ˈGbömën 2018-2019 ˈe lë ˈkö ˈya -kaka latɔ: ˈYi sa nɛntsɛtsɛsɛ -ɔ -wɔ fɛn ˈtsɛ

-Nɔn ˈya latɔ -ɛ -hën bɛn ˈkɛ ˈyi ˈa dzhu han lë ˈkö ˈya -kaka ˈˈyi nɛn. ˈE bɛnwɛn man -le ‘ˈMun -hën sɛn!’

‘Mun -hën sɛn!

ˈˈƝan -kɛ fɛn man ˈa nɔn -hën sɛn -yɛ dzhi -wuën? ˈE man ˈˈɲan -kɛ man ˈe bokan tsa ˈze ˈa sɛ -le ˈe?

Kö ˈkosa ˈkɛ ˈˈyi ˈemɛnshu ˈkɛ

ˈA ˈshu ˈkosa ˈkɛ ˈˈyi ˈmɛɛn han ˈya nɛn.