Kunanakas utji uk yatiñataki

Skip to table of contents

Jehová Diosan Testigonakapa

Select language Aymara

 30 YATICHÄWI

‘Munasiñan jakasipjjañäni’

‘Munasiñan jakasipjjañäni’

1-3. Jehová Diosat yateqasisin munasiñampi yaqhanakar yanaptʼasajja, ¿kuna askinakas utjani?

“KATOQERIT sipansa jukʼamp kusisiñaniw khititï churki ukajja” sasaw Jesusajj säna (Hechos 20:35). ¿Kunsa uka arunakampejj yatichistu? Kunapachatï yaqhanakar munasiñ uñachtʼayktan ukhajja, wali kusisitaw chuymasan jikjjatastanjja. Cheqasa, munasiñampi yanaptʼatajj kusisitas jikjjataskstanjja, kunapachatï jiwasajj yaqhanakar munasiñampi yanaptʼtan ukhaw jukʼampi kusisiñajj chuymasan utji.

2 Jehová Diosajj uk sum yati. Kunjamtï aka jaljan uñjawayktanjja, janiw jupat sipan jukʼampi munasirejj utjkiti. Wali munasirïtapjja qalltat jichhakamaw kunayman toqet uñachtʼayawayistu. Ukatwa Arupanjja, wali ‘kusisiñani Diosaw’ sispachajja (1 Timoteo 1:11NM).

3 Jupat yateqasisin yaqhanakar munasiñampi yanaptʼsna ukat kusisit jakassna ukwa alajjpachankir Awkisajj munaraki. Ukatwa Efesios 5:1, 2 qellqatanjja akham sistu: “Diosan munat wawanakapäpjjtawa, jupajj kunjämäkitejj ukhamäpjjarakimaya. Munasiñan jakapjjam” sasa. Kunapachatï Jehová Diosat yateqasisin yaqhanakaru munasiñat yanaptʼktan ukhajja, wali kusisitaw jikjjatastanjja. Ukat qollan Awkisan chuymaps kusisiyaraktanwa, uk yatisajj chuymas chuymaw jikjjatasiraktanjja, kunattejj “jumanak pura munasi[pjjam]” sasaw Arupanjja yatichistu (Romanos 13:8). Ukampis kunatsa ‘munasiñan jakasipjjañasäspa’ uka toqenakat yatjjataskakiñäni.

¿Kunatsa munasiñajj utjañapa?

4, 5. ¿Kunatsa jilat kullakanakar munasiñampi uñjañajj wakisi?

4 ¿Kunatsa jilat kullakanakar munasiñampi uñjañajj wakisi? Cheqpach cristianonakajj munasiñ uñachtʼayapjjapuniñapawa. Tama taypin munasiñajj jan utjkaspa ukhajja, janiw  jilat kullakanakampi sum apasiñajj utjkaspati. Janirakiw Dios nayraqatansa suma uñjatäksnati. Diosan Arupajj munasiñ toqet kamsisa uk jichhajj uñjañäni.

5 Janïr katuntapkäna uka arumajja, akham sasaw Jesusajj arkirinakapar säna: “Machaq mandamientwa churapjjsma: Maynit maynikama munasipjjam. Kunjämtejj nayajj munasipjjsma, ukhama jumanakajj maynit maynikam munasipjjañamarakiwa. Jumanakatejj maynit maynikama munasipjjätajja, taqeniw amuyapjjani nayan discipulonakajjäpjjatama” sasa (Juan 13:34, 35). Jïsa, “kunjämtejj nayajj munasipjjsma, ukhama jumanakajj maynit maynikam munasipjjañamarakiwa” sasaw Jesusajj qhan säna. Kunjamtï 29 yatichäwin uñjktanjja, jupan askip thaqhañat sipansa, yaqhanakan askipwa nayraqat thaqhäna. Ukat jiwasatejj jilat kullakanakar ukham uñjañäni ukhajja, Diosar jan iyawsir jaqenakas amuyapjjaniwa. Cheqansa, Criston arkirinakapajj jupanakkam taqe chuyma munasir jaqet uñtʼatäpjjewa.

6, 7. 1) Munasiñan wali wakisirïtapjja, ¿kunjamsa Bibliajj qhanañchi? 2) ¿Kunanaksa Pablojj 1 Corintios 13:4-8 qellqatan munasiñ toqet qhanañchäna?

6 ¿Munasiñajj jiwasan jan utjkaspa ukhajj kunas kamachaspa? Apóstol Pablojj akham sasaw säna: ‘Jan munasiñanïkirista ukhajja’, “mä latar uñtatakiw tojjoqerista, mä platillor uñtatakirakiw chhulloqeristjja” sasa (1 Corintios 13:1). Kunjamtï yatktanjja, mä platillojj jan munañjamaw chhulloqe. Ukat mä latajj inakiw lojjoqe sasaw yaqha Biblian saraki. Cheqansa, khititejj jan munasiñanïki ukajja, mä latar uñtataw tojjoqe, janiw khitis jupar jakʼachasiñ munkaspati, antisakiw jupat jitheqtjjapjjaspa. Janiw yaqhanakampejj sum apaskaspati. Ukat Pablojj akham saskakiwa: “Iyawsañajjas jachʼarakïspa qollunak onjjtayañkamajja, ukat janiraki munasiñanïkiristjja, janiw nayajj kunäktsa” sasa (1 Corintios 13:2). ¿Amuytanti? Jan munasiñan jaqejj ‘janiw kunäkisa’, luratanakapajj wali askïkchisa jupajj inamayakïspawa. Ukhamajj ¿janit Dios nayraqatan munasiña uñachtʼayañajj wali wakisirïki?

 7 Ukampis ¿kunjamatsa mayninakaru munasiñampi uñjsna? Uk sumpach amuytʼañatakejj kunsa Pablojj 1 Corintios 13:4-8 qellqatan säna uk yatjjatapjjañäni. Uka cheqanjja janiw Diosan munasiñapatsa ni Diosar munasiñasatsa parlkiti; jan ukasti kunjamatsa maynit maynikamajj munasiñampi uñjassna uka toqetwa parli. Munasirejj kunjam jaqesa ukat kunanaksa jan lurki ukanak sum qhanañchi.

Munasirejj kunjam jaqesa

8. ¿Kunjamsa llampʼu chuymanïñajj cristian masinakasampi sum apasiñ yanaptʼistaspa?

8 “Llampʼu chuymaniwa.” Khititejj munasiñanïki ukajja, pacienciampiw jaqe masipar uñji (Colosenses 3:13). Niyakejjay jiwasjam pantjasir jaqenakamp chika irnaqstanjja, awisajj pachpa jilat kullakanakaw chuym ustʼayapjjestaspa, ukat jiwasas jupanakan chuymapsa ustʼayaraksnawa. Ukampis llampʼu  chuymanïñäni ukhajja, janiw cristian masisampejj jachjayaskañäniti, ni tamarus jan waltʼaykañäniti.

9. ¿Kunjamanakatsa suma jaqëtas uñachtʼaysna?

9 “Suma jaqewa.” Khititejj munasiñanïki ukajja suma arunakampiw jaqe masipar chʼamachtʼi ukat askinak luraraki. Ukat khitinakatï jan wal jikjjatasipki ukanakaruw wal yanaptʼaraki. Sañäni, inas chuymankipstat yaqhep jilat kullakanakajj sapaki uñjasipjjchispa, ukhamajj jupanakar chʼamachtʼir sarañaw wakisispa. Ukat yaqhep kullakanakajj sapakiw wawanak uywasipjje jan ukajj familia taypinsa sapakiw Diosar yupaychapjjaraki, jupanakar yanaptʼañas wakisirakiwa. Ukatjja, janirakiw usutanakatsa jan ukajj yaqha jan walin uñjasipki uka jilat kullakanakatsa armasiñasäkiti, jupanakar suma arunakampi chuymachtʼañaw wakisispa (Proverbios 12:25; 17:17). Jïsa, ukanak lurasin suma jaqëtas uñachtʼaytan ukhajja, taqe chuyma munasirïtaswa uñachtʼayaraktanjja (2 Corintios 8:8).

10. Janis faciläkchejja, ¿kunjamsa munasiñajj cheq parlañ ukat ukarjam lurañ yanaptʼistu?

10 “Kunatejj cheqapäki ukat kusisiñ yati.” Kunjamtï yaqha Biblian siskejja, munasirejj “kusisitaw kunatejj cheqäki uk arjjati”. Cheqansa, munasirejj janiw kʼariskaspati, jan ukasti “cheqa arunak[ampiw]” kuns parli (Zacarías 8:16). Amuytʼañataki, mä munat masisajj mä jachʼa juchar purtʼasispa ukhajja, ¿kuns lursna? Diosar ukat uka masisar munasitas laykojja, Diosan kamachinakaparjam istʼasaw uka juchap arsuñäni, janiw imtʼkañänisa ni arjjatkañänisa, janirakiw kʼariskañänisa. Cheqansa, uka juchap arsuñajj chʼamäspawa, ukampis munat masisan askip thaqhasaw Diosan cheqañchäwip istʼasin ukarjam sarnaqañap muntanjja (Proverbios 3:11, 12). Ukat munasitas laykuw “taqe kunans sum sarnaqañ” munaraktanjja (Hebreos 13:18).

11. Niyakejjay munasirejj taqe kun tʼaqheschejja, ¿kunjamsa jilat kullakanakan pantjasitap uñji?

11 “Taqe kun tʼaqhesi.” Uka arunakajj akham sasaw yaqha Biblian jaqokipasiraki: “Munasirejj [...] taqe kun imjjati”  sasa. Ukat apóstol Pedrojj akham sarakïnwa: “Munasiñajj walja juchanak imjjati” sasa (1 Pedro 4:8MT). Ukhamasti, munasiñan mä cristianojj janiw jilat kullakanakan pantjasitanakap thaqkiti. Jan ukasti, kuna jiskʼa pantjasiñas utji ukhajja, imjjatiwa, mä arunjja, munasiñatwa perdoni (Proverbios 10:12; 17:9).

Munasiñatwa cristian masisar atinistanjja

12. ¿Kunjamsa Pablojj Filemón sat jilatar atinisitap uñachtʼayäna, ukat kunsa jiwasajj jupat yateqassna?

12 “Taqe kun iyawsi.” Kunatejj askïki ukjja jankʼakiw munasirejj iyawsi sasaw yaqha Biblian saraki. Jïsa, janiw jilat kullakanakat pächasisajj sarnaqktanti, janiw luratanakapat mayj amuyktanti. Jan ukasti, jupanakar wal atinistanjja. * Pablot amtapjjañäni, cristianöjje uka Onésimo sat uywatamar sumataki katoqjjam sasaw Filemón sat mä jilatar qellqat apayäna. Ukampis janiw Pablojj katoqapunim sasajj ewjjkänti, jan ukasti munasiñampiw sumat rogtʼäna. Ukatjja, akham sasaw Filemonar atinisitapjja uñachtʼayäna: “Qellqansmawa, juman jaysasir, chuymanïtam yatisa, ukhamarak kuntejj mayksma ukatjja jukʼampi lurañamjja yatiraktwa” sasa (Filemón 21). Jilat kullakanakasar ukham atinistan ukhajja, kuna askinakas jupanakan utji ukwa qhanstaytanjja.

13. ¿Kunjamsa jilat kullakanakat askinak suyatas uñachtʼaysna?

13 “Taqe kun [...] suytʼaraki.” Niyakejjay munasirejj cristian masinakapar atinischejja, jupanakatjja askinakwa suyaraki. Amuytʼañäni, mä jilatas jan ukajj kullakas ‘jucharu tinku’ ukhajja, munasiñampi yanaptʼatajj amuytatasjjaniwa sasaw suytanjja (Gálatas 6:1). Ukat khitinakatejj thayarapki ukanakasa mayampiw Diosar taqe chuym yupachjjapjjani sasaw suyaraktanjja. Jïsa, wali pacienciampiw jupanakar suytanjja ukat munasiñampiw yanaptʼaraktanjja  (Romanos 15:1; 1 Tesalonicenses 5:14). Ukat mä familiaras Diosan thakipat saranukuwayi ukhajja, herencia tukuntir waynar uñtataw kuttʼanjjani sasaw suytanjja (Lucas 15:17, 18).

14. ¿Kunanak uñjasas awisajj cristian tama taypin aguantañajj chʼamäspa, ukat munasiñajj kunjamsa yanaptʼistaspa?

14 “Taqe kun aguanti.” (1 Corintios 13:7NM.) Khititejj aguantañ yatki ukajja, chuym ustʼayatasa ukat kuna jan walinakansa janiw aynachtʼkiti. Ukat awisajj tama taypinsa kuna jan walinakas utjarakispawa. Niyakejjay taqenis pantjasirïstanjja, jiwaskam chuym ustʼayasiñaw utjaspa. Sañäni, inas mä cristian masisajj jan sum amuytʼasisin kuns sischispa (Proverbios 12:18). Ukat inas taman lurañanakajj munañasarjam jan apnaqaskchispa, ukatwa chuym usuyasiñajj utjaspa. Ukatjja, respetat mä jilatan jan wali luratanakap uñjasajj inas akham jisktʼasiraksna: “¿Kamisaraki mä cristianosti ukanak luraspasti?” sasa. Ukampis ukham jan walinak uñjasajja, ¿tamatsa Jehová Diosatsa jitheqtjjañäniti? Munasiñatejj chuymasan utjchi ukhajja, ¡janiwa! Cheqansa, munasiñawa kuna askinaksa jilat kullakanakajj lurapjje ukat tama taypinsa kuna askinakas utjaraki ukanak amuyañ yanaptʼistani. Ukat uka pachpa munasiñarakiw Diosat jan jitheqtañatakisa ukat jiwasjam pantjasir jilat kullakanakamp taman sum irnaqtʼañsa yanaptʼistani (Salmo 119:165).

Munasirejj kunanaksa jan lurki

15. ¿Kunatsa envidiasiñajj jan walïki, ukat jan envidiasiñatakejj kunas yanaptʼistaspa?

15 “Janiw envidiasirïkiti.” Envidiasiñajj chuymasar mantaspa, mä arunjja, yaqhanakjam aski luräwinak taman katoqañ munsna, yänakapsa jan ukajj jupjam kuns lurañ munsna ukhajja, jan wali amtanakaw chuymar mantistaspa ukat janirakiw tamarus waltʼayjjsnati. Ukampis ¿kunas jan envidiasiñatakejj yanaptʼistaspa? (Eclesiastés 4:4.) Munasiñaw yanaptʼistani, ukatjja khitinakatejj jiwasat sipansa nayrankapki jan ukajj kuns katoqapjje ukanakamp chikaw kusisiñäni  (Romanos 12:15). Kunapachatï mayninakajj kun yatisas jan ukajj kun sum lurasas jachʼañchata jikjjatasipki ukhajja, janiw chuym usuyaskañäniti.

16. Cheqpachapuni jilat kullakanakar munasstan ukhajja, ¿kunatsa Diosat bendicionanak katoqasas janejj jachʼañchasiñasäki?

16 “Janiw jachʼa jachʼa tukurïkiti.” Khititejj munasiñanïki ukajja, janiw luratanakapatsa ni yatiñapatsa jachʼachaskiti. Ukat cheqpachapuni jilat kullakanakar munasstan ukhajja, janiw kun lurasasa, ni kuna aski luräwinak taman katoqasas jachʼañchaskañäniti. Jachʼa jachʼa tuksna ukhajja, jiskʼachataw jilat kullakanakajj uñjasipjjaspa ukat chʼama apaqataw uñjasipjjaspa. Ukhamajja, munasiñajj chuymasan utjani ukhajja, Diosat kuna bendicionanak katoqasas janiw pʼeq waytkañäniti (1 Corintios 3:5-9). Ukat kunjamtï yaqha Biblian siskejja, ‘munasirejj janiw jupa sapakis taqe kun yatkaspa, jan ukajj taqe kunanïkaspa ukham amuyaskiti’. Cheqansa, janiw jiwasakis yaqhanakat sipan jilanksna ukham amuyasiñasäkiti (Romanos 12:3).

17. ¿Kunjamsa munasirejj yaqhanakar respetatap uñachtʼayi, ukat kuna jan walinakatsa amuyasiraki?

17 “Janiw kuna jan walsa lurkiti.” Khititejj jan wal sarnaqki ukajja, jaqe masiparuw chuym usuchji, janiw akchʼas munasiñ uñachtʼaykiti. Kunjamsa mayninakajj jikjjatasipjje ukat kunjam chuymanïpjjesa ukajja janiw jupatakejj kunäkisa. Ukampis munasirejj janiw ukhamäkiti, jaqe masipatjja wal amtasi, kunjamsa jikjjatasispa uksa sum amuyaraki. Jïsa, munasir chuymanejj sum sarnaqe, mayninakarus sum uñjaraki ukat jilat kullakanakarus respetarakiwa. Cheqansa, munasiñajj chuymasan utjani ukhajja, janiw jan phenqʼanejj kuna jan walinaksa lurkañäniti. Mä arunjja, luratanakampis arunakampis janiw cristian masinakasarojj chuym usuchjkañäniti (Efesios 5:3, 4).

18. ¿Kunatsa munasirejj taqe kunsa munañaparuki jan apnaqañ munki?

18 “Janiw [...] kunsa jupatakiki munirïkiti.” Yaqha Biblianjja akham sarakiwa: “Munasirejj janiw kunsa munañaparuki lurañ munkiti” sasa. Ukajj cheqäskapuniwa, khititejj munasirïki ukajja, janiw jupa sapakis taqe kuns yatkaspa ukham amuyasajj  munañaparuki kuns apnaqañ munkiti. Ukat janirakiw yaqhan amuyunakapsa maysar uñtaykaspati. Cheqansa, khititejj jaqe masipar ukham apnaqañ munki ukajj janiw altʼat chuymanïkiti. Uka toqetjja Biblian akham siwa: “Jachʼa jachʼa tukuñanjja aynachtʼañawa utji” sasa (Proverbios 16:18). Ukhamasti, cheqapuni jilat kullakanakar munasstan ukhajja, kunsa jupanakajj amuyapjje uk respetañäniwa, ukat wakisini ukhajja, jiwasaw antisas istʼañasajja. Uka toqet parlkasinjja Pablojj akham sänwa: “Jaqe masisan askïñap munañasawa, janiw jiwasan askïñasakti munañasäkejja” sasa (1 Corintios 10:24).

19. Kunapachatï chuym ustʼayapjjestu ukhajja, ¿kunjamsa munasiñajj yanaptʼistu?

19 “Janiw coleraskiti, janirakiw colerasitapsa imjjäsiskiti.” Munasirejj janiw kun satasa ni kun luratas jankʼakejj coleraskiti. Cheqas chuym ustʼayatajj colerañjamäkchisa, janiw jaya tiempojj colerat sarnaqañasäkiti (Efesios 4:26, 27). Ukat janirakiw yaqhanakan jan wali arunakapsa ni jan wali luratanakapsa chuymar imjjäsiñasäkiti, mä cuadernor qellqantatäkaspas ukhama. Jan ukasti, munasirïtas laykojja, Jehová Diosat yateqasiñataki chʼamachasiñasawa. Kunjamtï 26 yatichäwin uñjaniwayktanjja, juchanak perdonañjamäki ukhajja, jan mayampitakiw Jehová Diosajj perdoni. Janiw uka juchanak amtasajj qhepat juchañchkistaspati. ¿Janit uk yatisajj alajjpachankir Awkisar wal yuspärktanjja?

20. Mä cristianojj juchar purisa tʼaqhesiñanakan jikjjatasispa ukhajja, ¿kunjamsa jupar uñjañasäspa?

20 “Janiw kunatejj jan walïki ukatjj kusisiñ yatkiti.” Uka arunakajj akham sasaw yaqha Biblian jaqokipasiraki: “Munasirejj janiw yaqha jaqenakan juchapatjja kusiskiti” sasa. Ukatjja, “munasirejj janiw jaqe masipan pantjasitapat kusisiñ yatkiti” sasaw yaqha Biblian saraki. Jïsa, kuna jan walinaksa, munasirejj janiw ukhamak uñchʼukkaspati, ni kusiskaspasa. Amuytʼañäni, kunapachatï mä cristian masisajj jan walinak lurasin tʼaqhesiñan uñjasispa ukhajja, ¿kunjamsa chuymasan jikjjatastanjja? Munasirejj janiw kusiskaspati.  Janirakiw akham sañ yatkiti: “Yatpanaya, khitirak jupar uk luram sisti” sasa (Proverbios 17:5). Maysa toqetjja, kunapachatï mä jilatas jan ukajj mä kullakas Diosar kuttʼjjañataki chʼamachasiski ukhajja, munasiñat wal kusistanjja.

“Jukʼamp suma thaki”

21-23. 1) “Munasiñajj janipuniw tukuskiti” siski uka arunakajja, ¿kamsañs muni? 2) ¿Kuna toqetsa qhep qhepa yatichäwin yatjjatañäni?

21 “Munasiñajj janipuniw tukuskiti.” ¿Kunatsa Pablojj ukham säna? Qalltanjja, milagronakwa nayrïr cristianonakajj lurapjjerïna. Ukhamatwa, kunjamsa Diosajj uka machaq tamar yanaptʼäna ukajj uñjasïna. Uka toqenakat parlkasaw Pablojj akham säna: ‘Qollañasa, profecianak arsuñasa, jan uñtʼat arunak parlañas tukusjjaniwa’ sasa. Ukampis  milagronak lurañat sipansa “jukʼamp suma thaki[w]” utji sasaw Pablojj sarakïna. Uka suma thakin sarnaqañatakiw taqe cristianonakajj wal chʼamachasiñasa (1 Corintios 12:31). ¿Kunäpachas uka suma thakejja? Munasiñ thakiwa.

Diosan yupaychirinakapajj jupanakkam munasirit uñtʼatäpjjewa

22 Jan tukusir munasiñ toqetwa Pablojj parlaskäna. Mä arunjja, uka munasiñajj wiñayapuniw utjani. Ukatjja, Criston cheqa arkirinakapajj jichhakamas wali munasirit uñtʼatäpjjewa. Jïsa, Oraqpachanwa uka munasiñajj Diosan markapan uñjasi. Ukat niyakejjay Diosan taqe chuym yupaychirinakapajj wiñayataki jakapjjchinejja, uka munasiñajj wiñayarakiw utjani (Salmo 37:9-11, 29). Ukhamasti, munasiñ thakin sarnaqañataki chʼamachasiskakiñäni. Ukat kunjamtï Jesusajj siskänjja, churasajj wali kusisitaw jikjjatasiñäni. Ukatjja, janiw ukakïkaniti, niyakejjay wiñay jakjjchiñänejja, Jehová Diosat yateqasisajj wiñayarakiw munasiñ uñachtʼayañäni.

23 Aka yatichäwimpiw munasiñ toqet parlir jaljajj tukuyasi, ukat kunjamsa maynit maynikamajj munasiñ uñachtʼayassna uka toqetjja wali sumwa aka yatichäwin uñjawaytanjja. Cheqas Jehová Diosajj kunaymanit munasiñap uñachtʼayistu. Ukat wali chʼamanïtapsa, cheqapätapsa ukat wali yatiñanïtapsa kunayman toqet uñachtʼayarakistu. Ukampis “¿kunjamatsa Diosar taqe chuym munasitas uñachtʼaysna?” Uka toqetwa qhep qhepa yatichäwin yatjjatarakiñäni.

^ tʼaqa 12 Cheqansa, janiw cristianonakajj munasiñat taqe kunsa iyawskaraktanti. Bibliajj akham sasaw amtayistu: “Sum amuyasipjjam khitinakatï [...] jan wali lurki ukanakatjja. Jupanakajj jaljtañanakaru ukhamarak jan waltʼañanakaruw apapjjeristam [...]. Jupanakatjja jitheqtapjjam” sasa (Romanos 16:17).