqasini? Uk yatiñatakejj aka revista liytʼaskakim.

^ Párrafo 8Mä profecian phoqasitapa” siski uka yatichäwi uñjjattʼäta.