ˈE la bɛn nɛn ze

ˈE la bɛn nɛn ze

Joova -Adanshɛshisɔ

-Ɲɛn ˈbu ˈkö nɔn Akie

 KOSA 6

A sɛ ˈmɛn giegie ˈˈɲan -kɛ ˈmɛn -le?

A sɛ ˈmɛn giegie ˈˈɲan -kɛ ˈmɛn -le?

-E -LE BƐN -KƆKƆƐ

-Bu ˈsɛ ˈˈman -hën tsabi -fuë ɲɔn -bu sɛ sɛ ˈba hian bɛndzhuɔ, -bɔ ˈe ˈkë ˈkun -e ˈˈle -kɛ ˈyi tsabiɛ ˈba -ba bie man -bɔ -le.

ˈˈƝAN -KƐ MAN BU -LE E?

-Hën bɛn ˈˈyi: -Pia -yɛ Bayanën -shɛ, ˈkun ˈo kɛ ˈkɛmuën -ba nën kɛ hian -bë. Lëtsɛn ˈˈyi ˈla, ˈe tshun ˈkɛmuën mimi fɛn, -ba köe ˈkun ˈba nɔn sigɛtë ze kɛ fuö. ˈE ˈkɛhan fɛn man ˈˈyi.

ˈO kɛ ˈba ˈla, ˈo ˈkö woayo:

“-Bu pa -le bu mikö ˈpɛ? ˈMɛn nɔn mɛn kɛ ˈkö ˈkë bu.”

-Wɔ nɔn bɛn dzhuɔ kiɛ ˈakö, -o tën sigɛtë ˈkö ˈbu -ɲɛn ˈe ˈte ˈla. ˈAkö -wɔ ˈe -wɔn Bayanën ˈze.

Bayanën hën -o -hën sigɛtë -ɛ kiɛ ˈakö -pia -mɔn ˈo -shi fɛn ˈpɛ.

Bayanën dzhu bɛn ˈˈyi: “ˈMɛn ˈˈkɔfɛn -she bu -nda ˈkun...”

Bɛn -wɔ dzhuɔ kiɛ ˈakö, ˈo kɛ woalö -o -nɔn ˈe ˈmɛn: “-Bu ˈˈman pɔɛ -le!”

Bayanën -nɔn sɛnhën nɛn ˈakö woayo: “ˈMɛn ˈˈle pɔɛ!”

ˈO kɛ -ɔ -o -nɔn ˈo bɔɛ -fɔ Bayanën bɔtɔ -ɛ fɛn. ˈAkö -bɛtɛ nɛn -wɔ ˈe dzhuɔ ˈkun kɛ “-nɔn sigɛtë -ɛ.”

ˈO kɛ kiekie -ɔ, -wɔ pa sigɛtë -ɛ -wɔn Bayanën ze ˈakö woayo: ˈHan ˈˈshe tsako mi -nda. Tsako mi wɔ ˈˈlɔɛ lëke nɛn.”

Bu -nɔn -le Bayanën ˈnun, ˈˈɲan -kɛ man bu -le e?

 -SHE ˈE -AKUNDA DZHI!

Bayanën ˈo kɛ ˈba, -kɛ ˈyi -ba -le, -ba -she ˈe -akunda gbɛkpo e? ˈBa ˈkökögbɛ man ˈba -le e? Yɛ ˈsɛ ˈˈle dubɛ. Kölö, tsabiɛ fë man ˈba -le -ze mmiɛ -le -kɛyɛ. -Ba -yɛ ˈla ˈkun a -yɛ ˈba dzhi bɛn ˈla. ˈEyɛ fɛn, ˈba -kɛ ˈkɛ ˈyi -ba -le nɛn, tsabiɛ ˈmɛn man -ba tɛn.

Bu -nɔn hɔn ˈe bɛn ˈkeke ˈla ˈnun, -kɛ tshun ɲɔn man bu -le e? Nanmɛ kë man bu -le -le bukö giegie ˈˈyɛ ˈla e?

 1. KOKO BUKÖ ˈLA

  Biblë -ɛ -e dzhu bɛn ˈˈyi: “Bɛnlɔsɛ -ɔ, -wɔ sɛ -kɛpuɛn -hën, -wɔ pö. ˈE man ˈba ˈwɛn ˈba tëtë -le ɲɔn ˈba ˈˈman ˈe -kɛ bu, ˈba ˈɲan -kan ˈe nɛn -munshue.”Proverbes 22:3.

  Lëtën nɛn, bɛn ˈe nɔn -kan bu, bu sɛ lɔɛ. ˈE -kɛnɛnku -ye nɛn, -bu -hën bu kɛ -pɛkö, -ba -sigɛtë fuö. Koko bukö ˈla ɲɔn ˈba sɛ bu giegie, bu lɔbɛn shu ˈba ˈmɛn, ˈakö yɛ ˈˈle bɛn.

 2. -SHE -AKUNDA

  Biblë -ɛ -e dzhu bɛn ˈˈyi: “ˈMu -akunda ˈe -fuö ˈfitaa.”1 Piɛr 3:16.

  -Bie bukö bɛn ˈkɛ ˈˈyi: ‘ˈMɛn sɛ tsabiɛ -nunmën -kën, ˈe sɛ za, kë man ˈmɛn -le -hën ˈmɛnkö e?’ Dubɛ, -dɔ ˈˈyi ˈla -bu ˈˈyɛ ˈla ˈkun bu -le -kɛ ze bu kɛ ˈba ˈba kpë bu tshu. ˈE man ˈe -nunmën, kë man bu -le -hën bukö? Bu kɛ ˈba fɛnfɔ, -bu -yɛ ˈla ˈkun bu -le kɛ ˈyi ˈe ˈˈlëdzhën e?Exode 23:2.

 3. -TSHU KUNMËN -LE -KƐ

  Biblë -ɛ -e dzhu bɛn ˈˈyi: “Bɛnlɔsɛ -ɔ, -wɔ ˈokö sasa kiɛkiɛ.”Proverbes 14:16.

  -Kɛ ˈyi -a tshu kunmën -le, ˈa sɛ -kan ˈe nɛn bɛn gbɛgbɛ, -aniin bɛn puɛn.. ˈBa ˈwɛn ˈba -le -kɛgbɛ kɔ Jozɛfë, Jɔbë, nanmɛ Jesu ˈnun, Biblë -ɛ -e -bo ˈba ˈmɛn. -E kiɛ -bo ˈba ˈwɛn ˈba -le -kɛpuɛn kɔ Kaɛn, Ezawi, nanmɛ Jida ˈnun ˈmɛn ˈpɛ. ˈˈƝan -kɛ man bu -le e?

Biblë -ɛ -e dzhu bɛn ˈˈyi: “Bu -kɛ ˈkɛ ˈyi -bɔ -le nɛn, -she ˈmɛnkö.” (Psaume 37:3) -Kɛ ˈyi -bɔ -le, bɛn ˈyi bu sɛ -kan ˈekaan, bu sɛ -kɔfɛn -she ˈe -akunda dzhi ɲɔn bu sɛ -lɔ -kɛ ˈyi bu -le gbɛkpo, a sɛ bu giegie ˈnun, bu lɔ bɛn ˈyi bu dzhu.

-Pia ˈˈman bu -shi. Bɛn ˈyi bu dzhu -le kɔ ˈe nɛn -Bu sɛ -shuö ˈba ˈmɛn ˈˈAan ˈˈAan, -e -lë. -Aniin bu sɛ ˈgba ˈe ˈla dzhu ˈkun:

 • “ˈMɛn ˈsɛ ˈˈle -kɛ ˈˈyɛ!”

 • “ˈMɛn ˈˈman -kɛ ˈkɛyɛ nɛn!

 • “-Mun -lɔ ˈkun -mɛn -ba gbɛgbɛ ˈnun!

-Bu ˈsɛ ˈˈman ˈtshetshe ɲɔn bu sɛ ˈba ˈmɛn -shɔ fafa, bu kɛ ˈba ˈba gba lɔ ˈɲɛn bu dzhi ze ˈe tan bu hian!

  A SƐ BU MƆN -KƐ ˈYI BU -LE

-Kɛ ˈyi lobo ˈo -le, tsabi man wɔ kɛ ˈyi këkë. -Bu sɛ bukö -hunlɔ fan bu kɛ ˈba ˈze, ˈba nɔn bu -ye kɔ -lobo ˈnun.

A sɛ bu mɔnmɔn, ˈˈɲan -kɛ man bu -le? -A sɛ dzhu ˈkun bɔ pɔɛ -le, ˈˈɲan -kɛ man bu -le? Sankɛtɛn ˈba, ˈkun -ba -le ˈba kɛ ˈba mianmian man. Kë man bu -le shu ˈba ˈmɛn? Bu sɛ -le -kɛ ˈkɛmuën.

 • -Bu ˈˈman kunkɔ nɔn. (“-Mun -she hogba, pɔɛ -yɛ ˈmɛn dzhi ko.” -Kɛ ˈyi ˈe -le -ze -ba -she hogba, -fa ˈe ˈmɛn tshɔke.)

 • Bu sɛ ko ˈe bɛn ˈkeke ze ˈba. -Kɛ ˈyi ˈe -le -ze -bu ˈˈyɛ ˈla ˈkun bu -le kɔ ˈba ˈnun, -fa ˈe ˈmɛn, nanmɛ -le ˈze -ba -shi ˈe -akunda. (“-Mɛn nɛɛn -buö ˈkun -mun -kɔ -sigɛtë fuö dzhi!)

Bu kɛ ˈba ˈba sɛ pa bu mɔnmɔn, -gba lɔ ˈɲɛn ˈba dzhi! ˈE -sɔn bu hɛn ˈkun -bu sɛ pa hɔn ˈba dzhi, ˈba mianmian bu ze pɛn. Bɔ sɛ lɔ gba ˈba dzhi ˈɲɛn, -bɔ ˈe ˈkë ˈkun -bu ˈˈyɛ ˈla ˈkun tsabi fë ˈo -le ˈze bu piɛn.

-Kɛsɛ bu -le ˈe, bu kɛ ˈba ˈba ˈɲan mianmian bu. ˈE man bu sɛ -le -kɛ ˈyi -bɔ ˈla -yɛ, bɔ ˈˈfan bukö -hunlɔ ˈze ˈba. ˈEyɛ, ˈe ˈkë -ɛ ˈkun bu ˈkökögbɛ man bu -tshu kunmën -le ˈe!—Josué 24:15.