ˈE la bɛn nɛn ze

ˈE la bɛn nɛn ze

Joova -Adanshɛshisɔ

-Ɲɛn ˈbu ˈkö nɔn Akie

 SA -KETIƐN -KALE ˈKƐ

ˈKun -Zö -ɔ -ba, -bɔ kɔ -kɛ ˈkɛ ˈyi -o -bo nɛn ˈe -hën e?

ˈKun -Zö -ɔ -ba, -bɔ kɔ -kɛ ˈkɛ ˈyi -o -bo nɛn ˈe -hën e?

-A sɛ fëlë ˈkɛ ˈe -kulë tshuntshun ˈkɛ -hën, -a sɛ -zöpun ˈba -hën, -aniin -a sɛ sö ˈkɛ ˈyi ˈyɛ -tshu kui fɔn -dɔ ˈzɔ fuë -hën, -yɛ tsa bɛn ke dzhuɔ -Zö -ɔ ˈo dzhi bɛn -ye nɛn e? ˈKun Joova -o -ba, a kɔ -kɛ ˈkɛ ˈyi -o -bo nɛn ˈe -hën. (Rm 1:20) -A sɛ ˈkɛ -akunda dzhi -shɛ, -yɛ tsa ˈyi ˈkë ˈkun -Zö -ɔ -o -pɔn sɛnhën, -wɔ tsa ˈla -yɛ, -wɔ bɛn lɔ -sɛsɛ, -o shun nɛn, nanmɛ -o -lë -pia.—Ps 104:24.

-Kɛ ˈkɛ ˈyi Joova -o -bo, ˈkɛ ˈɲɔn man -bɔ -hën lëfɛn ˈkpakpa? -Kɛsɛ -a hɔn -bɔfɔɛ -kɔa bɔbɔ, -a ˈˈbe e zakɔɛ ˈama -hën. -A sɛ -kɛ ˈkɛ ˈyi Joova -o -bo hɛndzhi ko, ˈe bokan tsa ze bɛn yɛ ˈɲan ˈˈshe tsa pia, -a sɛ hɔn bɛn ˈla, ˈkun ˈa -le -hɛɛn ˈe, ˈe -le ˈe gbɛgbɛ. ˈAkö ˈa ye ˈe wo -kpe ˈnun ˈkun Joova ˈo ˈˈɲan tsɛ sa fɛn titi ˈe -le ˈanannan. (Mt 6:25-32) -A sɛ -ho ˈˈve ˈnun, ˈa -kɔ -kɛ ˈkɛ ˈyi Joova -o -bo nɛn bokan ˈba ze -ba -hën ˈkun kɛ -ba. -A sɛ -kɛ ˈkɛ ˈyi -Zö -ɔ -bo hɛndzhi ko gbɛgbɛ ˈnun, ˈe bokan tsa ze ˈa gbu -da ˈo dzhi.—Ps 8:3, 4.

-HËN VIDOO LES MERVEILLES DE LA CRÉATION RÉVÈLENT LA GLOIRE DE DIEU: LA LUMIÈRE ET LES COULEURS, ˈAKÖ -BU SHU ˈKOSA ˈKƐ ˈˈYI ˈMƐƐN:

  • Kë man -kɛ ˈyi a ˈkpɛ pigment -yɛ -le -le ˈze -a -kɛ ˈkɛ ˈe -kulë ˈkɛ -hën?

  • ˈˈƝan -kɛ man ˈyɛ -le ˈze -kɛ ˈyi a ˈkpɛ iridescense -yɛ -le?

  • ˈˈƝan -kɛ man ˈyɛ -le ze -zöfɔn -ɛn -e -pɔn -kulë tshuntshun?

  • -Kɛ ˈkɛ ˈyi ˈe hɔnhɔn bu dzhi, ˈe -kulë ˈɲɔn man -bɔ ˈla -yɛ -sɛsɛ?

  • -Kɛ ˈkɛ ˈyi -Zö -ɔ -o -bo, ˈˈɲan -kɛ fɛn -e bie ˈkun ˈa ko ˈkɛ hɛndzhi?

fëlë ˈnɛn, ˈtɛtɛmuntɛ ˈbihën, zakɔɛbiɛn -kulë tshuntshun, nanmɛ kie -yɛ ˈmɛn -man