ˈE la bɛn nɛn ze

ˈE la bɛn nɛn ze

Joova -Adanshɛshisɔ

-Ɲɛn ˈbu ˈkö nɔn Akie

 ˈNUN 5

Bu bɔmɛn -kɛ ˈkɛ, -yɛ ˈhian tan

Select an Audio Recording
Bu bɔmɛn -kɛ ˈkɛ, -yɛ ˈhian tan

(Psaume 139)

 1. 1. Han Yi, -bu -lɔ mɛn dzhi bɛn -ɛn ˈkpakpa.

  -Bu -tshɔ mɛn ˈfɔn titi -bu -wuö ˈmɛn lɔ.

  Mɛn dzhi bɛn ˈkɛ ˈyi mɛn ˈkökö ˈmɛn ˈˈlɔ -sën,

  -Odɔmiga, bu man ˈe ˈkpakpa

  -e hɔn ˈhian.

  Kpɛnyi, -bu -lɔbɛn -bo tsabi -sɛ.

  Mɛn sɛ ˈo tsɛ, ˈakö -mɛn bu ˈhɛn ˈbua.

  -E -le dubɛ ˈkun Joova, -bɔ bɛn lɔ -sɛ.

  -Bu -le -Zö ˈwɛn ˈo ˈˈpɔn kɛ mii.

  -Bu -pɔn ˈhɛntën.

  -Bɔ -kɛ lɔ ˈze -yɛ ˈmɛn kuɛn -bo -sɛsɛ o.

  -Kɛsɛ -mɛn pö -bobi ˈla, bu -hën ˈmɛn.

  -Kɛsɛ -mɛn pö ngie ˈzɔ, ˈbu ˈˈɲan -hën ˈmɛn.

  ˈEyɛ fɛn man ˈmɛn ˈˈpɔn pö -bo bu ˈhian.

  Yi -Zö, tsako fë -o ˈˈpɔn sɛnhën.

  Bu mikö man bu -le -Odɔmiga.

  ˈEyɛ fɛn man -mɛn -yɛ ˈla ˈkun ˈmɛn ˈsɔn bu.

  -Bu -lɔ tsabi -sɛsɛ -a sɛɛ -hën,

  -yɛ ˈhian tan.

(-Tsɛ Ps. 66:3; 94:19; Jér. 17:10 ˈla ˈpɛ.)