Joova -Adanshɛshisɔ ˈba lë ˈkö ˈya -kaka ˈyi Betɛlë tsabi -wɔ fɛn ˈtsɛ | ˈGbömën 2018-2019

Han lë ˈkö ˈya -kaka ˈˈyi, ˈelabɛn ˈkɛ, nanmɛ bɛn ˈkɛ ˈyi tsabi ˈwɛn ˈo -tshɔ Betɛlë ˈo dzhu, -hën ˈkɛ.

ˈMun -pɔn ˈe -kɛkɛ!

Bɛn ˈkɛ ˈyi ˈa -hën ˈe kë tsa -kɛ ˈkɛ ˈyi ˈa -le ɲɔn sa -Zö woye ˈe nɔn -kën lɔ.

Kö ˈkosa ˈkɛ ˈˈyi ˈemɛnshu ˈkɛ

ˈA ˈshu ˈkosa ˈkɛ ˈˈyi ˈmɛɛn han lë ˈkö ˈya -kaka ‘ˈMun -pɔn ˈe -kɛkɛ!’ nɛn.