ˈE la bɛn nɛn ze

Joova -Adanshɛshisɔ

-Ɲɛn ˈbu ˈkö nɔn Akie

-Mun -yɛ ˈla ˈkun ˈmun tɛn -nda gbɛgbɛ e?

-Mun -yɛ ˈla ˈkun ˈmun tɛn -nda gbɛgbɛ e?

-Nda puɛn ˈkɛ man -a tɛn -bo ˈkɛ ˈkpakpa nɛn. ˈMun sɛ tɛn -nda gbɛgbɛ bɛn lëkö e? Vidoo ˈˈyi, -yɛ latɔ -Nda gbɛgbɛ ˈkɛ ˈyi ˈe -tshɔ -Zö -shɔ! ˈmɛn -bo.