-E -LE BƐN -KƆKƆƐ

ˈKun -bu -ba, -kɛ ˈkɛ ˈyi bu sɛ nɔn fɛn, -bu sɛ lɔɛ, a sɛ bu mianmian ˈnun, ˈe bokan bu ˈze bu nɔn bɛnlɔ nɛn -le -kɛ.

ˈˈƝAN -KƐ MAN BU -LE E?

-Hën bɛn ˈˈyi: Kalɛnën -o -ze ˈboɲan ˈkö nɛn. -O ˈˈze ˈza ˈpa. Lɔ -wɔ ˈtsɛ kiɛ ˈakö, ˈo kɛ ˈkö -wɔ kɛ ˈkpɛ.

“ˈˈƝan -kɛ man -bu -tsho fɛn ˈe -bɔ, -bɔ -le?

Kalɛnën -wɔ nɔn kaan ˈtsɛ, -o -hën ˈo kɛ Jesika, -o -pɔn -tsën -bute ˈkɛmuën -wɛn. Jesika -she kɛ -nda ˈkun yɛ tsa kuö. -O -wɔn ˈe -bute ˈkö Kalɛnën ˈze, ˈakö -o -she kɛ bɛn ˈˈyi -nda: “-Bu ˈpa ˈˈle -bitshɔ ɲɔn ˈa nɔn kɔ bu -tsën mën hɛn.”

ˈE nɔn ˈˈman Kalɛnën kuɛn -wuën, ˈe man ˈo kɛ man ˈe -le Jesika. Kalɛnën -o ˈˈyɛ ˈla ˈkun ˈo fu kɛ hian lɔ. Jesika -o kiɛ -le shikɛtshɔ gbɔgbɔ. Kalɛnën -wɔ -akunda ˈˈyi -shɛ: ‘-Mɛn sɛ -tsën tshɔ ˈnun mën, -e ˈˈle ˈe puɛn. -E ˈˈle -tsën vɛɛ -le ˈe. -E ˈˈle -dɔgë fuö.’

Bu -nɔn -le Kalɛnën ˈnun, ˈˈɲan -kɛ man bu -le e?

-SHE ˈE -AKUNDA DZHI!

Bɛn ˈˈyɛ nɛn, bu nɔn nɔn bɛnlɔ nɛn -le -kɛ, -e -le dɔa ˈkun bu lɔ ˈkun -bu -ba. -Bu sɛ -lɔ ˈkun -bu -ba, ˈe ˈze bu sɛnhën ˈze bu lɔbɛn shunshun bukö nɛn, ˈakö bɔ ˈˈfan tsabiɛ fë -hunlɔ ˈze -ba ˈˈkë bu -kɛ ˈyi -e -le dɔa ˈkun bu -le.—1 Korɛntë 9:26, 27.

Kë man bu sɛ -le pɔn ˈe sɛnhën ˈˈyɛ? Kosa ˈkɛ ˈyi yɛ -bë, ˈemɛnshu ˈkɛ, ˈe sɛ bokan bu ˈe nɛn.

 1 -KƐ ƝƆN MAN -MƐN -LƆ -LE?

-Kɛ ˈkɛ ˈyi -bu -lɔ -le, nanmɛ ˈkun -bu hɔn -ba, -bu sɛ -lɔ ˈkɛ, ˈe -le ˈze bu ˈye bukö wo.

BIBLË ˈLA BƐN: -Gbɛsɛ Pɔlë -o lɛlɛ -ka ˈˈyi: ‘Mɛ bidzhu ˈla, ˈmɛ ˈˈpun sɛnhën, ma mɛ -ka -mɛ -lɔ -ye -ɛ, tsabi mii ˈo sɛn krɔa- ˈmɛ.’ (2 Korɛntë 11:6) Biblë -ɛ ˈla bɛn ˈkɛ ˈyi Pɔlë -o -lɔ fɛnfɔ, tsabiɛ -nɔn mianmian kɛ, pɔɛ ˈˈko ˈo dzhi. Bɛn puɛn ˈkɛ ˈyi -ba dzhu -ze kɛ, -e ˈˈfuö ˈo dzhɛn lɔ.2 Korɛntë 10:10; 11:5.

FËFË BUKÖ ˈLA: -Kɛ ˈkɛ ˈyi -bɔ -lɔbɛn -le, lɛlɛ ˈkɛtën ˈe ˈzɔ -bɛ.

ˈKun -bu hɔn -ba, dzhu ˈkɛtën. (-Bɔ tsabi ˈla -ye e? -Bɔ -pia -lë e? A sɛ bu woye e? -Bɔ -kɛ hɛndzhi ko e?)

2 -KƐ ƝƆN MAN MƐN ˈˈLƆ -LE?

-Lɔkui shɛnën -ɛn, ˈkun -a -le tɔntɔn ˈe nɛn, -e sɛ ˈˈman -kɛshu, shɛnën -ɛn, ˈe sɛ kɔ ˈfafa. ˈE ˈkeke ˈyɛ ˈnun, -bu sɛ ˈˈman bukö hɛndzhi ko -kɛ ˈyi -bu ˈˈlɔ -le nɛn, ˈe sɛ -le ˈze bu piɛn ˈfafa ˈe puɛn -ye nɛn.

BIBLË ˈLA BƐN: Pɔlë -o -lɔ ˈkun ˈo ˈˈlɔ -kɛtën -le. -O lɛlɛ -ka ˈˈyi: ‘-Zö kue ma mɛ kitsaba -yɛ fin nɔ. Ma -mɛ ˈe -hën ˈkön kue fë hun mɛ ˈla, -yɛ mɛ -akunda -ka -yɛ nɔ ˈbubo -kue kuö. -Yɛ -le ˈze -kayanyan ˈyi ˈe hun mɛ ˈla ˈo kue -ɛ, -yɛ mɛ -sɔan ko.’—Romɛ 7:22, 23.

FËFË BUKÖ ˈLA: -Kɛ ˈkɛ ˈyi bu ˈˈlɔ -le, ˈkɛ ɲɔn man bu kö ˈkun bu ˈkɔa?

 3 ˈˈƝAN -KƐ MAN ˈMƐN -LE E?

Bu sɛ mɔn -tasi ˈkö ˈla, bu sɛ -shi -shofë -nda ˈkun kɛ ˈmiɛn -bo ˈkeke nɛn titi -esansë -ɛ -e ˈgbɛ ˈe ˈla e? ˈEyɛ -e -le tëtë -ka, nanmɛ -shika ˈwɔ.

Bɛnkë: -Bu sɛ -lɔ -kɛ ˈyi bu -le, bu lɔbɛn shunshun bukö nɛn, -bɔ ˈpa ˈˈnënnën vɛɛ ˈnun. Bu lɔ -bo ˈyi bu ˈze, nanmɛ -kɛ ˈyi bu -le.

BIBLË ˈLA BƐN: Pɔlë -o lɛlɛ -ka ˈˈyi: ‘Mɛ -fë ˈyi -mɛ në, -ka ˈyi mɛ -kan, mɛ huin -e hun ˈe fin.’ (1 Korɛntë 9:26) Pɔlë -o ˈˈnënnën vɛɛ ˈnun, -kɛ ˈyi ˈo -le, -o -she ˈe -akunda, ˈakö -o -le -ka kɔ ˈe nɛn.—Filip 3:12-14.

FËFË BUKÖ ˈLA: -Kɛ ˈkɛ ˈyi bu -le ˈgbömën ˈyi yɛ -bë nɛn, lɛlɛ ˈkɛhan fɔ ˈe ˈzɔ -bɛ.

4 -KƐ ƝƆN MAN -MƐN WOYE?

-Bu sɛ -lɔ bukö gbɛgbɛ ˈnun, bu -ba kɔ zakɔɛɲin ˈyi ˈe -kën lɔ gbɛgbɛ ˈnun ɲɔn -fɔsɔn -kaka -e ˈˈman sɛ nɛn ˈtshu ˈnun.

-Bu sɛ ˈˈlɔ -kɛ ˈyi -bɔ ˈkö, bɔ sɛ ˈˈle -kɛ bu mikö. Kɔ boe ˈnun, -kɛ ˈyi bu kɛ ˈba -ba -le, ˈeyɛ man bu -le bu -ye. ˈEyɛ, ˈe ˈkë -ɛ ˈkun -bu ˈˈlɔ ˈkun bu ˈkökögbɛ -bu -ba.

-Kɛsɛ -kɛ ˈkɛ ˈyi tsabiɛ ˈba -le, -kɛ ˈkɛ ˈyi -bɔ -le, -e sɛ -kpë -kɛ ˈyi -bɔ ˈkö fɛn, ˈe -le ˈze ˈye bukö wo.

BIBLË ˈLA BƐN: -Ketebosɛ Daniɛlë, -o -nɔn hɔn ˈo sankɛtshɔ nɛn, “-o dzhui ˈkun” -kɛsɛ -a gba ˈo lɔ -ɲɛn ˈo -wosɔ ˈba dzhi bɔbɔ, ˈo ˈho -Zö ˈo kue ˈkɛ. (Daniel 1:8) -O -nɔn dzhu ˈeyɛ, -o -le -kɔ ˈe nɛn.

FËFË BUKÖ ˈLA: -Kɛ ɲɔn man -bɔ ˈkö e? ˈE -Kɛnɛnku -ye nɛn: -Bɔ -Zö ˈkö ˈkun bu lɔ e? ˈˈƝan -kɛ fɛn e? ˈˈƝan -kɛ man yɛ bu ˈyi ˈkë ˈkun -o hɔn nɛn gbɛkpo e?

-Bɔ ˈe ˈkö ˈkun bu ho -Zö ˈo kue ˈkɛ ˈkpakpa e? ˈˈƝan -kɛ fɛn e?

-Bu -yɛ ˈla ˈkun bu -ba kɔ zakɔɛ te ˈyi -fɔsɔn tshɔ yɛ sɛ -le ˈyɛ tö ˈnun, -aniin kɔ zakɔɲin ˈyi -fɔsɔn -kaka -e ˈˈman sɛ nin tshu ˈnun e? ˈYe bukö woye gbɛgbɛ ˈnun, ˈakö bu -ba kɔ zakɔɛɲin ˈˈyɛ ˈnun. ˈAkö ˈe -le ˈze bu lɔ ˈkun -bu -ba.