ˈE la bɛn nɛn ze

Joova -Adanshɛshisɔ

-Ɲɛn ˈbu ˈkö nɔn Akie

Sa -kale ˈkɛ nanmɛ sa -Zö -giman ˈe ˈya dzhi -zënbo

Sa -kale ˈkɛ nanmɛ sa -Zö -giman ˈe ˈya dzhi -zënbo

ˈElabɛn ˈkɛ

 

ˈEsömɛn

ˈEwɛnbo nɛn bɛndzhu

 2

-Zö ˈMɛn Bɛn -ɛn ˈla -kɛ gbɛgbɛ ˈkɛ

 3

-Le -Zö bɛndzhu -giman gbɛgbɛ ˈnun

 4

Sa -Ketiɛn -kale ˈkɛ

 5

Bɛnhɛnsɔn nanmɛ ˈe ˈyi ˈyɛ -bë ˈmɛn -bo

 6

ˈA -lɔbɛn kë -ka nanmɛ ˈa -lɔbɛn ˈkë -ka

 7

-Zënbo

 8

ˈE -dɔ ˈkɛ

 9

Sa nɛntsɛtsɛsɛ -ɔ -o sɛ -bë

 10

Sa ˈya -kaka ˈkɛ ˈe lëtsɛn ˈkɛ nɛn

 11

Jesu ˈwi ˈboɲan lëtsɛn -ɛn nɛn

 12

Sa -kale ˈkɛ nanmɛ sa -Zö -giman ˈe ˈya fɛntsɛsɛ -ɔ

 13

Sa -kale ˈkɛ nanmɛ sa -Zö -giman ˈe ˈya nɛnshunshunsɛ -ɔ

 14

Tsakɔa hianshisɛ -ɔ

 15

-Zënbosɛ -ɔ

 16

-Shukusɔ yabu

 17

Vidoo ˈkɛ

 18

1. Sa -Ketiɛn -kale ˈkɛ nanmɛ sa -Zö -giman ˈe ˈya -a, ˈe ˈla bɛn ˈkɛ ˈyi ˈe hɔn Sa -Ketiɛn -kale nanmɛ sa -Zö -giman ˈe ˈya latɔ -ɛ ˈla, -zën ˈkɛ ˈyi -a -bo ˈe dzhi -giman -le nɛn man ˈkɛ ˈˈyi. -E -lëdzhën -ze ˈkun -Zö bɛndzhusɔ ˈba ˈkpakpa, ˈba -le ˈe nɛn -giman ˈkɛ. ˈBa ˈwɛn -a Biblë ˈla bɛn ˈkë ɲɔn ˈba -ka ˈyi -a ˈba ˈkë fɛn nën, -ba sɛ -yɛ ˈe ˈla, ˈa sɛ ˈze ˈba -giman ˈyi ˈba -le ˈya nɛn.—be-F p. 282

 2. ˈEwɛnbo nɛn bɛndzhu: -E ˈˈman minitë 3 dzhi kɔ. A sɛ kɔ ˈnun -i nanmɛ a sɛ -ye ˈsaka gbɛ, Sa -kale ˈkɛ nanmɛ sa -Zö -giman ˈe ˈya nɛnshunshunsɛ -ɔ, -kɛ ˈkɛ ˈyi ˈa -hën ˈya -a nɛn, ˈo -bo ˈe ˈmɛn ˈze ˈa tɛn lëtsɛn ˈkɛ ˈkpakpa nɛn. ˈO ˈbie ˈkosa ˈyi ˈemɛnshu -i ˈe hɔn Sa -kale ˈkɛ nanmɛ sa -Zö -giman ˈe ˈya ˈkosa ˈmɛnshu latɔ -ɛ ˈla.

 3. -Zö ˈMɛn Bɛn -ɛn ˈla -kɛ gbɛgbɛ ˈkɛ:

  • Bɛndzhu: Minitë 10. ˈE bɛnwɛn -ɛn, nanmɛ ˈelabɛn -kɔkɔɛ ˈkɛmuën ˈnun -aniin ˈkɛhan ˈnun -e hɔn Sa -kale ˈkɛ nanmɛ sa -Zö -giman ˈe ˈya latɔ -ɛ ˈla. Tsakɔa ˈnun -aniin -zösɔan -kalösɛ ˈwɛn ˈo sɛ -le ˈe man ˈa nɔn bɛndzhu ˈˈyɛ ˈze. -A sɛ Biblë -ɛ ˈe ˈla latɔ ˈkö ˈwɛn -bo, ˈa -hën vidoo ˈyi ˈyɛ ˈe dzhi bɛn dzhuɔ. Bɛndzhusɛ -ɔ ˈo sɛ nɔn vidoo -e ˈelabɛn ˈkɛtën ˈkë ˈo bɛn ˈyi -wɔ dzhuɔ ˈla. ˈE man ˈo -lɔ ˈkun ˈo bɛnwɛn -ɛn ˈe dzhi bɛn ˈkɛ ˈyi ˈe hɔn ˈya latɔ -ɛ ˈla, ˈo -bo ˈkɛ ˈkpakpa ˈmɛn. -O sɛ -pɔn ˈe -alagie, -e -lëdzhën -ze ˈkun ˈo dzhu ˈe nɛn -foto ˈkɛ e ˈe bɛn ˈfan ˈkɛ ˈama -ye dzhi bɛn. -E hɔn ˈe -ye bɛnwɛn ˈyi -wɔ dzhuɔ nɛn.

  • ˈA kö -Zö ˈMɛn Bɛn -ɛn ˈla -kɛ gbɛgbɛ ˈkɛ: Minitë 8. ˈE ˈˈyi -ye -ɛ, ˈkosa mikö ˈa biebie. ˈEwɛnbo nɛn e ˈelɔsɔn nɛn -man, -e ˈˈpɔn bɛndzhu ke. Tsakɔa ˈnun -aniin -zösɔan -kalösɛ  ˈwɛn ˈo sɛ -le ˈe man ˈa nɛɛn ˈze. ˈKosa ˈkɛdzhi -i, ˈkɛ ˈyi ˈelabɛn ˈkɛ ˈe sɛ bokan -zösɔɛnlasɔ ˈba, ˈe nɛn man ˈo ˈwɛn -a nɛɛn -ko -wɛn, ˈo tsɛ ˈshunshun -dɔ ˈyi ˈkosa ˈkö ˈe nɔn. -E bie ˈkun ˈo ˈbie ˈkosa ˈkɛ ˈkpakpa, nanmɛ ˈe kiekie ˈkɛmuën -ɛn, Biblë -ɛ ˈla bɛn ˈkɛ ˈyi -a kë puën -a ˈkɛ ˈbie, ˈo hɛɛn ˈˈyɛ ˈa kë ˈelabɛn ˈkɛ ˈkpakpa -e. ˈBa ˈwɛn ˈba ˈkosa ˈkɛ ˈmɛɛn ˈshɔ, ˈba bɛndzhu -i -e ˈˈman kiɛ sögɔndë 30 dzhi kɔ.

  • Biblë ˈlakë: -E ˈˈman minitë 4 dzhi kɔ. Nɛnsɛn man ˈa nɔn -giman ˈˈyi ko -wɛn. -O sɛ -mɔn kiɛ, ˈo kë ˈo -ka -a ˈsɔn lɔ ˈakö ˈo ˈtshu lɔ. ˈE nɛn bɛndzhu fë ˈˈman nɛn. ˈYa nɛnshunshunsɛ -ɔ, -kɛ ˈyi ˈo ko hɛndzhi kɛ bokan nɛn man -le -ka ˈyi ˈo lɔbɛn kë kiɛkiɛ, -ka ˈyi -wɔ kë ˈe ˈla ˈyi ˈe tshu, wɔ ˈˈkpëkpë, ˈo lɔbɛn piɛnpiɛn ˈo bu -i, -bo ˈkɛ ˈyi -wɔ tsɛ -lɔ -sɔ ˈe ˈlë ˈe nɛn kiɛkiɛ, nanmɛ -ka ˈyi -wɔ kë ˈe -le ˈkun -a -le Akie ˈkaa.

  4. -Le -Zö bɛndzhu -giman gbɛgbɛ ˈnun: -E ˈˈman minitë 15 dzhi kɔ. ˈYa -a ˈe -bo tshun ˈˈyi, ˈe bokan tsa ˈkpakpa ˈze ˈa ˈko sa -Zö bɛndzhu -giman, nanmɛ ˈe bokan tsa ˈze ˈa lɔbɛn dzhu -Zö bɛn, nanmɛ ˈa lɔbɛn ˈkë tsabiɛ Biblë -ɛ ˈla bɛn. -Shukusɔ ˈba ˈwɛn -a sɛ -nɔn ˈehɛnnɛn -aniin ˈefënɛn -giman -ze, ˈkun ˈa sɛ -le -shi -zɔ ˈyi ˈe hɔn Sa -kale ˈkɛ nanmɛ sa -Zö -giman ˈe ˈya latɔ -ɛ ˈebo 1 nɛn man ˈba ˈtsɛ nɛn -le ˈba -giman. -Zö bɛndzhusɔ ˈba -ye -ɛ, ˈba sɛ nɔn sa -Zö bɛnkë latɔ ˈkɛ ˈkö ˈnun, -aniin sa vidoo ˈkɛ ˈkö ˈnun dzhu ˈba -Zö bɛn -ɛn. Sa -kale ˈkɛ nanmɛ sa -Zö -giman ˈe ˈya latɔ -ɛ ˈla, -a dzhu -dɔ ˈyi -shukusɔ ˈba ˈba nɔn -le ˈba -giman ˈkɛ, nanmɛ ˈetënnɛn -a ˈe nɛn -zën fë -bo ˈpɛ. -Shukusɔ ˈba ˈba bɛndzhu -dɔ -ɛ -e sɛ -kan ˈefan, -e ˈˈbie ˈkun ˈba dzhu bɛn fë -da ˈe nɛn ˈze -dɔ ˈyi a -kan -ze ˈba ˈe nɔn tsɛ. ˈEtënnɛn a sɛ hɔnhɔn tsakö gbɛgbɛ ˈnun sa -giman nɛn ɲɔn -a sɛ -le ˈe gbɛ, ˈe sɛ -kan minitë ˈkö ˈnun titi ˈe kɔ ˈe dzhi. ˈA sɛ nɔn -shukusɛ -giman ˈze tsakɔa ˈo -le.

  • ˈKun ˈa sɛ -le -shi -zɔ ˈe dzhi vidoo ˈkɛ: -Po ˈkɛ ˈkpakpa ˈla, ˈa ˈtɔn nɛn -hën ˈkun ˈa sɛ -le -shi -zɔ ˈe dzhi vidoo lëtsɛn ˈkɛ tën ˈla. ˈKun ˈa -le nɔn -zɔshi -kan tsabi ˈwɛn -a -hën ˈehɛnnɛn, ˈefënɛn, nanmɛ ˈefënɛn ˈpɛ, vidoo ˈkɛyɛ, ˈe ˈkë tsa ˈyi. Sa -kale ˈkɛ nanmɛ sa -Zö -giman ˈe ˈya nɛnshunshunsɛ -ɔ man ˈˈwɔ ˈe -giman ˈˈyɛ -le.

  • ˈEhɛnnɛn: Nɛnsɛn ˈnun -aniin nɛnshi ˈnun ˈo sɛ -le -giman ˈˈyɛ. ˈE ˈyi -ba ˈsɛ ˈˈle -sawua ˈkö fɛnsɔ, -e -lëdzhën -ze ˈkun ˈba ˈkɛmuan ˈba -le shɔmuan ˈnun, -aniin san ˈnun. ˈBa sɛ ˈtshu fɛn, nanmɛ ˈba sɛ -kpɔ lɔ. ˈBa -shɔ ˈlö man -e -ba. ˈKun -ba -le -ka ˈkpɛ ˈba kɔɛ fɛn, ˈeyɛ ˈnun man ˈba -le ˈkpɛ ˈbakö -ka. ˈKun ˈa sɛ -le -shi -zɔ ˈelabɛn ˈkɛ nɛn man ˈba ˈtsɛ dzhu bɛn -shi ˈba -zɔ -ɛ.

  • ˈEfënɛn: Nɛnsɛn ˈnun -aniin nɛnshi ˈnun ˈo sɛ -le -giman ˈˈyɛ. ˈE ˈyi -ba ˈsɛ ˈˈle -sawua ˈkö fɛnsɔ, -e -lëdzhën -ze ˈkun ˈba ˈkɛmuan ˈba -le shɔmuan ˈnun, -aniin san ˈnun. (km-F 5/97 p. 2) ˈBa sɛ ˈtshu fɛn, nanmɛ ˈba sɛ -kpɔ lɔ. -A sɛ -ze tsabi ˈwɛn ˈo -yɛ -Zö bɛn -ɛn ˈla ˈehɛnnɛn nɛn ˈtsɛ ˈpa, bɛn ˈyi ˈa dzhu, ˈeyɛ man -shukusɛ ˈˈwɛn ˈo ˈkë tsa. ˈKun ˈa sɛ -le -shi -zɔ ˈyi ˈe hɔn Sa -kale ˈkɛ nanmɛ sa -Zö -giman ˈe ˈya latɔ -ɛ ˈla, ˈelabɛn ˈkɛ nɛn man ˈo ˈtsɛ dzhu bɛn ˈze ˈba -shi ˈba -zɔ -ɛ.

  • ˈEfënɛn ˈpɛ: Nɛnsɛn ˈnun -aniin nɛnshi ˈnun ˈo sɛ -le -giman ˈˈyɛ. ˈE ˈyi -ba ˈsɛ ˈˈle -sawua ˈkö fɛnsɔ, -e -lëdzhën -ze ˈkun ˈba ˈkɛmuan ˈba -le shɔmuan ˈnun, -aniin san ˈnun. (km-F 5/97 p. 2) ˈBa sɛ ˈtshu fɛn, nanmɛ ˈba sɛ -kpɔ lɔ. -A sɛ -ze tsabi ˈwɛn ˈo -yɛ -Zö bɛn -ɛn ˈla nɛn ˈtsɛ ˈpa ˈpɛ, bɛn ˈyi ˈa dzhu, ˈeyɛ man -shukusɛ ˈˈwɛn ˈo ˈkë tsa. ˈKun ˈa sɛ -le -shi -zɔ ˈelabɛn ˈkɛ nɛn man ˈo ˈtsɛ dzhu bɛn ˈze ˈba -shi ˈba -zɔ -ɛ.

  • Biblë ˈla bɛn ˈkë: Nɛnsɛn ˈnun -aniin nɛnshi ˈnun ˈo sɛ -le -giman ˈˈyɛ. ˈE ˈyi -ba ˈsɛ ˈˈle -sawua ˈkö fɛnsɔ, -e -lëdzhën -ze ˈkun ˈba ˈkɛmuan ˈba -le shɔmuan ˈnun, -aniin san ˈnun. (km-F 5/97 p. 2) ˈBa sɛ ˈtshu fɛn, nanmɛ ˈba sɛ -kpɔ lɔ. -A sɛ tsabi Biblë -ɛ ˈla bɛn ˈkë, ˈkun ˈa -le -le ˈe, ˈe ˈtshɔ ˈnun man -shukusɛ ˈˈwɛn ˈo ˈkë tsa. ˈO sɛ -bë ˈakö ˈo -bo tsabi -ɔ kɛ -kakë  ˈwɛn, -o ˈˈman lɔ ˈshɛ. -A sɛ -nɔn bɛndzhu ˈwɛnbo nanmɛ ˈe lɔsɔn dzhi -giman -ze ˈo puën ˈo -le ˈe. -Bo ˈyi ayo a -nɔn ˈkë tsabi -ɔ -ka, ˈa sɛ kë ˈe ˈkpakpa, ˈe man -e ˈˈle -fɔse. ˈKun -a -le -ka ˈkë gbɛkpo man ˈo ˈkë.

  • Bɛndzhu: Nɛnsɛn man ˈa nɔn -giman ˈˈyi -ko -wɛn. ˈAkö ˈo ze ˈtshu fɛn dzhui ˈze ˈa tɛn.

  5. Sa -Ketiɛn -kale ˈkɛ: A sɛ kɔ ˈe ˈnun -i gbɛ, ˈe minite 15 ˈyi ˈyɛ -bë ˈla, -kɛ ˈkɛ ˈyi ˈa -hën, ˈe bokan tsa ˈze ˈa nën -Zö ˈMɛn Bɛn -ɛn fɛn. ˈEtënnɛn, ˈe sɛ -le bɛnwɛn ˈkö, ˈetënnɛn ˈe sɛ -le ˈkɛmuën. -A ˈsɛ ˈˈbo ˈe nɛn -zën fë, tsakɔa ˈnun -aniin -zösɔan -kalösɛ ˈwɛn ˈo sɛ -le ˈe man ˈa nɛɛn ˈze. ˈE ˈyi -e sɛ -le -zösɔn -ɛn ˈla bɛn, tsakɔa ˈba mikö man ˈa nɛɛn ˈze.

  • Sa -zösɔansɔ Biblë ˈlakë: Minitë 30. Tsakɔa ˈwɛn ˈo sɛ -le -giman ˈˈyɛ man -a nɛɛn -wɛn ko. (Tsakɔa ˈba, -ba ˈsɛ ˈˈsɛ -zösɔn -ɛn ˈla, ˈa sɛ nɛɛn ˈze -zösɔan -kalösɛ ˈwɛn ˈo sɛ -le ˈe.) Tsabiɛ ˈba ˈwɛn ˈa sɛ nɔn Sa -zösɔansɔ Biblë ˈlakë -ɛ -ko -wɛn, -Zösɔn -ɛn ˈla tsakɔa ˈba man ˈba ˈya mmiɛ ko. ˈBa ˈwɛn -a -ko, -e -lëdzhën -ze ˈkun ˈba lɔbɛn shunshun ˈe nɛn ˈze ˈe tsɛ ˈe -dɔ -ɛ nɛn ˈgbɛ. Biblë -ɛ ˈe ˈla bɛn -kɔkɔɛ ˈkɛ ˈyi ˈe hɔn -ka ˈyi -a kë la, ˈba -le ˈze ˈa tɛn ˈkɛ ˈla gbɛgbɛ ˈnun. Nanmɛ -ka ˈyi -a kë, ˈkun ˈelabɛn ˈkɛ ˈe -le bokan tsa, ˈba -le ˈze ˈa lɔɛ. -Zën ˈkɛ ˈyi -a -bo sa latɔ Sasasɛ -Bonɛn -ɛn ˈelabɛn ˈkɛ ˈe nɛn shunshun nɛn, ˈba sɛ ˈkɛ kë, ˈe bokan ˈba -giman ˈˈyi ˈe -le nɛn. -Yɛ sɛ ˈe nɛn ˈlë, ˈa sɛ piɛnpiɛn ˈenɛnshunshunsɔ ˈba e ˈekësɔ ˈba ˈama lëtsɛn ˈkɛ ˈkpakpa nɛn. ˈE ˈyi Sa -kale ˈkɛ nanmɛ sa -Zö -giman ˈe ˈya nɛnshunshunsɛ -ɔ -o sɛ -she ˈenɛnshunshunsɛ -ɔ -nda ˈkun kɛ ˈˈman -dɔ -ɛ ˈkpakpa nɔn, -o -hën ˈkun ˈo -le -le ˈe. ˈO sɛ -le ˈze -a ˈˈkë ˈesömɛn ˈkɛ tën.

  6. Bɛnhɛnsɔn nanmɛ ˈe ˈyi ˈyɛ -bë ˈmɛn -bo: -E ˈˈman minitë 3 dzhi kɔ. ˈYa -a ˈelabɛn ˈkɛ ˈyi ˈe sɛ bokan tsa, Sa -kale ˈkɛ nanmɛ sa -Zö -giman ˈe ˈya nɛnshunshunsɛ -ɔ ˈo ˈsɔn ˈkɛtën hɛn. ˈKosa ˈyi ˈe hɔn Sa -kale ˈkɛ nanmɛ sa -Zö -giman ˈe ˈya ˈkosa ˈmɛnshu latɔ -ɛ ˈla, ˈo dzhɔ ˈsɔn ˈe hɛn, ˈakö ˈo ˈshu ˈe ˈmɛɛn. Lëtsɛn ˈyi ˈyɛ -bë ˈe ˈya -ye -ɛ, ˈo -bo ˈelabɛn ˈmɛn ˈze ˈa tɛn. ˈO sɛ ˈbie ˈkosa ˈyi ˈya ˈˈyɛ nɛn ˈa ˈshu ˈmɛɛn. ˈE ˈyi -dɔ -ɛ -e sɛ pa hɔn ˈe nɛn, -shukusɔ ˈba ˈwɛn ˈba -le -giman ˈya ˈˈyɛ nɛn, ˈo sɛ ˈdzho mmiɛ ˈhɛn. Bɛn ke -e ˈsɛ ˈˈman nɛn, ˈya nɛnshunshunsɛ -ɔ ˈo ˈze -nda ˈkɛ ˈyi ˈe hɔn nɛn, nanmɛ -a sɛ -nɔn latɔ -bë, ˈo kë ˈkɛ ˈo bɛndzhu lɔsɔn -ɛn ˈla. -Bo ˈkɛ ˈyi ˈa ze dzhu -Zö bɛn, nanmɛ -kapie dzhi bɛn ˈkɛ, -a ˈˈman ˈe dzhi -nda ˈze. Da man -a ˈkɛ -da. -Dɔ ˈyi ˈa nɔn ze -nda, nanmɛ ˈa nɔn kë latɔ ˈkɛ ˈyi -a -nɔn -bë -e ˈsɛ ˈˈsɛ, ˈya nɛnshunshunsɛ -ɔ ˈo -shi ˈba ˈwɛn ˈba -pɔn -giman Sa -Ketiɛn -kale -e nɛn -nda ˈkun mmiɛ ˈˈman mmiɛ -dɔ ˈkɛ ˈkpakpa nɔn. (-Kë  ˈesömɛn 5 e  9 -man.) ˈA kɔ ˈnun ˈakö ˈa ˈyi ˈsaka ˈsɔn ˈya -a lɔ.

 7. ˈA -lɔbɛn kë -ka nanmɛ ˈa -lɔbɛn ˈkë -ka: -E -tshɔ ˈgbömën 2019 ˈe Janvie -po -e ˈe lë 7 ˈe lëtsɛn -ɛn nɛn -yɛ ze, sa -Kakë latɔ -ɛ ˈla man Sa -Ketiɛn -kale ˈkɛ nanmɛ sa -Zö -giman ˈe ˈya nɛnshunshunsɛ -ɔ ˈo ˈtsɛ -yi -shukusɔ ˈba ˈhɛn fɔn, nanmɛ ˈo ˈtsɛ -bo mmiɛ -zën. -Zën ˈyi -a -bo -shukusɔ ˈba ˈba -giman -an -le nɛn, -e miɛmiɛlo -e, -e hɔn -giman ˈyi ˈba -le dzhi Sa -kale ˈkɛ nanmɛ sa -Zö -giman ˈe ˈya latɔ -ɛ ˈla. -Po ˈkɛ ˈkpakpa ˈe lëtsɛn kiekie nɛn, Sa -Ketiɛn -kale ˈkɛ nanmɛ sa -Zö -giman ˈe ˈya nɛnshunshunsɛ -ɔ ˈo -le ˈze ˈa -hën ˈkun ˈa -le -le -giman kɔ sa -Kakë latɔ -ɛ ˈe -zënbo ˈkö nɛn. Latɔ -ɛ ˈe -bo ˈyi -a lɛlɛ “ˈE ˈyi -a -le, ˈa lɛlɛ ˈe,” -shukusɛ -ɔ mikö man ˈo lɛlɛ ˈe ˈla, -e ˈˈle ˈya nɛnshunshunsɛ -ɔ.

  8. -Zënbo: Sa -kale ˈkɛ nanmɛ sa -Zö -giman ˈe ˈya nɛnshunshunsɛ -ɔ ˈo ko -shukusɔ ˈba hɛndzhi ˈba -giman -le ˈla. ˈAkö ˈo ˈtsɛ sa -Kakë latɔ -ɛ ˈla -yi mmiɛ ˈhɛn fɔn, nanmɛ ˈo -bo mmiɛ -zën. ˈO bɛndzhu -i -e ˈˈman kiɛ minitë ˈkö dzhi kɔ. ˈYa nɛnshunshunsɛ -ɔ -o sɛ kpɛ -shukusɛ -ɔ ˈkun kɛ -wɔ -le kɛ -giman -an, -kɛ ˈyi -wɔ dzhi -giman -le, wɔ ˈˈbo ˈe ˈmɛn. -O sɛ -le ˈo -giman -an gbɛ, ˈya nɛnshunshunsɛ -ɔ ˈo -yi kɛ ˈhɛn fɔn ˈpuën ˈo sɛ dzhu -zënbo ˈyi -o -le dzhi -giman.  ˈKun -o -le -lɔbɛn -le ˈe, ˈo dzhui. -O ˈsɛ ˈˈlɔbɛn ˈˈle -e, ˈo nɔn ˈmɛn -bɛtɛ nɛn dzhu ˈkun -e -tsɛ -ba. -Giman ˈyi -shukusɛ -ɔ -o -le, ˈe dzhi bɛn fë ˈkɛ ˈyi ˈe sɛ bokan ˈo ˈwɛn e -zösɔɛnlasɔ ˈba ˈama, ˈya nɛnshunshunsɛ -ɔ ˈo sɛ dzhu ˈkɛ dzhi bɛn. ˈYa -a -e sɛ -gbɛ ˈnun, -aniin -dɔ fë nɛn ˈnun, ˈya nɛnshunshunsɛ -ɔ ˈo sɛ nɔn sa -Kakë latɔ -ɛ ˈnun -aniin sa latɔ École du ministère kɔ -kadzhi -bo kɛ -zën -kɛ ˈyi -o -le dzhi -giman nɛn -aniin -kɛfë ˈnun nɛn. Sa -kale ˈkɛ nanmɛ sa -Zö -giman ˈe ˈya fɛntsɛsɛ -ɔ, nanmɛ -zënbosɛ -ɔ ˈba -giman ˈkɛ, bu sɛ -yɛ ˈla ˈkun ˈbu lɔ ˈkɛ, -kë  ˈesömɛn 13 16 -man.

    9. ˈE -dɔ ˈkɛ: ˈYa -a nɛn bɛndzhu ˈkɛ, nanmɛ ˈe nɛnshunshunsɛ -ɔ ˈo bɛndzhu -ye ˈkɛ, ˈe mii -e ˈˈman kiɛ ˈe -dɔ -ɛ dzhi kɔ. -Shukusɔ ˈba ˈba -giman -an ˈe -dɔ -ɛ -e sɛ -tsɛ, ˈa kɔ ˈba ˈmɛn lɔ tsaho -ye nɛn. ˈYa -a nɛn ˈo ˈwɛn ˈo sɛ -kɔ ˈo -dɔ -ɛ -ye dzhi ˈpɛ, -zënbosɛ -ɔ ˈo kɔ -kadzhi -bo kɛ -zën ˈe nɛn. -Kɛ ˈkɛ ˈyi -a -le ˈya -a nɛn, -da ˈnun e ˈsakayi ˈama nɛn, -e bie ˈkun ˈe ˈkpakpa ˈe -shi -dɔhɛn ˈkö minitë 45.

 10. Sa nɛntsɛtsɛsɛ -ɔ -o sɛ -bë: Sa nɛntsɛtsɛsɛ -ɔ -o sɛ -bë, ˈkun -a -le hɔnhɔn -kɛ ˈkɛ Sa -kale ˈkɛ nanmɛ sa -Zö -giman ˈe ˈya latɔ -ɛ ˈla, ˈa -le ˈe kɔ ˈe nɛn. -Kɛ ˈkɛ ˈyi ˈe ˈpiɛn man ˈkɛ ˈˈyi: Sa -zösɔansɔ Biblë ˈlakë -ɛ yɛ ˈˈkpë nɛn, ˈakö sa nɛntsɛtsɛsɛ -ɔ ˈo nɔn ˈe minitë 30 ˈdzhu ˈo bɛn -ɛn. ˈYa nɛnshunshunsɛ -ɔ ˈo nɔn ˈkpɛ kɛ -bë dzhu kɛ bɛn -ɛn, ˈo ˈsɔn ˈya -a ˈelabɛn -kɔkɔɛ ˈkɛ hɛn, ˈo dzhu lëtsɛn ˈyalö -ye -ɛ dzhi bɛn, ˈo ze -nda ˈkɛ ˈyi ˈe -le ˈeze -ye, nanmɛ ˈo kë latɔ ˈkɛ ˈyi ˈe -le ˈekë -ye. Sa nɛntsɛtsɛsɛ -ɔ -o sɛ dzhu ˈo bɛn -ɛn gbɛ, ˈnun ˈyi -o -nɔn, ˈo -le ˈze ˈa kɔɛ ˈsɔn ˈya -a lɔ. Sa nɛntsɛtsɛsɛ -ɔ -o sɛ -bë, -e ˈˈbie ˈkun ˈa ˈbubu -zösɔɛnlasɔ ˈba ya ˈba -shuku -giman -le nɛn. -O sɛ -bë, bu fë nɛn -wo ˈba, ˈba sɛ gba lɔ ˈya ˈba ˈya -ye -ɛ. ˈE man ˈo bɛndzhu -i -dɔ -ɛ -e sɛ -tsɛ, -e bie ˈkun ˈba -bë -kan -zösɔɛnlasɔ ˈfan ˈba tɛn kɛ bɛndzhu -i.

 11. Sa ˈya -kaka ˈkɛ ˈe lëtsɛn ˈkɛ nɛn: Sa ˈya -kaka ˈkɛ ˈe lëtsɛn ˈkɛ nɛn, a ˈˈze -zösɔan. Bɛn ˈkɛ ˈyi ˈa -hën lëtsɛn ˈˈyɛ ˈla ˈya ˈkɛ nɛn, bu ˈˈwɔ, bu -hën ˈkɛ bu -kɔa ˈlö.

 12. Jesu ˈwi ˈboɲan lëtsɛn -ɛn nɛn: Jesu ˈwi ˈboɲan lë -ɛ -e sɛ -tö Lɛndi titi Vanedi lë ˈkö nɛn, Sa -kale ˈkɛ nanmɛ sa -Zö -giman ˈe ˈya yɛ ˈˈkpë nɛn. ˈE man Jesu ˈwi ˈboɲan lë -ɛ nɛn, sa -Zö bɛndzhu ˈpa ze ˈya -ye -ɛ ˈe -kpë nɛn.

  13. Sa -kale ˈkɛ nanmɛ sa -Zö -giman ˈe ˈya fɛntsɛsɛ -ɔ: -Zösɔn -ɛn ˈla tsakɔa ˈba, ˈba tsɛ ˈbakö ˈla ko kɛ ˈkö ˈze kɛ -le Sa -kale ˈkɛ nanmɛ sa -Zö -giman ˈe ˈya fɛntsɛsɛ. ˈO ˈwɛn man ˈo -le ˈze ˈa hɔnhɔn ˈya ˈˈyɛ ˈe -kɛ ˈkɛ kiɛkiɛ, nanmɛ ˈo -le ˈze ˈa ˈho ˈe nɛn -zën ˈkɛ ˈyi -a -bo. -E -lëdzhën -ze ˈkun ˈo ˈwɛn e -zënbosɛ -ɔ -man ˈba -shi -zɔ tɛn gbɛgbɛ ˈnun. Sa -kale ˈkɛ nanmɛ sa -Zö -giman ˈe ˈya latɔ -ɛ -e sɛ -tën bu ˈkiɛ, -e bie ˈkun ˈe ˈya fɛntsɛsɛ -ɔ, ˈo nɔn ˈe ˈla -giman ˈkɛ ˈkpakpa koko -shukusɔ -wɛn. (-Kë  ˈesömɛn 4.) -Shukusɔ ˈba ˈba -giman ˈkɛ, ˈa nɛɛn ˈze ˈba -e ˈˈlë -e ˈˈlë ˈe -shi lëtsɛn ˈkɛhan ˈpuën lë ˈyi ˈba tsɛ nɛn -le ˈe, ˈe tsɛ. Sa latɔ ˈtshɔ ˈyi -a ˈkpɛ Sa -Ketiɛn -kale ˈkɛ nanmɛ sa -Zö -giman ˈe ˈya -a nɛn -giman (S-89), ˈeyɛ fɛn man ˈba -giman ˈkɛ ˈe -kpë.

 14. Sa -kale ˈkɛ nanmɛ sa -Zö -giman ˈe ˈya nɛnshunshunsɛ -ɔ: Lëtsɛn ˈkɛ ˈkpakpa nɛn, tsakɔa ˈkö ˈo shunshun Sa -kale ˈkɛ nanmɛ sa -Zö -giman ˈe ˈya -a ˈkpakpa nɛn. (Tsakɔa ˈba, -ba ˈsɛ ˈˈsɛ -zösɔn -ɛn ˈla, ˈa sɛ nɛɛn ˈze -zösɔan -kalösɛ ˈwɛn ˈo sɛ -le ˈe.) ˈO ˈwɛn man ˈo dzhu bɛn -bo ˈya -a ˈwɛn, nanmɛ ˈo ˈwɛn man ˈo dzhu bɛn ˈsɔn ˈe lɔ. ˈKun ˈa sɛ -le -shi -zɔ vidoo ˈkɛ, nanmɛ vidoo ˈkɛ ˈyi ˈyɛ sa -Kakë latɔ -ɛ ˈla -zënbo pɔpɔɛ ˈyi ˈa -hën dzhi bɛn dzhuɔ, ˈo ˈwɛn man ˈo -le -giman ˈkɛyɛ. ˈBa ˈwɛn ˈba -pɔn -giman ˈya ˈkɛ nɛn ˈkpakpa, ˈo ˈwɛn man ˈo ˈkpɛ mmiɛ. -Zösɔn -ɛn ˈla tsakɔa ˈba -ba ˈsɛ ˈˈsɛ, ˈo sɛ -le ˈo -ye ˈya -a nɛn -giman ˈkɛ tën. Tsabi ˈkö -o sɛ -le ˈo -giman -an gbɛ, bɛn ˈyi ˈo dzhu ɲɔn ˈo fë ˈo nɔn -bë -le ˈo -ye -ɛ, -e ˈˈman kiɛ -du. -Zösɔn -ɛn ˈla tsakɔa ˈba, ˈba ˈya ko tsakɔa  ˈba ˈwɛn ˈba sɛ -le ˈe -giman ˈˈyɛ. ˈAkö lëtsɛn ˈkɛ ˈkpakpa nɛn, ˈba ˈpiɛnpiɛn ˈbakö ˈe -le nɛn. Sa -kale ˈkɛ nanmɛ sa -Zö -giman ˈe ˈya fɛntsɛsɛ -ɔ ˈo sɛ -le -giman ˈˈyi -kpe ˈnun ˈhën tsakɔa ˈfan ˈba. -Bo ˈyi -o hɔn, ˈe nɛn bɛn ˈkɛ nɛn man -e -tsɛ -ba. Tsakɔa ˈwɛn ˈo lë -zösɔansɔ Biblë ˈlakë -ɛ ˈe -giman -le nɛn, -o -lë ˈo -ye ˈya nɛnshunshunsɛ -giman -an nɛn. ˈE man -e ˈˈman kiɛ hɛn ˈˈɲan ˈkun tsakɔa ˈwɛn ˈo -le ˈya nɛnshunshunsɛ man ˈo -yi ˈe nɛn -shukusɔ ˈba ˈhɛn fɔn, nanmɛ ˈo -bo mmiɛ -zën ˈmɛn -bɛtɛ nɛn ˈba -giman ˈyi -ba -le nɛn. ˈYa nɛnshunshunsɛ -ɔ man ˈo -le ˈze ˈya -a ˈe tsɛ ˈe -dɔ -ɛ nɛn kiɛ ˈsɔn lɔ. (-Kë  ˈesömɛn 6 e  9 -man.) ˈYa nɛnshunshunsɛ -ɔ -o sɛ -yɛ ˈla, nanmɛ -bo -e sɛ hɔn nɛn, ˈa sɛ ze ˈtsho mikolo fë fɛn bɛndzhu -bo -e nɛn ˈlö, ˈakö -o sɛ hɔn ˈe ˈmɛɛn bɛn ˈyi ˈyɛ -bë dzhi bɛn dzhuɔ, ˈedzhusɛ -ɔ ˈo kɔ mikolo ˈyalö hian. ˈE ˈkökö ˈˈyɛ ˈnun ˈpɛ, Biblë ˈlakësɛ -ɔ wɔ sɛ ˈo -giman -an -le, nanmɛ -Le -Zö bɛndzhu -giman gbɛgbɛ ˈnun ˈe nɛn -shukusɔ ˈba, -ba sɛ ˈba -giman ˈkɛ -le, ˈya nɛnshunshunsɛ -ɔ ˈo sɛ -kpɔ lɔ bɛndzhu -bo -e nɛn ˈlö. ˈEyɛ ˈe -le ˈze -a ˈˈkɔ ˈe -dɔ -ɛ dzhi.

 15. Tsakɔa hianshisɛ -ɔ: -Shukusɔ ˈba ˈba -giman -ye ˈkɛ -nunmën, tsakɔa hianshisɛ -ɔ man ˈwɔ nɔn ˈya -a nɛn -giman ˈfan ˈkɛ ˈkpakpa tsabiɛ -wɛn ko. ˈO -giman -an ˈekö man -le ˈkun, lëtsɛn ˈkɛ ˈkpakpa nɛn, tsabiɛ ˈba ˈwɛn tsakɔa ˈba -ba -ko, ˈo nɔn ˈya nɛnshunshun -giman -an ko kɛ ˈkö -wɛn. ˈO ˈwɛn e Sa -kale ˈkɛ nanmɛ sa -Zö -giman ˈe ˈya fɛntsɛsɛ -ɔ -man, ˈba -le ˈze -giman ˈkɛ ˈyi ˈa -le ˈya -a ˈkpakpa nɛn, ˈa -da ˈe latɔ -zösɔn -ɛn ˈla.

  16. -Zënbosɛ -ɔ: -Yɛ sɛ ˈe -bɔsɔ ˈpɔn, tsakɔa ˈwɛn ˈo lɔ bɛndzhu ˈla bɛn gbɛgbɛ ˈnun man ˈa nɔn -giman ˈˈyi ko -wɛn. -Zënbosɛ -ɔ ˈo -giman -an man -le ˈkun, tsakɔa ˈba nanmɛ -zösɔan -kalösɔ ˈba ˈwɛn ˈba -giman -le ˈla, ˈba mian -zënbo nɛn, ˈo kɔ -kadzhi -bo mmiɛ -zën. -Giman ˈkɛ ˈyi ˈo sɛ tsɛ nɛn -bo mmiɛ -zën man -le ˈba logbɔ ya bɛndzhu nɛn, ˈba Sasasɛ -Bonɛn -ɛn ˈlakë -aniin ˈe nɛnshunshun nɛn, ˈba -Zösɔansɔ Biblë ˈlakë nɛnshunshun nɛn, nanmɛ ˈba Sa -kale ˈkɛ nanmɛ sa -Zö -giman ˈe ˈya nɛn -giman -le nɛn. (-Kë  ˈesömɛn 9.) -Zösɔn -ɛn ˈla tsakɔa ˈba ˈwɛn ˈba -lɔ bɛn dzhu, nanmɛ ˈba -lɔ -ka ˈkë -ba sɛ -ko ˈtu, ˈe sɛ ˈpiɛn -zënbosɛ -ɔ ˈgbömën ˈkɛ ˈkpakpa nɛn. -E ˈˈbie ˈkun -zënbosɛ -ɔ ˈo -bo tsabiɛ -zën ˈba -giman ˈkɛ ˈyi -ba -le ˈkpakpa nɛn.

 17. -Shukusɔ yabu: -Zösɔn -ɛn ˈla -shukusɔ ˈba -ba sɛ -sɛ, ˈa sɛ bu ˈba ˈya ˈba -shuku -giman -le nɛn. ˈA sɛ -buö -shukusɔ ˈba ya ˈnun, -e -lëdzhën -ze ˈkun ˈo ˈwɛn ˈo tsɛ mmiɛ fɛn, ˈo ˈlë ˈe nɛn. -O sɛ -le tsakɔa, -e -lë. ˈE man -a ˈsɛ ˈˈhën tsakɔa mii, -zösɔan -kalösɛ ˈwɛn ˈo sɛ -le -giman ˈˈyɛ, ˈa sɛ nɛɛn ko ˈo -wɛn. -Zösɔn -ɛn ˈla tsakɔa ˈba man ˈba ko nɛnsan ˈba ˈwɛn ˈba -le -giman ˈˈyɛ, nanmɛ ˈba hɛɛn ˈˈyɛ ˈba sɛ piɛnpiɛn ˈbakö -giman ˈˈyɛ ˈe -le nɛn -e. -E -lëdzhën -ze ˈkun ˈe nɛnshunshunsɛ -ɔ ˈo ho -zën ˈkɛ ˈyi -a -bo  ˈesömɛn 8 ˈla. ˈE ˈyi -a sɛ -buö -shukusɔ ˈba ya ˈnun, sa ˈya -a ˈe -bo ˈA kö -Zö ˈMɛn Bɛn -ɛn ˈla -kɛ gbɛgbɛ ˈkɛ, -a sɛ -hën ˈelabɛn ˈkɛ gbɛ, ˈakö ˈa -le -ze -shukusɔ ˈfan ˈba, ˈba ze -bo ˈyi ˈba -kpë. -A sɛ -hën -Le -Zö bɛndzhu -giman gbɛgbɛ ˈnun ˈelabɛn ˈkɛ gbɛ, ˈakö ˈba -bë nɔn -bë -kan -zösɔɛnlasɔ ˈfan ˈba. -Ba sɛ hɔn -bo ˈyi -ba -tsho -ze ˈlö ɲɔn -a sɛ nɔn vidoo ˈnun -zɔ -shɛ ˈkaan ˈlö, ˈba -kpë hinlö tɛɛn. ˈE ˈyi -e ˈsɛ ˈˈpɔn ˈe -bɔsɔ, ˈba nɛnshunshunsɛ -ɔ ˈo -le ˈze ˈba nɔn -kɛ -hën -vidoo -e ˈakö ˈba nɛɛn -shi -zɔ.

 18. Vidoo ˈkɛ: ˈYa ˈˈyi nɛn, ˈa -hën vidoo tën. ˈYa -a nɛn vidoo ˈkɛ, ˈe -kpë JW Library ˈla, ˈakö ˈa sɛ kɔ telefɔnën ˈnun ˈla, tabɛtë ˈnun ˈla, nanmɛ ɔdinatë ˈnun ˈla -hën ˈkɛ. ˈKun ˈa sɛ -le -shi -zɔ ˈe dzhi vidoo ˈkɛ ˈyi -a -hën -kɔ Sa -kale nanmɛ sa -Zö -giman ˈe ˈya ˈkɛ nɛn, ˈa sɛ dzhɔ -hën ˈkɛ ˈpɛ sa -Zö bɛndzhu ˈpa ze ˈya ˈkɛ -ye nɛn.