ˈE la bɛn nɛn ze

ˈE la bɛn nɛn ze

Joova -Adanshɛshisɔ

-Ɲɛn ˈbu ˈkö nɔn Akie

 Bɛnkë 7

-Kɛ ˈkɛ ˈyi -han -le han ˈya ˈkɛ nɛn

-Kɛ ˈkɛ ˈyi -han -le han ˈya ˈkɛ nɛn

Nuvɛlë Zelandë

Japɔn

Uganda

Litiani

Kiekie ketiɛn ˈba, ba sɛ -ya, -ba ˈnun kɔ, -ba ˈsaka ˈyɛ, -ba -Zö ˈMɛn Bɛn -ɛn ˈla kë, ˈakö -ba nɔn ˈe ˈla bɛn ˈkɛ -zɔ shishɛ. (1 Korɛntë 14:26) Han ˈya ˈkɛ nɛn, ˈkun -han han -ye -le man.

-A ˈhan Biblë -ɛ ˈla bɛn ˈkë. Samedi, -aniin dimanshë -ɛ nɛn ˈnun, -han -zösɔan ze. Hinlö, -a -nɔn minitë 30 Biblë -ɛ ˈla bɛn dzhuɔ ze -han tɛn. ˈKun -Zö ˈMɛn Bɛn -ɛn ˈe -le shunshun ˈhan nɛn han -kale ˈla, nanmɛ ˈkun ˈhan -le -le hankö -dɔ ˈˈyi ˈla, -a kɔ bɛndzhu ˈˈyɛ ˈla han ˈyi ˈkë. -A -le ˈze -han han Biblë ˈkɛ ˈla ˈtsɛ bɛn ˈkɛ ˈyi -a dzhuɔ -hën. Bɛndzhu ˈˈyɛ -nunmën, -han nɔn -dɔhɛn ˈkö “ La Tour de Garde ” ˈyi ˈe -le han -zösɔan -ye ˈla kë. ˈHan nɔn ˈe ˈla bɛnwɛn ˈkö, ˈakö -han nɛɛn -zɔ shishɛ. Tsabiɛ ˈkpakpa ˈba sɛ dzhu ˈe nɛn bɛn. -Yɛ ˈhan bokan ˈze -han Biblë -ɛ ˈla bɛn ˈkɛ ho. Han -zösɔansɔwɛn ˈkɛ ˈyi ˈe hɔnhɔn ˈˈman ˈkpakpa fɛn, -e -kɔ 115.000 dzhi. ˈHan ˈkpakpa, ˈe ˈla bɛn keke man -han kë.

-A ˈhan bokan ˈze -han lɔbɛn -Zö bɛn ˈkë. Lëtsɛn ˈkɛ ˈkpakpa ˈla, -han -zösɔan ze kienɛn ˈkö nɛn ˈpɛ. Han ˈya ˈˈyɛ, -a ˈe ˈkpɛ Vie chréienne et ministère. (Sa -kale ˈkɛ nanmɛ sa -Zö -giman) ˈE ˈla bɛn ˈkɛ, -e -le ˈe tshun ˈkɛhan. Latɔ ˈyi bɛn ˈkɛyɛ -e hɔn ˈla, -a ˈe ˈkpɛ Cahier pour la réunion Vie chréienne et ministère (Sa -kale ˈkɛ nanmɛ sa -Zö -giman ˈe ˈya latɔ). -Yɛ bu tën -po ˈkɛ ˈkpakpa ˈla. ˈE ˈla bɛn ˈyi -a kɔfɛn -hën man ˈe -le Joyaux de la Parole de Dieu (-Zö ˈMɛn Bɛn -ɛn ˈla -kɛ gbɛgbɛ ˈkɛ). -Yɛ -le ˈze -han Biblë -ɛ ˈe -bo ˈyi -han -kë -kpae -han -bë ˈla tɛn gbɛgbɛ ˈnun. ˈEyɛ -nunmën, ˈe ˈla bɛn ˈyi -a ˈkpɛ Applique-toi au ministère (-Le -Zö bɛndzhu -giman gbɛgbɛ ˈnun) ˈla, ˈkun ˈhan -le dzhu Biblë -ɛ ˈla bɛn ˈze tsabiɛ ˈba tɛn, -a -kɛ lele ˈhan ˈyi ˈkë. ˈAkö tsabi ˈkö ˈo tsɛ ˈe nɛn -bo ˈhan -zën han -kakë e han -Zö bɛndzhu -man nɛn. (1 Timote 4:13) ˈElɔsɔn nɛn, ˈe ˈla bɛn ˈyi -a ˈkpɛ Vie chrétienne (Sa -kale ˈkɛ), -yɛ ˈhan bokan ˈze -han -Zö kue ˈkɛ ho. -Han ˈe nɛn kosa ˈkɛ ˈmɛn shuɔ, ˈakö -yɛ -le ˈze -han Biblë -ɛ ˈla tɛn gbɛgbɛ ˈnun.

Bu sɛ -ze han -zösɔan ˈlö, Biblë -ɛ ˈla bɛn ˈkɛ ˈyi -a kë, ˈe ˈˈɲan -bo bu kuɛn.—Isaïe 54:13.

  • ˈˈƝan -kɛ man Joova -Adanshɛshisɔ ˈba -ba -le ˈba ˈya ˈkɛ nɛn?

  • Han ˈya ˈkɛ, ˈe ˈɲɔn man -bu -yɛ ˈla ˈkun bu ze nɛn?