ˈE la bɛn nɛn ze

ˈE la bɛn nɛn ze

Joova -Adanshɛshisɔ

-Ɲɛn ˈbu ˈkö nɔn Akie

-A -Zö bɛn dzhuɔ Tɔnga ˈlö.

SA -KETIƐN -KALE ˈKƐ NANMƐ SA -ZÖ -GIMAN: ˈE ˈYA LATƆ Mɛ 2018

ˈKun ˈa sɛ -le -shi -zɔ

-Kɛ ˈyi -Zö ˈo -le ˈze tsabiɛ e zapɛn -ɛn -man nɔn -zɔshi.

-ZÖ ˈMƐN BƐN -ƐN ˈLA -KƐ GBƐGBƐ ˈKƐ

-Nɔn ˈbu -abɔɛ zakɔɛ ˈakö -bu -da ˈmɛn -nunmën ˈkökö

ˈˈƝan -kɛ fɛn man -e -lëdzhën -ze ˈkun a ˈˈfan sakayi, Biblë ˈlakë, -Zö bɛndzhu nanmɛ sa ˈya ˈkɛ nɛn ze -hunlɔ lëke?

SA -KETIƐN -KALE ˈKƐ

Bokan bu ˈˈve ˈba ˈze -ba -da Kisë -nunmën

ˈˈƝan -kɛ man ˈˈvehɛn e ˈˈvenɛn ama ˈba -le bokan ˈba ˈˈve ˈba ɲɔn ˈba nɔn -da Jesu -nunmën ˈkökö, ɲɔn ˈba nɔn nɔn ˈbakö ˈze Joova ˈakö ˈa muën ˈba ˈsɔ?

-ZÖ ˈMƐN BƐN -ƐN ˈLA -KƐ GBƐGBƐ ˈKƐ

-Miɛnhën ˈyi ˈyɛ -le ˈze sa -Zö woye -yɛ lɔ -kën

Jesu -o -nɔn piɛn ˈokö, ˈˈɲan -kɛ man -e -le Piɛ? ˈˈƝan -kɛ man Biblë -ɛ ˈla -ketebo ˈkɛ ˈe sɛ -le tsa?

SA -KETIƐN -KALE ˈKƐ

“-Kɛ ˈyi -Zö -o -tshɔn nɛn -bishikö. . .”

-Kɛtiɛn ˈba ˈwɛn ˈba va, ˈba -ye -ɛ, -ba ˈba va -a ho -kpe ˈnun. Ki e shi -man bɛn -e sɛ -tö va -a ˈla ˈnun, -ba Biblë -ɛ ˈla bɛn ˈkɛ ho ˈe sheshe

-ZÖ ˈMƐN BƐN -ƐN ˈLA -KƐ GBƐGBƐ ˈKƐ

-Shika ˈyi -o -gba, -e -sɛ -hën tsabiɛ ˈlösɔn ˈba ˈkpakpa -ye -ɛ

-Kɛnshi yashi ˈwɛn ˈo -nɔn -shika tɛntɛn ˈkɛmuën -bo -kɔpɛ ˈo dzhi bɛn -ɛn, ˈˈɲan -kɛ man -yɛ tsa ˈkë?

-ZÖ ˈMƐN BƐN -ƐN ˈLA -KƐ GBƐGBƐ ˈKƐ

A ˈˈman kiɛ nɔn tsabi -hënfu -i ˈla tö

ˈˈƝan fɛn man Jesu -gbɛsɔ ˈba -ba ˈˈle -kɛ ˈyi -ba dzhu? Jesu -nɔn -tan, ˈˈɲan -kɛ man ˈe bokan ˈo -gbɛsɔ ˈba -ze -ba ˈˈtö nɔn tsabi hënfu -i ˈla, ˈakö -ba dzhu -Zö bɛn?

SA -KETIƐN -KALE ˈKƐ

Joova ˈo bokan bu ˈze pɔɛ yɛɛ ˈˈko bu dzhi

ˈBu nɔn gba ˈe ˈla dzhui ˈkun -bu -le Joova -Adanshɛshisɛ, nanmɛ ˈo dzhi bɛndzhu -i -yɛ bu pɔɛ dzhi ko e? ˈˈƝan -kɛ man ˈe sɛ ˈze bu “sɛnhën” ˈze bu dzhu Joova dzhi bɛn?