ˈE la bɛn nɛn ze

ˈE la bɛn nɛn ze

Joova -Adanshɛshisɔ

-Ɲɛn ˈbu ˈkö nɔn Akie

 Bɛnkë 25

-Kɛ ˈyi ˈe -le -ze -han -zösɔn lele nanmɛ ˈkun -han -le ˈkɛ lele

-Kɛ ˈyi ˈe -le -ze -han -zösɔn lele nanmɛ ˈkun -han -le ˈkɛ lele

Bolivi

Nijelia ˈlö, ˈanannan -ye -ɛ, nanma -ye -ɛ.

Tayiti

Han -zösɔn ˈkɛ ˈla, -Zö Hobishi -i ˈe dzhi bɛn man -a nɔn Biblë -ɛ han ˈkë. Jesu ˈo -Zö bɛn ˈyi -o dzhu, ˈe bɛnwɛn -kɔkɔɛ -ɛ man ˈe -le -Zö Hobishi ˈˈyɛ.—Luk 8:1.

-E -le -bo ˈkɛ ˈyi -a -kpë -Zö ˈsɔn gbɛgbɛ ˈnun. -Bo ˈkɛyɛ nɛn man Joova -Adanshɛshisɔ ˈba ˈwɛn ˈba hɔn -kɔɛ ˈkö fɛn, -ba -kpë ˈba -Zö bɛndzhu -giman hɔnhɔn. (Matie 24:14) Han -zösɔn ˈkɛ ˈkpakpa -e ˈˈdzho ˈekö. ˈE man ˈkɛ ˈkpakpa, -e lëdzhën. ˈEtënnɛn, han -zösɔansɔwɛn ˈkɛ ˈyi ˈyɛ ˈekö ˈla ze, -yɛ ˈekö ˈnun dzhi kɔ. ˈGbömën ˈkɛ ˈyi ˈe -kɔ ˈe -bɛ ˈla, -zösɔn ˈkɛ ˈyi -han lele, -e -kɔ -akpɛn -akpɛn ˈkɛnwun dzhi (ˈeyɛ -yɛ ˈe ˈkë ˈkun -han -le ˈkɛbën lë mikö). ˈKun han -zösɔansɔ ˈba -ba fɛn ko, -han -le -le ˈkɛ ɲɔn ˈba nɔn -hën -sɔn ze ˈla. Kë man -han sɛ -le -le -sɔn ˈkɛyɛ ˈkpakpa e?—Matie 19:26.

-Shika ˈyi tsabiɛ -ba han ˈe -giman -le nɛn man -a nɔn -bo ˈkö ˈfuë ˈkɛ -le. -A nɔn shika ˈˈyɛ Betɛlë ˈlö ze ɲɔn han -zösɔansɔ ˈba ˈwɛn ˈba mian -zösɔn nɛn, ˈa nɔn nɛɛn -le ˈe ˈze ˈba, nanmɛ ˈa nɔn nɛɛn ˈzɔ ˈkɛ ˈyi ˈe wɔwɔ.

Tsabiɛ ˈba -giman tshuntshun -le man ˈba nɛn -bo ˈkɛ -le yɛyɛ. ˈˈMan -bobobe ˈnun fɛn, -han -pɔn -zösɔnlesɔ. Han -zösɔnlesɔ ˈba e han tsabiɛ fë ama -ba han -bo ˈkɛ nɛn kɔ han -zösɔansɔ ˈba bokan ˈze -ba ˈba -zösɔn ˈkɛ -le. -Kɛsɛ boe nɛn -e sɛ -gba lɔ -kpe ˈnun bɔbɔ, -ba hinlö ze -zösɔn -le. ˈˈMan ˈyi -ba hɔn fɛn mikö man -ba fɛn kɔ. -A ˈˈman ˈba -pɛn -tɔn. ˈˈMan tën fɛn ˈpɛ, han nɛnsan ˈba ˈwɛn ˈba -lɔ -sɔn -le dzhi bɛn -kpe ˈnun, -a -ko ˈba ɲɔn ˈba nɔn ˈtsɛ han -zösɔn -le -giman ˈkɛ, nanmɛ ˈe ˈzɔ -giman ˈkɛ ama fɛn. -Bo ˈkɛ ˈyi -a -nɔn -ko ˈba -wɛn, ˈe nɛn -giman ˈkɛ man -ba fɛn ˈtsɛ. Han sɛ -zösɔn -le, dubɛ, han nɛnsan ˈba ˈwɛn ˈba -lɔ -sɔn -le dzhi bɛn, -ba ˈhan bɔ ko -kpe ˈnun. ˈE man han -zösɔansɔ ˈba ˈwɛn -a -zösɔn -ɛn -le ˈze man ˈba ˈe dzhi -giman -kpe mimi -le. Joova ˈwuënsɛ -ɛ, nanmɛ ˈkun ˈo tsabiɛ ˈba, -ba -giman hɛndzhi ko -le fɛnfɔ man -han sɛ -kɛ ˈkɛyɛ ˈkpakpa -le.—Psaume 127:1; Kolɔs 3:23.

  • Kë man -han -le ˈe -le ɲɔn -han nɔn sɛ -zösɔn lele ˈˈman ˈkɛ ˈkpakpa fɛn?