ˈE la bɛn nɛn ze

ˈE la bɛn nɛn ze

Joova -Adanshɛshisɔ

-Ɲɛn ˈbu ˈkö nɔn Akie

 -ZÖ ˈMƐN BƐN -ƐN ˈLA -KƐ GBƐGBƐ ˈKƐ | ACTES 17-18

Shuan -gbɛsɛ Pɔlë bu -Zö bɛndzhu nɛn nanmɛ bu -kakë nɛn

Shuan -gbɛsɛ Pɔlë bu -Zö bɛndzhu nɛn nanmɛ bu -kakë nɛn

17:2, 3, 17, 22, 23

ˈKun ˈa -le shuan -gbɛsɛ Pɔlë:

  • ˈA -nɔn Biblë -ɛ këkë tsabiɛ bɛn ˈla, nanmɛ tsabiɛ ˈba -ba dzhi bɛn ˈkɛ nɛn man ˈa tsɛ dzhu sa bɛn -ɛn.

  • -Bo ˈkɛ ˈyi ˈa tsɛ -hën tsabiɛ, nanmɛ -dɔ ˈkɛ ˈyi ˈa tsɛ nɛn -kan ˈba, ˈe nɛn man ˈa -tsɛ dzhu -Zö bɛn -ɛn.

  • Tsabi -ɔ ˈo -ye ˈyi -o -lɔ -wɔ sɛ ˈe dzhuɔ, ˈa kë -ɛ ˈkun -a ˈo -kɛ ˈbuë ɲɔn sa ˈmɛn -e nɔn ˈtsɛ.