ˈE la bɛn nɛn ze

ˈE la bɛn nɛn ze

Joova -Adanshɛshisɔ

-Ɲɛn ˈbu ˈkö nɔn Akie

 -ZÖ ˈMƐN BƐN -ƐN ˈLA -KƐ GBƐGBƐ ˈKƐ | MATIE 6-7

-Kɔfɛn kö -Zö Hobishi -i ze ˈpɛn ˈkökö

-Kɔfɛn kö -Zö Hobishi -i ze ˈpɛn ˈkökö

ˈSaka ˈyi Jesu -o -ye kë tsa ˈla, -o dzhui ˈkun -kɛ ˈyi Joova kɛ bobo, nanmɛ kɛ Hobishi -i ˈe dzhi bɛn ˈkɛ man ˈa ko hɛndzhi.

6:9-13

 • -Zö ˈhɛn -ɛn

  -Zö Hobishi -i

  -Kɛ ˈyi -Zö -wɔ ˈla -yɛ

 • Kiekpɔ ˈkö -kashi

  Bɛn bɛn han

  Giegie ˈla ˈyi -Zö ˈo ˈpɔn tsa ˈɲɛn

-Zö Hobishi -i ˈe dzhi bɛn ˈkɛ ˈyi ˈmɛn sɛ nɔn ˈyi ˈsaka:

 • -Zö bɛndzhu -giman ˈe -nɛn ze ˈpɛn

 • -Zö ˈo -nɔn ˈo ˈwuënsɛ fɛnfɛn bokan ˈba ˈwɛn -a mianmian.

 • -Zö ˈo ɲɛn -giman ˈkɛ ˈyi -a -le -to. ˈE sɛ -le -sɔn ˈkɛ ˈyi -a -le ˈnun, -aniin -Zö bɛn ˈyi -a ze dzhuɔ -kɔɛ fë nɛn ˈnun.

 • -Zö ˈo ze ˈba ˈwɛn ˈba hɔn tsa wɛn -ɛn nɛn sɛnhën e bɛnlɔ -man.

 • ˈEfë ˈpɛ