Kunanakas utji uk yatiñataki

Skip to table of contents

Jehová Diosan Testigonakapa

Select language Aymara

 18 YATICHÄWI

Kuna qollqempis Reinon luräwinakapajj apasi

Kuna qollqempis Reinon luräwinakapajj apasi

¿KUNSA YATEQAÑÄNI?

Diosan Reinopan luräwinakaparojja, kunjamsa ukat kunatsa Jehová Diosan Qhanañchirinakapajj yanaptʼapjje ukwa yatjjataskañäni

1, 2. 1) ‘Bibliat Yatjjatirinakajj kawkits qollq apsupjje’ sasin iglesia pʼeqtʼirejj Russell jilatar jisktʼkäna ukhajja, ¿jilatajj kamsänsa? 2) ¿Kunsa aka yatichäwin yatjjataskañäni?

BIBLIAT Yatjjatirinakajj kawkitsa qollq apsupjje, sasaw mä kutejj Iglesia Reformada religionan pʼeqtʼiripajj Russell jilatar jisktʼäna.

“Nanakajj janipuniw qollq mayipkti” sasaw Russell jilatajj säna.

“Ukhamajj ¿kawkits qollq apsupjjta?” sasaw iglesia pʼeqtʼirejj wasitat jisktʼäna.

Russell jilatajj akham sänwa: “Uk sirisma ukhajja, janiw cheqaw siskitasmati. Tantachäwinakanjja, jaqenakan qollq churapjjañapatakejj janiw kun pasayañas wakiskiti. Jupanakaw taman kunayman gastonak utjatap amuyasajj akham sapjje: ‘Akham Tantachasiñ Utanïñajj qollqetakiwa [...]. ¿Kunjamsa yanaptʼiristjja?’” sasa.

Kʼariskaspasa ukhamwa iglesia pʼeqtʼirejj Russell jilatarojj uñkatäna.

Ukatwa Charles Russell jilatajj akham saskakïna: “Cheqwa parlasksmajja. Jaqenakaw akham jisktʼapjjetu: ‘¿Kunjamsa mä qawqha qollqemp yanaptʼiristjja?’ sasa. Cheqas kunapachatï maynejj Diosan bendicionap katoqe ukat qollqep utjchi ukhajja, Tatituruw uk churañ muni. Ukampis jan qollqenirojja, ¿kunatarak qollq maysnasti?”. *

2 Russell jilatajj janiw kʼariskänti. Cheqansa, Jehová Diosan servirinakapajj nayratpachaw qollq taqe chuym churasajj cheqa yupaychäwir yanaptʼawayapjje. Bibliajj qellqaskäna uka tiemponsa ukat jichha tiemponakansa, kunjamsa qollqemp yanaptʼasiwayi ukwa aka yatichäwin yatjjataskañäni. Uka toqet yatjjatkasajja, sapa mayniw akham jisktʼasiñasäspa: “¿Kun lurasas Jehová  Diosan Reinopar yanaptʼaskataj uñachtʼayiristjja?” sasa.

‘Tatituru chuymapat ofrenda churañ munapki ukanakajj churapjjaspawa’

3, 4. 1) ¿Kunsa Jehová Diosajj servirinakapat amuyi? 2) Tabernáculo lurasiñapatakejja, ¿kunjamsa israelitanakajj yanaptʼapjjäna?

3 Jehová Diosajj janiw cheqpach servirinakapat pächaskiti. ‘Yanaptʼapjjañamawa’ sasin satajja, taqe chuymaw jupanakajj qollq churasin Diosar munasipjjatap uñachtʼayapjje, uk sumwa Jehová Diosajj yati. Uk amuytʼañatakejja, nayra tiempon jakapkäna uka israelitanakatwa jichhajj parltʼañäni.

4 Israelitanakar Egipto markat apskäna uka qhepatwa Jehová Diosajj Jupar yupaychapjjañapatakejj mä tabernáculo lurapjjañap israelitanakar mayïna. Ukampis uk lurañatakisa ukat kunanakatï uka manqhan utjañapäkäna ukanak uchañatakisa, kunayman yänaka jan ukajj cosasanakaw munasïna. Ukatwa Moisesajj Jehová Diosan amuytʼayatajj israelitanakar akham säna: “Taqe khitinakatejj Tatituru chuymapat ofrenda churañ munapki ukanakajja taqe chuymaw churapjjañapa” sasa (Éxo. 35:5). Amtañäni, uka nayrajj kunayman tʼaqhesiyataw israelitanakajj jakasipjjäna (Éxo. 1:14). Ukhampachasa, jan pächasisaw jupanakajj qori, qollqe ukat yaqha ukham suma yänak churapjjäna, ukanakat jila partejj egipcionakat mayipkäna ukanakäpachänwa (Éxo. 12:35, 36). Munaskäna ukat jukʼamp jilwa israelitanakajj taqe chuyma churapjjäna, ukatwa Moisesajj “jan apanjjapjjamti” sasin jupanakar yatiyäna (Éxo. 36:4-7).

5. Templo lurasiñapatak Davitajj yanaptʼa maykäna ukhajja, ¿kunsa israelitanakajj lurapjjäna?

5 Niya pusi pataka paqallq tunka phesqani maranak qhepatjja, Jehová Diosan templop lurasiñapatakiw David reyejj qollqepamp yanaptʼarakïna. Aka Oraqpachanjja, cheqpach Diosar yupaychañatakejj janiw yaqha ukham utajj utjkänti. David reyejj akham sasaw yanaptʼapjjañapatak israelitanakar säna: “Jichhasti ¿khitisa aski chuymampi churañ muni Tatitutakejja?” sasa. Uk istʼasajj ‘taqe chuymaw israelitanakajj Tatitutak ofrenda churapjjäna’ sasaw Bibliajj qhanañchi (1 Cró. 29:3-9). Kunatsa ukham churapjjäna uk amuyasajja, akham sasaw Davitajj Jehová Diosar oracionan säna: “Taqew jumatjja juti, nanakasti churapjjsmawa kuntï jumat katoqapksma ukaki” sasa (1 Cró. 29:14).

6. Kuntï Diosan Reinopajj lurki ukar yanaptʼañatakejja, ¿kunatsa qollqejj munasi, ukat kunsa maynejj jisktʼasispa?

 6 Moisesana ukat Davitan urunakapanjja, Diosan servirinakapajj taqe chuymaw yänakapamp yanaptʼapjjäna. ¿Jichhürunakat kamsasirakispasa? Kuntï Diosan Reinopajj lurki ukar yanaptʼañatakejja, qollqejj munasirakiwa. Sañäni, Biblia ukat Bibliat apstʼat qellqatanaka lurañatakisa ukat lakirañatakisa, walja qollqew munasi. Ukat jan walin uñjasipki uka jilat kullakanakar yanaptʼañatakisa, Tantachasiñ Utanaka, sucursalanak lurañatakisa ukat ukanak sum uñjañatakisa, qollqejj munasirakiwa. Ukatwa maynejj akham jisktʼasispa: “¿Kawkitsa qollqejj apsusi? Jehová Diosan Reinopamp apnaqatäpki uka jilat kullakanakajja, ¿jariyatakit qollqemp yanaptʼapjje?” sasa.

“Diosan markapajj janiw kunapachas mayjaskaniti, janirakiw jaqen yanaptʼapsa thaqkaniti”

7, 8. “Diosan markapajj janiw kunapachas mayjaskaniti, janirakiw jaqen yanaptʼapsa thaqkaniti” sasajja, ¿kunatsa sistanjja?

7 Cristianöpjjtwa sapki uka religionanakajj kunayman toqetwa qollq mayipjje, ukampis Russell jilatasa ukat yanapirinakapasa, janipuniw uka religionankirinakjam lurañ munapkänti. Yatiyañataki agosto 1879 maran mistkäna uka revistanjja, “¿La Torre del Vigía de Sión sat revista katoqañ munasmati?” sat pʼeqeñchäwini mä yatichäwiw mistüna. Ukanjja akham sänwa: “Amuyktan ukarjamajja, La Torre del Vigía de Sión sat revistajj JEHOVÁ Diosan yanaptʼatawa. Ukhamasti, Diosan markapajj janiw kunapachas mayjaskaniti, janirakiw jaqen yanaptʼapsa thaqkaniti. ‘Nayankiw qollqesa, qorisa’ siski uka Diosajj revista lurañatak jan yanaptʼjjestani, ukhaw aka revista lurañ jan wakisjjatap amuyañäni” sasa (Hag. 2:7-9). Yatiyañataki revista apsuñ qalltaskäna uka marat jichhakamajja, 130 jila maranakaw pasawayjje, ukampis uka revistajj jichhakamaw lurasiskaki ukat uka revista apsuri Jehová Diosan markapasa, suma saytʼatäskarakiwa.

8 Cheqas Jehová Diosan servirinakapajj janiw tantachäwinakapan qollqe apthapiñatakejj kuna sobrenaksa, ni yaqha ukhamanaksa pasayapkiti. Janirakiw qollqe jikjjatañatakejj kuns aljapkiti, ni rifanaksa lurapkiti. Jan ukasti, kuntï Yatiyañataki revistajj walja maranak nayrajj siskäna ukarjamaw lurapjje. Uka revistajj akham sänwa: “Yaqha iglesianakjama Tatitutak qollqe mayiñajj janipuniw nanakatakejj askïkiti [...]. Tatitun  sutipjjaru kʼarinakamp qollqe mayiñajja, Diosatakejj janipuniw akchʼas walïkiti. Ukat kuntï uka qollqemp luraski ukasa ukat qollq churapki ukanakasa, janiw Jupan bendicionap katoqapkiti” sasa. *

‘Kunjamtï chuymasan amtktan ukarjam churaña’

9, 10. ¿Kunatsa cristianonakajj chuymapan amtasa qollqepamp yanaptʼapjje?

9 Jehová Diosan Reinopamp apnaqatäpki ukanakarojja, janiw qollqemp yanaptʼapjjañapatak jariyañajj wakiskiti. Kunanakatï jichhürunakan Diosan Reinopan luraski ukarojja, taqe chuymaw jupanakajj qollqepampi ukat yaqha ukham yänakapamp yanaptʼapjje. ¿Kunatsa ukham taqe chuym yanaptʼapjje? Ukwa jichhajj kimsa toqet uñjañäni.

10 Maya, Jehová Diosar munasipjjatapata ukat ‘luräwinakapamp kusisiyañ’ munasaw qollqemp yanaptʼapjje (1 Juan 3:22). Kunapachatï servirinakapajj chuymapan amtasa qollqemp yanaptʼapjje ukhajja, Jehová Diosajj wal kusisi. Cristianonakajj kunjam chuymampis yanaptʼapjjañapa ukwa apóstol Pablojj sum qhanañchäna (2 Corintios 9:7 liytʼañataki). Uka arunakarjamajja, cheqpach cristianonakajj janiw jariyataki ukat pata chuymak qollqe churapkiti, jan ukasti, ‘kunjamtï chuymapan amtapki ukarjamaw churapjje’. * Mä arunjja, kunan yanaptʼañas wakisi ukat kunjamsa yanaptʼapjjaspa uk sum amuyasaw cristianonakajj yanaptʼapjje. Ukham chuyman jaqenakar uñjasajja, Jehová Diosajj wal kusisi. Ukatwa Bibliajj Jupat parlkasajj akham qhanañchi: “Diosasti kusisit chuymampi chuririruw muna[si]” sasa.

Mozambique markankir wawanakajj kusisitaw qollqemp yanaptʼapjje

11. ¿Kunatsa Jehová Diosar taqe kunatï utjkistu ukanak churañ muntanjja?

11 Paya, Jehová Diosat kuna bendicionanaktï katoqki taqe ukanakat yuspärañatakiw cristianonakajj yänakapamp yanaptʼapjje. Nayra tiempon jakapkäna uka israelitanakajj kunjam chuymampis yanaptʼapjjañapäna ukwa Moisesajj Deuteronomio 16:16, 17 qellqatan qhanañchäna (liytʼañataki). Maran kimsa fiestanak apaskäna ukar sarasajja, ‘kunjamtejj Diosajj jupanakar bendiskäna ukarjamaw’ familia pʼeqtʼir israelitanakajj ofrenda apapjjañapäna. Ukhamajja, kuna bendicionanaksa Diosat katoqapjjäna ukat kunas chuymanakapan utjäna uk amuytʼasaw israelitanakajj Diosar mä ofrenda churañ amtapjjañapäna.  ¿Jiwasat kamsasirakispasa? Kunjamsa Diosajj bendeciwayistu uka toqet lupʼisaw taqe kunanakatï utjkistu ukanak Jupar churañ muntanjja. Cheqansa, ukanakampi ukat qollqesamp yanaptʼasaw Jehová Diosar bendicionanakapat yuspäratas uñachtʼaytanjja (2 Cor. 8:12-15).

12, 13. ¿Kunjamsa Jesucristo Reyisar munasitas uñachtʼaysna? Ukat ¿qawqsa sapa maynejj churaspa?

12 Kimsa, Jesucristo Reyisar munasipjjatap uñachtʼayañatakiw cristianonakajj qollqepamp yanaptʼapjje. ¿Kunjamsa uk lurapjje? Jesusajj janïr jiwayatäkäna uka arumajj arkirinakapar kamsänsa uk amuytʼañaw uka jisktʼar qhanañchañatak yanaptʼistani (Juan 14:23 liytʼañataki). Jupajj akham sänwa: “Khititejj munaskitu ukajja, kuntejj nayajj siskta ukwa [lurani]” sasa. Jehová Diosan Reinopat aka Oraqpachan suma yatiyäwinak yatiyasaw Jesusan uka arunakap phoqsna (Mat. 24:14; 28:19, 20). Maysa toqetjja, Diosan Reinopat aka Oraqpachan jukʼamp yatiyasiñapataki kunaymanit yanaptʼasaw uka arunak phoqaraksna. Mä arunjja, tiemposampi, chʼamasampi ukat yänakasampiw yanaptʼañasa. Ukhamatwa Jesucristo Reyisar munasitas uñachtʼayañäni.

13 Jehová Diosan Reinopamp apnaqatäpki uka cristianonakajja, taqe chuymaw uka Reinor qollqepamp yanaptʼañ munapjje. Ukhamarusa, ¿qawqha qollqempis sapa maynejj yanaptʼaspa? Sapa cristianow utjataparjamajj qawqsa churaspa uk amtjjañapa. Cheqpachansa, walja jilat kullakanakaw pisin jakasipjje (Mat. 19:23, 24; Sant. 2:5). Ukampis jupanakajj janiw llakisipjjañapäkiti. Chuymapan amtasa mä jukʼaksa churañatak chʼamachasipki ukanakarojja, Jehová Diosasa ukat Jesucristo yoqapasa wali askitwa uñjapjje (Mar. 12:41-44).

¿Kawkitsa Jehová Diosan Qhanañchirinakapajj qollq apsupjje?

14. Nayrajja, ¿kunjamsa Jehová Diosan Qhanañchirinakapajj Bibliat apstʼat qellqatanak jaqenakar churapjjerïna?

14 Nayrajja, Jehová Diosan Qhanañchirinakapajj qollqe mayisaw Bibliat apstʼat qellqatanak jaqenakar churapjjerïna. Ukampis taqe jaqenakan katoqapjjañapatakejja, janiw sinti jilar churapjjerïkänti, ukhamatwa pisin jakasir jaqenakas uka qellqatanak katoqapjjasapäna. Ukhamarusa, awisajj qollqe jan churirjama jaqenakaw uka qellqatanak wal liytʼañ munapjjäna, ukham jaqenakarojja,  qollq jan mayisakiw jilat kullakanakajj qellqatanak jaytapjjerïna, ¿kunatsa? Diosar uñtʼañ munapki ukanakajj Bibliat apstʼat qellqatanak liytʼapjjaspa ukat ukarjam sarnaqapjjaspa, ukwa Jehová Diosan Qhanañchirinakapajj muntanjja.

15, 16. 1) 1990 maranjja, ¿kunjamsa Oraqpachan Jilïr Irpirinakajj Bibliat apstʼat qellqatanak churañ mayjtʼayapjjäna? 2) Yanaptʼañ munapki ukanakajja, ¿kunjamsa yanaptʼapjjaspa? (“ ¿Kunanakas qollqe churatasampejj lurasi?” siski uka recuadro uñjjattʼäta.)

15 Ukampis 1990 maranwa Oraqpachan Jilïr Irpirinakajj Bibliat apstʼata qellqatanak churañ mayjtʼayapjjäna. ‘“Qawqhampis yanaptʼañ munasma ukampiw yanaptʼasma” sasinwa Bibliat apstʼata qellqatanak jaytjjañäni’ sasaw yatiyasïna. Estados Unidos markanwa jilat kullakanakajj ukham lurañ qalltapjjäna. Uka markankir tamanakarojj akham sasaw uka toqet mä cartan qhanañchasïna: “Bibliat apstʼat qellqatanak katoqapjjañapatakejja, qawqsa churapjjañapa  uk janiw jilat kullakanakarusa ukat yaqha jaqenakarus sisjjañäniti [...]. Ukampis Jehová Diosan arunakap aka Oraqpachan yatiyasiski ukar qollqemp yanaptʼañ munapki ukanakajja, yanaptʼapjjaspawa. Ukhamarusa, Bibliat apstʼat qellqatanak katoqañatakejj janiw jaqenakan qollqe churapjjañapajj wakiskapuniti” sasa. ¿Kunatakis ukham lurañajj yanaptʼawayi? Jiwasajj janiw ‘Jehová Diosan arunakap mä alakip luriri jaqer uñtata churktanti’, jan ukasti, chuymasat amtasaw Jehová Diosar yupaychtanjja, uk uñachtʼayañatakiw ukham lurañajj yanaptʼawayi (2 Cor. 2:17). Tiempompejja, taqpach sucursalanakaw ukham lurañ amtapjjarakïna.

16 Yanaptʼaña munapki ukanakajja, ¿kunjamanakatsa yanaptʼapjjaspa? Taqpach Tantachasiñ Utanakanwa yäparu mä cheqar usktʼata qollqe irantañatak cajanakajj utji. Ukat Jehová Diosan Qhanañchirinakapan utjki uka corporacionanakaruw khitinakatï yanaptʼañ munapki ukanakajj qollqe apayapjjarakispa. Kunjamsa qollqempi ukat yänakampi yanaptʼapjjaspa, uk qhanañchañatakiw sapa marajj Yatiyañataki revistan mä yatichäwejj mistu.

¿Kunanakatakis qollqejj irtasi?

17-19. Kunjamsa qollqejj akanakatak irtasi uk qhanañchtʼam: 1) Oraqpachan yatiyasiñapataki. 2) Oraqpachan Tantachasiñ Utanak lurasiñapataki. 3) Taman gastonakapataki.

17 Oraqpachan yatiyasiñapataki. Nayraqatjja, Diosan arunakap aka Oraqpachan yatiyasiñapatakiw qollqejj irtasi. Sañäni, Bibliat apstʼata qellqatanak lurañataki, aka Oraqpachan ukanak lakirañataki, Jehová Diosan markapan utjki uka escuelanak apasiñapataki, sucursal utanak lurañataki ukat uka utanak sum uñjañataki. Ukatsti, misioneronakana, tamanak tumptʼirinakana ukat precursor especialjam irnaqtʼapki uka jilat kullakanakan gastonakapatakiw uka qollqejj irtasiraki. Janiw ukakïkiti, jan waltʼäwinakan uñjasipki uka jilat kullakanakaruw qollqe churatasampejj yanaptʼasiraki. *

18 Oraqpachan Tantachasiñ Utanak lurasiñapataki. Machaq Tantachasiñ Utanak lurañataki ukat yaqha Tantachasiñ Utanak wasitat lurasiñapatakiw tamanakarojj qollqemp yanaptʼasi. Niyakejjay ukar yanaptʼañatak sapa kut qollq katoqaschejja, jukʼamp tamanakaruw uka qollqempejj yanaptʼasispa. *

 19 Taman gastonakapataki. Tantachasiñ Uta askichañataki ukat yaqha ukham gastonak pagañatakiw qollqejj irtasiraki. Ukat Oraqpachan Diosan arunakap yatiyasiski ukar yanaptʼañatakiw irpir chuyman jilatanakajja, uka qollqet mä qawqha apaqasin sucursalar apayañ awisajj amtapjje. Ukampis janïr apaykasajja, tamankir jilat kullakanakaruw qawqhas apayasispa uk jisktʼapjje. Ukat kuntï tamajj amtki ukarjamaw qollqejj sucursalar apayasi. Qollqe toqet uñjir jilataw kunjamsa qollqejj taman apnaqasiski, uk tamankirinakar yatiyañatakejj mä informe sapa phajjsejj wakichi.

20. ¿Kunjamsa ‘taqe qamir kankañasampi’ Jehová Diosar jachʼañchsna?

20 Aka Oraqpachan jaqenakar yatiyañataki ukat yatichañatakejj kunanakatï lurasiski uk uñjasajja, Jehová Diosaruw ‘taqe qamir kankañasamp jachʼañchañ’ muntanjja (Pro. 3:9, 10). Mä arunjja, chʼamasampi, amuyusampi ukat Jehová Diosar yupaychäwisan kuntï lurañ yatktan taqe ukanakampiw Jupan Reinopar yanaptʼañasa. Maysa toqetjja, qollqesamp yanaptʼañjja janirakiw armasiñasäkiti. Ukhamasti, qawqsa ukat kunjamsa chursna ukarjam churañatak chʼamachasiskakiñäni. Chuymasat churktan uka yanaptʼanakajja, Jehová Diosaru ukat Reinopan apnaqer Jesucristoruw jachʼañchi.

^ tʼaqa 1 Yatiyañataki julio 15, 1915, 218 ukat 219 jananaka.

^ tʼaqa 8 Yatiyañataki agosto 1, 1899, 201 jana.

^ tʼaqa 10 ‘Chuymapan amtki siski uka arunakajja, sum amuykiptʼasa mä amtar puriña sañwa muni’ sasaw Biblia toqet yatjjattʼat mä chachajj qhanañchi. Ukat akham sarakiwa: “Cheqansa, chuymasat churasajj kusisitaw jikjjatastanjja, ukampis qawqsa ukat kunürunakas churañäni uk sum amuytʼañaw wakisiraki” sasa (1 Cor. 16:2).

^ tʼaqa 17 Jan waltʼäwinakan uñjasipki uka jilat kullakanakarojja, kunjamsa yanaptʼasiwayi ukaw 20 yatichäwin jukʼamp qhanañchasi.

^ tʼaqa 18 Tantachasiñ Utanakajj kunjamsa lurasi ukaw 19 yatichäwin jukʼamp qhanañchasi.