Cancionanaka

Diosar uñtʼañasa, serviñasa, markapankañasa wali kusiskañawa. Aka cancionanakajj uka toqetwa parli.

Arunakamar walpun munasta

Diosan ewjjanakaparjam sarnaqañ munatasjja, parlatasampi luratanakasampiw uñachtʼayañasa.

Diosan markapar kuttʼañajawa

Nayrajj Jehová Diosar taqe chuym sirvkäna uka kullakaw Diosan markapar kuttʼañatak chʼamachasi.

Luratanakamajj wali musparkañawa

Jehová Diosar serviñjja wali askit uñjañäni.

Munat wawa

Mä awkejj wawaparojj jiskʼatpachaw jilsur uñji, mä suma cristianäñapatakiw yanaptʼaraki.

Precursorat serviñatak chʼamachasiñäni

Diosar jukʼamp serviñatak chʼamachastan ukhajja, wal kusistanjja.

Istʼitay, uka celularam jaytam

Jilat kullakanakasamp chikachasiñäni ukhajja, jupanakamp parlañatakisa kun lurañatakisa chʼamachasiñasawa.

Jehová Dios, luratanakamajj musparayituwa

Jehová Diosan luratanakapajj musparkañawa, ukanakaw Diosar cantañatak chʼamañchistu.

Wali wakiskir luräwinaka

Biblia liytʼañataki, Diosar mayisiñataki, Diosan arunakapat lupʼiñataki, tantachäwinakar sarañatakiw tiempo apstʼasiñasa. Ukanakajj wali wakiskir luräwinakawa.

Cheqpach munasiña

Jehová Diosan yanaptʼapampikiw casarat chacha warminakajj mayachtʼata sum jakasipjjaspa.

Jumar jachʼañchañatakiw aka utajj lurasiwayi

Mä suma uta Diosar katuyasajj wal kusistanjja. Uka utanwa sutipajj jukʼamp jachʼañchasini.

Jehová Dios, jumaruw confiyasï

Diosan arunakap liytʼañasa, liyktan ukanakat lupʼiñasa jan waltʼäwinakan kusisit chuymampi aguantañatakiw yanaptʼistani.

Diosar jukʼamp serviñatakiw chʼamachasï

¿Diosar jukʼamp serviñataki chʼamachasisktati?

Janiw sapakïkti

Jehová Diosaw jiwasampïski, janiw sapakïktanti.

Jilapurjam munasiña

Jehová Diosan markapanjja, jan walinakan uñjasktan ukhajj maynit maynikamaw yanaptʼastanjja, janiw ukham yaqha markajj utjkiti.

Janipun ajjsaramti

Jan walinakan uñjasktan ukhajja, ak amtañasawa: “Diosaw jiwasampïski, janiw sapakïktanti”.

Thaqaskakim

Khitinakatï Diosatsa amtanakapatsa yatjjatañatak chʼamachasipkejja, Jupar uñtʼapjjaspawa.

Cheqpach amigonaka

¿Kawkinsa mä suma amigo jikjjatsna?

Walins jan walinsa yanaptʼaskämawa

Jan walinakan uñjaskasajja, cheqpach amigonakasaw yanaptʼapjjestu.

Jehová Diosaw mayachtʼistu

Akapachan jan walinakansa jakaskstanjja, jilat kullakanakasampejj sumankañan wali mayachtʼataw sum jakastanjja.

Jehová, jan ajjsarirïñatak yanaptʼita

Jan walinakan uñjasisajja, Jehová Diosaw aguantañatak chʼam churistaspa.