Kunanakas utji uk yatiñataki

Skip to table of contents

Jehová Diosan Testigonakapa

Select language Aymara

¿Kunapachas yaqhachasiñajj tukusjjpachäni?

¿Kunapachas yaqhachasiñajj tukusjjpachäni?

WALI uñtʼat arstʼäwipanjja, “mä amtanïtwa” sasaw Martin Luther King (yoqa) 1963 maran agosto phajjsin 28 uru saraqatar säna, jupajj Estados Unidos markankirinakan derechonakap arjjatañ amtampiw uka arunak säna. Ukat jaqenak taypin jañchi toqet yaqhachasiñanak tukusiñap wal munäna, ukatwa kutin kutin “mä amtanïtwa” sasin saskakïna. Uka arstʼäwi istʼirinakajj Estados Unidos markankasipkchïnsa, taqe oraqpachankir jaqenakaw uka amtanëjjapjjarakïna.

Martin Luther King, yoqa, derechonak toqet arstʼaski

Ukat uka arstʼäwi kimsa phajjsinak pasatatjja, 1963 noviembre phajjsin 20 urunak saraqatarojja, Naciones Unidas sat organizacionan jañchi toqet yaqhachasiñanak utjki ukarojj kunjamats tukjañpun amtapkän ukhajja, walja patak jila markanakaw ukham lurañatak mayachtʼasipjjäna, ukat walja maranak qhepatjja, walja markanakarakiw uka pachpa amtanëjjapjjarakïna. Ukhat aksarojj niya 50 maranakaw pasawayjje, ukampis ukham chʼamachasipjjatapat ¿kuna askinakas jikjjatasiwayi?

Ukat 2012 maran marzo phajjsin 21 uru saraqatarojja, ONU sat organizacionan Ban Ki-moon sat mä Secretariopajj akham sänwa: “Jañchi toqet yaqhachasiñanaka, jiskʼachasiñanaka, uñisisiñanaka ukat yaqha markat jutapki ukanakar yaqhachasiñanak chhaqtayañatakejj kunayman yanaptʼanakaw utji. Ukampis yaqhachasiñanakajj oraqpachanwa millón millón jaqenakar tʼaqhesiyaskaki” sasa.

Ukat jañchi toqet yaqhachasiñanaka ukat yaqha ukhamanak tukjasiñapatakis markanakajj chʼamachasiwayapjjchejja, akham jisktʼasiñasäspawa: Uka yaqhachasiñanakajj ¿jaqenakan chuymanakapat chhaqtayasiti jan ukajj utjaskakpachacha?, sasa. Ukampis yaqhepanakajj akham amuyapjje: ‘Ukham lurasajj jiskʼachasiñanakakwa chhaqtayasi yaqhachasiñanakajj utjaskakiwa, janiw chhaqtayapkaspati’. Kunattejj jiskʼachirinakarojj leyinakarjamajj juchañchasispawa, ukampis yaqhachasirinakarojj janiw ukham luraskaspati, kunattejj yaqhachasiñajj chuymana ukat amuyunwa utjaspa, ukanakat apsuñajj chʼamakïspawa.

Yaqhachasiñanak jan utjañapatakejj janiw jiskʼachasiñanakak chhaqtañapäkiti, jan ukasti kunatï maynin chuymapan ukat amuyupan utjki ukanakwa mayjtʼayañapa. Ukajj ¿lurasispati? Ukhamäspa ukhajj ¿kunjamsa lurasispa? Ukatakejj kimsa sarnaqäwinakat yatjjatañäni, ukat uk yatjjatasajj kunjamsa amuyunakap mayjtʼayapjje, ukat kunas uka amuyunakap mayjtʼayañatakejj yanaptʼatayna ukanakat jichhajj uñjañäni.

JAN YAQHACHASIRÏPJJAÑAPATAKEJJ BIBLIAW YANAPTʼATAYNA

“Jichhajj janiw yaqhachasirejjti.” (Linda)

Linda: Sudáfrica markanwa nasiwayta ukat janqʼo jañchinirakïtwa. Janipuniw yaqha kasta jañchininakarojj askit uñjirikayätti; janis kuns yatipkaspa, loqhepkaspas ukat janqʼo jaqenakan servirinakapakïpkaspas ukham amuyayäta. Ukat janis khitir yaqhachkirista ukham amuyasiyäta, ukampis janiw ukhamäkänti. Ukat Bibliat yateqañ qalltkayäta ukhaw amuyujajj mayjtʼjjäna, ukat kuna kasta jañchinisa, kuna kasta parlanisa ukanakat sipansa kunatï chuyman utjki ukaw jukʼamp wakiskirejja, kunattejj ‘Diosatakejj taqe kasta jaqes mayakiwa’ ukwa Bibliat yateqawayta (Hechos 10:34, 35; Proverbios 17:3). Ukat jan yaqhachasirïñatakejj mayninakan nayat sipans jukʼampipjjatapwa amuyañajjäna ukwa Filipenses 2:3 jiskʼa tʼaqarjamajj yateqawayarakta. Uka yatichäwi ukat yaqha aski yatichäwinakaw jaqe masijar jan jañchi toqet yaqhachañajatak yanaptʼawayitu. Jichhajj janiw yaqhachasirejjti.

“Kunjamsa Diosajj jaqenakar uñji uk sum amuyjjayäta.” (Michael)

 Michael: Australia markatätwa. Janqʼo jaqenakamp chikaw jilsuwayta ukhamatwa Asia toqenkirinakarojj jukʼat jukʼat uñisjjayäta, jumkʼampis chinonakaruw uñisiyäta. Autojat sarkasin mä chinor uñjasajj jankʼakiw ventan jistʼarasin akham artʼirïta: “¡Markamar sarjjam!” sasa. Tiempompejj Bibliat yatjjatasaw kunjamsa Diosajj jaqenakar uñji uk sum amuyjjayäta. Jupan munasiñapajj taqenitakiwa janiw kunäkipansa khitirus yaqhachkiti. Ukaw chuymajar purtʼitäna, ukat janiw jaqe masijar uñisjjayätti, jan ukasti munasjjayätwa. Kunjamtï nayrajj amuykayät ukat sipansa janiw ukham amuyjjti, ukajj muspharkañapuniwa. Jichhajj wali kusisitaw jikjjatasjjta, kunattejj taqe kasta ukat kunayman markankirinakampiw sum apasjjta, ukaw wal kusisiyitu.

‘Tatajan familiaranakapampi sum apasiñatakiw chʼamachasjjayäta.’ (Sandra)

Sandra: Mamajajj Umenede sat markatawa, ukajj Delta sat markankiwa ukat ukasti Nigeria sat jachʼa markankarakiwa, ukat tatajan familiaranakapajj Edo sat yaqha cheqatapjjarakïnwa, ukanjja, esán arurakiw parlasi. Niyakejjay mamajajj yaqha cheqatachïnjja, tatajan familiaranakapajj mamajarojj jiwañapkamaw yaqhachawayapjje. Ukham lurapjjatapatwa nayajj akham arsuyäta: ‘Janipuniw jupanakamp chikachaskäti ni jupanakat maynïrimpis casaraskäti’ sasa. Ukampis Bibliat yatjjañaw ukham jan amuyañatak yanaptʼawayitu. Niyakejjay Diosatakejj taqe kasta jaqes mayakïchejja, ukat Jupan munañap lurañ munirinakarus katoqarakchejja, ¿nayajj khitirakitsti yaqha aru parlirinakaru jan ukajj yaqha markankirinakaru uñisiskañatakisti? Ukatwa tatajan familiaranakapampi sum apasiñatak chʼamachasjjayäta. Biblian aski yatichäwinakaparjam sarnaqañaw kusisit jakasiñataki ukat nayan sumankañ utjañapatak yanaptʼawayitu. Ukat kawkïr markatäskpasa kuna kasta jañchinïskpasa jan ukajj kuna aru parlirïskpasa, taqenimp sum apasiñatakis yanaptʼawayarakituwa. Ukatsti ¡Edo cheqankir esán aru parlir mä chachampiw casarasiwayta!

¿Kunatsa jupanakarusa ukat walja jaqenakarus jan yaqhachasirïpjjañapataki ni uñisisirïpjjañapatak Bibliajj yanaptʼawayi? Kunattejj Bibliajj Diosan Arupawa. Ukat kuntï maynejj chuymapan mayninakjjat lupʼki uksa mayjtʼayarakispawa. Ukampis  yaqhachasiñanak chhaqtayasiñapatakejj kunas munasi uksa yaticharakiwa.

DIOSAN REINOPAW TAQE YAQHACHASIÑANAK TUKJ-JJANI

Niyakejjay Diosan Arunakapajj kunatï chuymasan utjki uk amuyasiñasataki ukat yaqhachasiñ jan utjañapatakejj yanaptʼchistojja, ukanak jan utjañapatakejj pä jan walinakaw chhaqtarakiñapa. Maynïrejj juchampi ukat pantjasiñampiwa. Uka toqet Bibliajj akham siwa: “Janiw khitis jan jucha lurirejj utjkiti” sasa (1 Reyes 8:46). Ukatwa kunjamtï apóstol Pablojj jikjjataskäna ukham jikjjatasiraktanjja, jupajj akham sasaw qellqatayna: “Kunapachatejj aski lurañ munkta ukajja, nayanjja ñanqhakwa jikjjatta” sasa (Romanos 7:21). Ukatpï awisajj chuymasan ‘jan wali amuyunakajj utjaspajja’, ukat ukanakarakiw jukʼampi yaqhachasiñanakar apistaspa (Marcos 7:21).

Yaqhachasiñanak utjañapatakejj Supayarakiw chʼamañchi. Jupasti “jaqe jiwayiriwa” ukat “juparakiw aka oraqen jaqenakarojj wali sallqjjañanak luri” sasaw Bibliajj qhanañchi (Juan 8:44; Apocalipsis 12:9). Ukatwa sinti yaqhachasiñanakajj utji, ukat ukatarakwa jiskʼachirinakarusa, jañchi toqet yaqhachirinakarusa, yupaychäwi toqet uñisirinakarusa ukat yaqha ukhamanakar jan chhaqtayasirjamäkiti.

Ukhamajj yaqhachasiñanak jan utjañapatakejja; juchanak luraña, pantjasiñanaka ukat Supayan apnaqat akapachaw nayraqatajj tukjasiñapa. Bibliarjamajj ukwa Diosan Reinopajj lurani.

Diosar oración mayisipjjañapatakejj akham sasaw Jesusajj arkirinakapar yatichäna: “Munañamampisti apnaqapjjeta. Munañamasti luratäpan akapachanjja, kunjämatï alajjpachana luratäki ukhama” sasa (Mateo 6:10). Cheqas Diosan Reinopaw taqe yaqhachasiñanaka ukat yaqha ukham jan walinak jan mayampitak tukjani.

Ukat kunapachatï Diosan Apnaqäwipajj aka Oraqjjar apnaqjjani ukhajja, Supayajj ñachʼantataniwa, “ukhamata jan markanakaru sallqjaskañapataki” (Apocalipsis 20:2, 3). Ukatsti, “mä machaq oraqe” utjani, mä arunjja, Diosar cheqpach servir jaqenakaw utjani ukansti “taqe kunasa cheqapapunïniwa” (2 Pedro 3:13). *

Diosar cheqpach servir jaqenakajj juchanakat qhespiyatäpjjaniwa ukat jan pantjasir jaqenakajjapjjaniwa (Romanos 8:21). Ukat Diosamp apnaqata markachirinakajj ‘janiw kuna ñanqha lurañanaksa lurjjapjjaniti’ ¿kunatsa? Kunattejj “Tatitun yatiñapajj taqe markpacharu[w] phoqhantani” (Isaías 11:9). Taqeniw Diosan thakhipanjam sarnaqapjjani ukat kunjamäkitï Jupajj uksa yateqasipjjarakini. Ukhamajj ukhaw taqe yaqhachasiñanakajj jan mayampitaki tukjatäni, kunattejj “Diosajj janiw yaqha yaqha uñjkiti jaqerojja, jupatakejj taqe jaqes mayakiwa” (Romanos 2:11).

^ tʼaqa 17 Diosan Apnaqäwipata ukat jutïrin kuns lurani ukanakat jukʼamp yatjjatañatakejja, ¿Kunsa Bibliax chiqpachapuni yatichi?, sat libron 3, 8 ukat 9 jaljanakap uñjjattʼäta, ukajj Jehová Diosan Qhanañchirinakapan luratawa.