ˈE la bɛn nɛn ze

ˈE la bɛn nɛn ze

Joova -Adanshɛshisɔ

-Ɲɛn ˈbu ˈkö nɔn Akie

 -ZÖ ˈMƐN BƐN -ƐN ˈLA -KƐ GBƐGBƐ ˈKƐ | LUK 14-16

-Bi ˈwɛn ˈo ɲin ˈˈpɛ ˈo dzhi bɛn -aɲanda

-Bi ˈwɛn ˈo ɲin ˈˈpɛ ˈo dzhi bɛn -aɲanda

15:11-32

Bɛn ˈkɛ ˈyi -aɲanda ˈˈye -ɛ -yɛ tsa ˈkë.

  • -E -lëdzhën -ze ˈkun ˈa ˈpa -kpë -Zö ˈo tsabiɛ ˈba ya ɲɔn sa Yi ˈwɛn ˈo hɔn fɔn ˈlö -o nɔn sasa tsa, ˈo nɔn ko tsa hɛndzhi.

  • ˈE ˈyi -a sɛ -tshe nɛn -Zö -ɔ ˈo -bɔsɔ -ɛ fɛn, ˈa -wɔ nɔn, ˈa ye ˈe wo ˈkun Joova -o -yɛ ˈla ˈkun ˈo bɛn sa -kaɲanɲan ˈkɛ ˈhan tsa.

  • ˈBa ˈwɛn ˈba piɛn ɲɔn ˈba -bë sa -zösɔn -ɛn ˈla ˈnɔn, ˈa nɔn ˈba gbɛgbɛ ˈnun ˈshuan Joova.