ˈE la bɛn nɛn ze

ˈE la bɛn nɛn ze

 ˈEFAN 4

Sa nansɔ ˈba ˈwɛn ˈba -wuö, ˈfo -ba hɔn?

Sa nansɔ ˈba ˈwɛn ˈba -wuö, ˈfo -ba hɔn?

1, 2. ˈˈƝan -kɛ bɛn man tsabiɛ -kpe ˈnun -ba dzhuɔ ˈba ˈwɛn ˈba -wuö, ˈba dzhi bɛn -ye nɛn?

TSABIBI ˈˈman ˈkɛ fɛn, tsabiɛ -akpumun -akpumun -kɛke mii -ba ˈe dzhuɔ ˈkun ˈa sɛ -wuö, a ze -bobo -kpë. Tsabiɛ -kpe ˈnun ˈba hɛnlö -ye nɛn ˈpɛ, sa nansɔ ˈba ˈwɛn ˈba -wuö, mmiɛ hɔn ˈwuën ˈlö.

2 ˈAkö mmiɛ mmiɛ tsabiɛ ˈba ˈwɛn mmiɛ hɔn zapɛn fɛn -bɛ bokan. ˈE bɛn ˈˈyɛ, -yɛ ˈe ˈkë ˈkun sa nansɔ ˈba ˈwɛn ˈba -wuö, ˈba sɛ ko tsa bɔ -kɛ tshuntshun nɛn, nanmɛ ˈba sɛ sasa tsa ɲɔn -kɛpuɛn -yɛ ˈˈle tsa. ˈE ˈyi ˈa ˈsɛ ˈˈman ˈba -kɛ ˈbu, -aniin ˈa ˈsɛ ˈˈman ˈba ho, ˈba sɛ -le ˈze lo ˈe -kan tsa, ˈa -shi ya, nanmɛ -munshue ˈe -kan tsa.

3. Kë man tsabiɛ tën, -ba -le ˈba nansɔ ˈba ˈsɔn?

3 Tsabiɛ ˈba, -ba -kɛ -kpe ˈnun lele ˈba nansɔ ˈba ˈze ɲɔn ˈba ama ˈba dzhueya ˈe nɔn -lëdzhën. ˈWuënku ˈkɛ nɛn man a ˈtsɛ -kɛ ˈkɛyɛ -hën -kpe ˈnun. Tsabi -o sɛ -wuö, -ba kɛ vö, nanmɛ -ba kɛ -kabi pia. ˈKun -ba -le ˈba nansɔ ˈba ˈsɔn, -a ˈe -hën -kɛ fë nɛn ˈpɛ. ˈE -kɛnɛnku -ye nɛn, tsabiɛ tën -ba nɔn mën -tsën ˈnun, ˈba fu ˈe tën lɔ. ˈBa sɛ bë -shi -ka ˈnun ˈpɛ, -ba ˈba nansɔ ˈba -ye kɔ.

4. ˈˈƝan -kɛ bɛn man tsabiɛ -kpe ˈnun -ba dzhuɔ ˈba ˈwɛn ˈba -wuö ˈba dzhi bɛn -ye nɛn e?

4 Tsabibi ˈˈman ˈkɛ fɛn, tsabiɛ -kpe ˈnun -ba ˈe dzhuɔ ˈkun tsabi kɛ sɛ -wuö, kɛ ˈlalö -kɛke e ˈˈman ˈwu. ˈBa fë ˈpɛ, -ba ˈe dzhuɔ ˈkun tsabi kɛ sɛ -le -kɛgbɛ ɲɔn kɛ sɛ -wuö, kɛ ˈze -zöfɔn ˈlö, ˈe man kɛ sɛ -le -kɛpuɛn, a ˈtɔ kɛ. ˈEtën nɛn, tsabiɛ ˈba, -ba -ka -le ˈba -akunda ˈˈyɛ nɛn kɔ. ˈE -kɛnɛnku -ye nɛn, ˈba junalë ˈkö ˈyi ˈyɛ -zösɔansɔ ˈwi bɛn dzhuɔ, ˈe ˈla, -ba ˈe dzhuɔ ˈkun tsabi -ɔ kɛ -ze “ˈwuën ˈlö.” Bɛn ˈkɛ ˈyi -ba dzhuɔ ˈkpakpa -yɛ ˈe ˈkë ˈkun tsabi ˈo sɛ -wuö, ˈo ˈlalö -kɛke -e ˈˈman ˈwu. ˈEyɛ man -ba ˈkpɛ ˈwuënsɛ. ˈˈƝan -kɛ bɛn man Biblë -ɛ -yɛ dzhuɔ ˈe bɛn ˈˈyɛ nɛn?

Hɛnpuɛn ˈyi -a hɔn, ˈe la bɛn -ɛn

5. Kë man Joova -o -le -bo Adan?

5 ˈKun -a -le -ze Adan hɛnpuɛn, Biblë -ɛ -yɛ ˈe ˈkë wie. Bɛn ˈyi -e dzhu ˈe nɛn man ˈˈyi: “-Zö Joova -o -nɔn zapɛn fɛn -fɔ -ɛ, ˈakö -o nɛɛn -bo tsabi. -O -fë pu ˈyi ˈyɛ -le ˈze a hɛnpuɛn -kpë -fuö kɛ ˈwɔn ˈla, ˈakö -o kiɛ tsabi ˈwɛn -wɔ -kɛle nanmɛ.” (Genèse 2:7) ˈEyɛ, -yɛ ˈe kë ˈkun pu man -Zö -o -ze Adan. -O ˈˈze kɛ ˈwuënsɛ ˈke ɲɔn wɔ sɛ ˈwuë ˈe nɔn ˈze bobo. Pu ˈyi -Zö -o -ze tsabi ɲɔn ˈe -le ze -o hɔn hɛnpuɛn, ˈe keke man -o -ze nannan ˈba -ye.—Ecclésiaste 3:19.

6. Hɛnpuɛn ˈyi -a hɔn, ˈmun sɛ dzhu ˈe ˈla bɛn ˈze a tɛn?

6 Biblë -ɛ ˈla, pu ˈyi -Zö -o -ze tsabi ɲɔn -o -nɔn hɔn hɛnpuɛn, ˈeyɛ man ˈe -le -ze -wɔ sɛ -kɛ ˈkpakpa -le. Pu ˈˈyɛ, -e -ba kɔ -kulan ˈnun. -Kulan man ˈyɛ -le ˈze vantilatɛ e -aladzho ama -yɛ nën.  ˈE man -kulan ˈe kökögbɛ, -yɛ ˈsɛ ˈˈze -fɔsɔn, nanmɛ -yɛ ˈsɛ ˈˈfu. ˈE ˈkökö ˈyɛ ˈnun, pu -i -e sɛ hɔn tsa ˈla, ˈa sɛ -hën -miɛn, ˈa sɛ tɛn bɛn, nanmɛ ˈa sɛ -shi -akunda. ˈE man pu ˈˈyɛ ˈe mikö, -yɛ ˈsɛ ˈˈle -kɛ ˈkɛyɛ.

7. Pu -i -e sɛ -tshe -ɲɛn tsa ˈla, ˈˈɲan -kɛ man ˈyɛ -le ˈekaan?

7 Pu -i man ˈe -pɔn tsa lɔ. ˈE man pu ˈˈyɛ, -e -kɔ pu ˈyi -a ˈɲɛn dzhi. ˈEyɛ man ˈe -le -ze -a hɔn hɛnpuɛn. ˈEyɛ fɛn man Biblë -ɛ -e dzhu bɛn ˈˈyi: “-Zö -o sɛ -pɔn pu -i -ɲɛn tsabiɛ ˈba e nannan ˈba ama ˈla, ˈba ˈkpakpa -ba ˈwuë. ˈAkö tsabiɛ ˈba, -ba dzhɔ -fɔ -ɛ ˈla nɛnnɔn ˈze.”—Job 34:14, 15

8. Kɔ Psaume 146:4 -yɛ nɔn ˈe ˈkë ˈnun, ˈˈɲan -kɛ man ˈyɛ -le tsabi ˈwi kaan?

8 Biblë -ɛ -yɛ kiɛ ˈe ˈkë ˈpɛ ˈkun tsabi -o sɛ -wuö, -o -wuö man. ˈO wuënsɛ ke -e ˈˈman bobo ˈze -A sɛ Psaume 146:4 ˈla kë, ˈa dzhui ˈkun tsabi -o sɛ “-wuö, -wɔ -fɔ ˈla nɛnnɔn ˈze.” ˈE ˈzɔ man ˈe -le ˈkun ˈo dzhɛntɔ -ɛ, -yɛ dzhuɔ -fɔ kiɛ. ˈAkö ˈe “lë mikö ˈˈyɛ nɛn, kɛ -akunda ˈkɛ -yɛ lɔ -yɛyɛ.” Kɔ Ecclésiaste 12:7 -yɛ nɔn ˈe kë ˈnun, tsabi ˈo sɛ -wuö, pu ˈyi ˈe -le -ze -o hɔn hɛnpuɛn, -yɛ dzhɔ -Zö ˈwɛn ˈo -ze kɛ ˈyi -shɔ ˈze. ˈEyɛ, -yɛ ˈe ˈkë ˈkun -Zö mikpankö man ˈo sɛ dzhɔ ˈze kɛ hɛnpuɛn ˈpɛ, kɔ -o -nɔn -bo Adan ˈnun.

9. ˈˈƝan -kɛ man -Zö -o ˈˈnɔn ˈˈfɔ tsabi ˈla?

9 Kɔ Biblë -ɛ -yɛ -le ˈe kë ˈnun, tsabi -o sɛ -wuö, ˈo ˈla -kɛke mii -e ˈˈman bu tën -bobo ˈze. Pu man -Zö -o -ze tsa. -O ˈˈnɔn ˈwuënsɛ ˈke ˈˈfɔ tsa ˈla ɲɔn a sɛ ˈwuë ˈe nɔn ˈze -bobo, ˈe nɔn ˈɲɛn tsa -to, ˈe nɔn la tsa, -aniin ˈe nɔn -le tsa -kɛpuɛn.

ˈBa ˈwɛn ˈba -wuö, ˈˈɲan -kɛ man -ba kiɛ?

10. Bɛn ɲɔn man Biblë -ɛ -yɛ dzhuɔ ˈba ˈwɛn ˈba -wuö ˈba dzhi bɛn -ye nɛn?

10 Joova man ˈo -bo tsa. A sɛ -wuö, -kɛ ˈyi -a ˈkiɛ, ˈo ˈwɛn man ˈo -lɔɛ. ˈO ˈMɛn Bɛn -ɛn, -yɛ ˈe ˈkë ˈkun tsabiɛ ˈba ˈwɛn ˈba -wuö, mmiɛ ˈˈman ˈpa hɛnpuɛn, mmiɛ ˈˈman ˈpa bɛn tɛn, mmiɛ ˈˈman ˈpa -miɛnhën, mmiɛ ˈˈman ˈpa sɛ bɛn dzhu, nanmɛ mmiɔ ˈˈman ˈpa sɛ -kɛke -akunda -shi. Bɛn ˈyi Biblë -ɛ -yɛ dzhuɔ ˈe nɛn man ˈˈyi:

  • “Tsabiɛ ˈba -wuö [ . . . ] -ba ˈpa ˈˈlɔ -kɛke mii.”—Ecclésiaste 9:5.

  • “ˈBa tsa ˈlayɛ -ɛ, ˈba -kɛ ˈhɛnda e ˈba -kɛ hɛnnën ama, -e yɛyɛ lɔ -kɔ.”—Ecclésiaste 9:6.

  • “Bu sɛ hɔn hɛnpuɛn, -kɛ ˈkɛ ˈyi bu sɛ -le ˈkpakpa, -le ˈkɛ sɛnhën nɛn. ˈEkun ˈdzhu ˈyi -bɔ ˈla ˈze, -giman -le, -akunda -shi, -kalɔ, nanmɛ bɛnlɔ, ˈe mii -e ˈˈman hinlö.”—Ecclésiaste 9:10.

11. Adan -o -nɔn -le -kaɲanɲan ˈgbɛ, ˈˈɲan -kɛ bɛn man Joova -o dzhu -she kɛ -nda?

11 Bɛn ˈyi Biblë -ɛ -e dzhu sa nansɛ Adan dzhi, ˈmun -le ˈze -a -shi ˈe dzhi -akunda. Joova “-o -nɔn zapɛn fɛn -fɔ -ɛ, ˈakö -o nɛɛn -bo” Adan. (Genèse 2:7) ˈE ˈyi Adan ˈo -nɔn ˈho Joova ˈo kue ˈnun, ˈo hɔn hɛnpuɛn dzhilë ˈla zapɛn fɛn titi ˈe ˈɲan -le ˈanannan. ˈE man Adan -o ˈˈho Joova kɛ kue, -e -le ˈze -o -wuö. Adan -o -nɔn -wuö, ˈfo man -o -ze? -Zö -o -she kɛ bɛn ˈˈyi -nda: “Bu -le -fɔ nanmɛ bu sɛ -wuö, bu ˈze -fɔ -ɛ ˈla nɛnnɔn, ˈekun -fɔ man -a -nɔn -bo bu.”—Genèse 3:19.

12. ˈˈƝan -kɛ man ˈe -le Adan ˈo ˈwi -i kaan?

12 Joova -o ˈˈnɔn ˈˈnɔn -fɔ -ɛ ˈˈbo Adan -sën, ˈfo man -o -kɔfɛn hɔn? -O ˈˈman -bobo mii. Joova -o -nɔn dzhu ˈkun Adan kɛ “ˈze -fɔ -ɛ ˈla nɛnnɔn,” ˈe ˈzɔ man -le ˈkun Adan -wɔ ˈpa ˈˈsɛ ˈˈle -kɛke mii, -o -ba kɔ -fɔ -ɛ ˈnun. Adan -o ˈˈze ˈwuën ˈlö, -o ˈˈze -zöfɔn ˈlö, -a ˈˈtɔ ˈo ˈtshɛn ˈke ˈla. -O -wuö, -e -gbɛ man.

13. ˈˈƝan -kɛ man yɛ -le tsabiɛ ˈba e nannan ˈba ama, ˈba ˈwi -i kaan?

13 -Kɛ kökö ˈˈyɛ man yɛ -le tsabiɛ ˈba ˈkpakpa ˈwi -i kaan e? Aan, -e kökö ˈˈyɛ man yɛ -le. Biblë -ɛ -yɛ ˈe kë ˈkun tsabiɛ ˈba e nannan ˈba ama, mmiɛ “-bo keke e nɛn ˈze. ˈBa ˈkpakpa -fɔ man -a -nɔn -bo ˈba, nanmɛ ˈba ˈkpakpa ˈba kiɛ ˈze -fɔ -ɛ ˈla nɛnnɔn.”—Ecclésiaste 3:19, 20.

14. ˈBa ˈwɛn ˈba -wuö, -akunda ɲɔn man -Zö -wɔ mmiɛ dzhi -shɛ?

 14 Biblë -ɛ -yɛ ˈe dzhuɔ ˈkun ˈba ˈwɛn ˈba -wuö, -Zö ˈo -bë tan mmiɛ ˈze ˈba -kpë hɛnpuɛn zapɛn fɛn paladi ˈla. (Jan 5:28, 29; Actes 24:15) ˈE man ˈe lë ˈˈyɛ -e ˈpa hɔn ˈpɛn. -Dɔ ˈˈyi ˈla, -ba la. (Jan 11:11-14) -E ˈˈle dɔa ˈkun a -hën ˈba -fu, nanmɛ a ˈsɔn ˈba. ˈEkun -ba ˈˈsɛ ˈˈbokan tsa, -ba ˈˈsɛ ˈˈle tsa -kɛpuɛn.

15, 16. Satan -wɔ tsabiɛ ˈba lala ˈze -ba ˈe ˈbuë ˈkun ˈba ˈwɛn ˈba -wuö, mmiɛ hɔn -bobo. Kë man -wɔ -le ˈe -le?

15 -Kpën Satan man -wɔ -le ˈze tsabiɛ ˈba, -ba ˈe dzhuɔ ˈkun tsabi ˈwɛn kɛ -wuö kɛ -bobo ˈze. -Zɔkpɛ bɛn ˈˈyɛ, ˈe nɔn -wun tsabiɛ ˈba hɛn, ˈo ˈwɛn -da ˈo ˈwuënsɔ puɛn ˈba ama nɛn, -ba -le ˈze tsabiɛ ˈba -ba ˈe ˈbuë ˈkun, ˈba ˈwɛn ˈba -wuö, ˈba man ˈba -le ˈze -a lo, nanmɛ -a ˈfɛ. ˈE man -zɔkpɛ -le. ˈWuënsɔ puɛn ˈba kökögbɛ man ba hɔn sa ˈfɛ ˈkɛtën ˈzɔ.

16 ˈWuënsɔ puɛn ˈba, -ba -kɛ fë nɛn kɔ -le ˈze tsabiɛ ˈba mmiɛ ˈe ˈbuë ˈkun bɛn ˈyi Biblë -ɛ -yɛ dzhuɔ ˈwi -i ˈe dzhi bɛn -ye nɛn, e -le -zɔkpɛ bɛn. -Ba tsabiɛ ˈba lala ˈze mmiɛ ˈe ˈbuë ˈkun mmiɛ -hën tsabi ˈwɛn kɛ -wuö, nanmɛ ˈba dzhu bɛn -she kɛ -nda. -Miɛhën ˈla, latɔ ˈla, shɔbo ˈla, nanmɛ -kɛ fë ˈla ˈnun man ˈwuënsɔ puɛn ˈba, -ba kɔ ˈe -le. ˈBa ˈwɛn ˈba -wuö, -e ˈˈle ˈba man tsabiɛ ˈba ba -hën, ˈwuënsɔ puɛn ˈba man. ˈEyɛ fɛn man ˈba ˈwɛn ˈba ˈze shɔbo, nanmɛ ˈba ˈe kö ˈkun ˈba dzhu bɛn -shi ˈba ˈwɛn ˈba -wuö -nda, Joova -o -da mmiɛ hɛn -kpe ˈnun.—Deutéronome 18:10-12; Zekaria 10:2.