ˈE la bɛn nɛn ze

ˈE la bɛn nɛn ze

Joova -Adanshɛshisɔ

-Ɲɛn ˈbu ˈkö nɔn Akie

 Bɛnkë 8

ˈˈƝan -kɛ fɛn man -Zö -wɔ -kɛpuɛn e ˈfɛ ˈkɛ ama, -hun lɔ fan -e?

ˈˈƝan -kɛ fɛn man -Zö -wɔ -kɛpuɛn e ˈfɛ ˈkɛ ama, -hun lɔ fan -e?

-Zö fan tsabiɛ ˈba -hun lɔ ze -ba -nɔn ˈgbömën -kpe nun -she ˈˈman, ɲɔn ˈa nɔn lɔɛ kun tsabi -wɔ sɛ ˈˈpɔn -kadzhiwun ˈkɛ ˈɲɛn.

1. Kë man -kɛpuɛn ˈkɛ, -e -le -bo wɛn?

Satan -nɔn -tshe tu kiekie -e man -kɛpuɛn ˈkɛ -e -tsɛ -bo wɛn. -A -nɔn -bo Satan ˈe ˈhɛn -ɛn nɛn, -o -le wuënsɛ gbɔgbɔ, ˈe man -e -nɔn za gbɛ, -o ˈpa “ˈˈle -anumahrɔɛ -ka.” (Jan 8:44) -O -bobo ˈe ˈo piˈa lö kun ˈa ˈsɔn -ɔn, ˈe man -Zö mikö man -e -bie kun ˈa ˈsɔn. Satan -she -zɔkpɛ -ze kiekie shimuɛn Ɛvë tɛn, akö -o -le -ze ˈkɛ -buö ˈo ˈmɛn bɛn -she -anumanhɔɛ -hën -Zö ye -ɛ. Adan -da ˈo shi -nunmën kɛ -Zö ˈyi kɛ ˈˈho nɛn. -Kɛ ˈyi Adan -le ˈe -bɔ man ˈe -nɔn ˈfɛ e ˈwi -man -bë.-Kë Genèse 3:1-6, 19.

Satan nɔn -le ze Ɛvë kɛ pa ˈˈho -Zö, ˈe -bɔ man -o tsɛ -bo ˈe wɛn kë -ɛ kun kɔa ˈyi -Zö kɛ kɔa ˈe ˈˈle ˈe nɛn. ˈˈManfɛnsɔ ˈˈba, ˈba -bobobe nun -ba -da Satan nɛn kun ˈba ˈˈyɛ ˈba -ye la kun -Zö kɛ kɔa ˈba. ˈEyɛ man -le -ze Satan kiɛ “zape fin hobi.”-Kë Jan 14:30; 1 Jan 5:19.

2. -Kɛ ˈkɛ ˈyi -Zö -bo man -e ˈˈlë dzhën -aniin ˈɲan?

-Kɛ ˈkɛ ˈyi -Zö -ɔ -bo, ˈe kpakpa -e -le ˈe fɛnfɛn. Tsabiɛ ˈˈba e wuënsɔ ˈˈba ama, ˈba sɛ ho Zö -ɔ gbɛgbɛ nun. (Deutéronome 32:4, 5) -Zö -nɔn -bo tsa, -o -ze tsa -bɔsɔ kun a -tsɛ -kɛgbɛ e -kɛpuɛn -man la ˈɲɛn ˈekö nɔn. -Bɔsɔ ˈyi -o -ze tsa -bɔ la man ˈa kɔ -le -kɛ kë -ɛ kun -a ˈo la -yɛ.-Kë Jak 1:13-15; 1 Jan 5:3.

3. ˈˈƝan -kɛ man ˈe -le ze -Zö -wɔ ˈfɛ ˈkɛ -hunlɔ fan titi ˈe ɲan -le nɛn -ɛn?

-E -nɔn -tshɔ lë ˈyi Satan -nɔn la Ɛvë titi -e -nɔn -le nɛn -ɛn, tsabiɛ ˈˈba, -ba ˈˈnɔn -Zö ˈkɔa fɛn, ˈe man Joova -fan mmiɛ -hun lɔ. ˈˈƝan -kɛ fɛn -e? ˈO -le ˈeyɛ nun kë -ɛ kun ˈˈmanshi fë mii yɛ sɛ ˈˈbokan tsabiɛ ˈˈba, ˈe ˈyi -e sɛ ˈˈle ˈo -ye -ɛ mikö. (Ecclésiaste 7:29; 8:9) Tsabi  ˈˈmanshi -i, ˈe ˈgbömën 6.000 ˈyi ˈe -kɔ, -e kë -ɛ kun -Zö -she wogba. -Ba ˈsɛ ˈˈpɔn -kue, tsa -kun, lo namɛ -kɛ ˈkɛ ˈyi ˈe ˈˈle nɛnshun -kale ama ˈɲɛn.-Kë Jérémie 10:23; Romɛ 9:17.

Tsabi ˈˈmanshi -i, -e ˈˈman sɛ tsabiɛ bokan. ˈE man ˈba ˈwɛn ˈba -Zö ˈˈmanshi -ye -ɛ fɛn nɔn, ˈba ˈe toɲɛn -kan. (Isaïe 48:17, 18) -Yɛ ˈpa za Joova ˈo ˈwɔ tsabi ˈˈmanshi ˈkɛ kpakpa. Akö tsabiɛ ˈba ˈwɛn ˈba -Zö ˈˈmanshi -ye -ɛ fɛn nɔn mikö man ba -kpë zapɛn fɛn.—Isaïe 11:9.-Kë Daniel 2:44.

Sa -kale ˈkɛ, ˈe sɛ kë -ɛ kun -a -Zö ˈˈmanshi ˈyɛ fɛn -shɛ.

4. Kun -Zö ˈˈwɔ ˈˈman sën, ˈˈɲan -kɛ man -yɛ -le ze -a -le?

Satan dzhui kun -kɛke fɛnfɔ man tsabi kɛ Joova -ka lö. E ˈˈle layɛ nɛn. -Mun -yɛ ˈe la kun mun kë -ɛ kun -zɔkpɛ man Satan -wɔ -shɛ -e? Mun sɛ kë -ɛ! Kun -Zö ˈˈwɔ ˈˈman sën, -yɛ tsa -bɔsɔ ze ɲɔn ˈa nɔn kë -ɛ, ˈyɛ -Zö ˈˈmanshi -i man -a fɛn -shɛ -aniin tsabi -ye -ɛ. Sa -kale ˈkɛ la man ˈa kɔ kë ˈe ˈyi -a fɛn -shɛ.-Kë Job 1:8-12; Proverbes 27:11.

5. Kë man ˈa -le kë -ɛ kun -a -nɔn -Zö -le tsa Hobi?

Kun -a -le -Zö ˈsɔn -anumanhɔɛ -ye nɛn, Biblë -ɛ la man -e hɔn. A sɛ ˈe la kë ˈe lɔ, namɛ a sɛ ˈo ˈsɔn ˈe nɛn kɔ man -a ˈe kë kun -a -nɔn -Zö -le tsa Hobi. (Jan 4:23) A sɛ kë -ɛ kun Satan -o ˈˈle tsa hobi kɔ Jesu -o nɔn -le ˈe nun, ˈe ˈyi a sɛ -tshe -ɲɛn potikë e ˈˈman fɛn -kue ˈkɛ ama nɛn.-Kë Jan 18:36.

Satan -wɔ nɔn ˈo sɛnhën -ɛn, puya -ka -le ˈkɛ e -kɛpuɛn ˈkɛ ˈyi ˈyɛ tsabi dzhɛn ˈwɔ ama kë. ˈA sɛ -kɛ ˈkɛyɛ -hunlɔ fan, sa kɛ ˈˈba namɛ sa -wolasɔ ˈˈba, ˈba sɛ ˈkaka tsa, ˈba sɛ -da tsa hɛn. (1 Piɛr 4:3, 4) ˈEyɛ fɛn, a fan ˈkɛ -hunlɔ -aniin a ˈˈfan ˈkɛ -hunlɔ -e? -A nɔn tsakö -tshun tsabiɛ ˈba ˈwɛn ˈba -Zö la -yɛ nɛn -e? -Zö kue ˈkɛ,ˈa ho ˈkɛ -e? -A sɛ ˈkɛ -le, -a ˈe kë kun bɛn ˈyi Satan dzhu kun tsako mii -kɛ sɛ ˈˈlö -Zö hɛnˈan -ka -kadzhiwun la, -e -le -zɔkpɛ man.-Kë 1 Korɛntë 6:9, 10; 15:33.

Kun -Zö -wɔ ˈˈmanfɛnsɔ ˈba la -yɛ fɛnfɔ man ˈa sɛ ye e wo kun -kɛpuɛn ˈkɛ e ˈfɛ ˈkɛ ama, ˈe -bë ˈgbɛ. ˈBa ˈwɛn ˈba ˈe kë kun -Zö kɛ -kale ˈkɛ ˈe shun nɛn, akö ba nɔn kɛ ˈba Hobi -le, ˈba man ˈba -bë -kpë hɛnpuɛn zapɛn fɛn -bɛ titi ˈe ˈɲan -le ˈananan.-Kë Jan 3:16.