ˈE la bɛn nɛn ze

ˈE la bɛn nɛn ze

Joova -Adanshɛshisɔ

-Ɲɛn ˈbu ˈkö nɔn Akie

 -ZÖ ˈMƐN BƐN -ƐN ˈLA -KƐ GBƐGBƐ ˈKƐ | JAN 11-12

Shuan Jesu wɛnvö -hën -ɛn

Shuan Jesu wɛnvö -hën -ɛn

11:23-26, 33-35, 43, 44

ˈWɛnvö ˈyi Jesu -o -hën tsabiɛ, nanmɛ ˈba ya bɛn ˈyi -o -lɔ, kë man -yɛ -le tsa dzhi ˈtshɛ?

  • ˈFɛ ˈkɛ ˈyi -e -kan tsabiɛ ˈba, -e ˈˈle ˈkpakpa man Jesu -o -kɔ ˈla. ˈE man -o -nɔn ˈokö hɔn mmiɛ -kui nɛn, nanmɛ ˈba bɛn -e -le ˈo bɛn sɛn bɛn.

  • -Logbɔ ˈba ya hɛn ˈˈsho, -o -wuën ˈwuën kë ˈkun bɛn -yɛ ˈo -ye sën.

  • ˈBa ˈwɛn ˈba hɔn mian ˈla, -o bokan mmiɛ.