ˈE la bɛn nɛn ze

ˈE la bɛn nɛn ze

Joova -Adanshɛshisɔ

-Ɲɛn ˈbu ˈkö nɔn Akie

 ˈNUN 38

ˈO ˈze bu sɛnhën

Select an Audio Recording
ˈO ˈze bu sɛnhën

(1 Piɛr 5:10)

 1. 1. Nɛnshi, nɛnsɛn, -da ˈmɛn. -Pia ˈˈman pa bu -shi mii.

  Joova ˈwɛn ˈo -nɔn bu, ˈo bokan bu.

  -O -nɔn -nɔn bu -da dzhi, -lɔ ˈkun ˈo sɛ -le ˈze

  Bu -shi -akaan bu -kadzhiwun ˈkɛ ˈla.

  Bu ˈwɛnfɛn man -Zö Biɛn -o -wuö ˈfɛ ˈla.

  -O -kɔfɛn bokan bu -ze bu -hën sɛn.

  (ˈELANƐƐN)

  ˈO Biɛn Jesu ˈo ˈwi -vën -ɛn

  fɛnfɔ -bu kiɛ ˈo biɛn.

  ˈEyɛ fɛn bu -hën sɛn

  nanmɛ bu ˈˈɲan -kën lɔ.

  ˈO sasa bu ˈze bu -kpë -dɛn

  nanmɛ ˈo ˈpö bu.

  -O ˈˈle -kɛpuɛnlesɛ.

  -O ˈˈle bu hɛndasɛ.

 2. 2. -O -nɔn -hën ˈkun bu ˈla -kpe ˈyi -bɔ ˈo -yɛ fɛn,

  Bu bukö dzhɛntɔ kpa ˈo -bɔsɔ nɔn.

  ˈE man -le -ze bɛn ˈla, -o ˈˈman sɛ bu hɔn fan.

  Bu -pialë -ka ˈkɛ -bɔ -le, -o -lɔ ˈkɛ.

  ˈO ˈˈɲan sɛ bokan bu bu bɛnsɛn ˈla.

  ˈO ˈˈɲan sɛ bokan bu -kɛfë nɛn ˈpɛ.

  (ˈELANƐƐN)

  ˈO Biɛn Jesu ˈo ˈwi -vën -ɛn

  fɛnfɔ -bu kiɛ ˈo biɛn.

  ˈEyɛ fɛn bu -hën sɛn

  nanmɛ bu ˈˈɲan -kën lɔ.

  ˈO sasa bu ˈze bu -kpë -dɛn

  nanmɛ ˈo ˈpö bu.

  -O ˈˈle -kɛpuɛnlesɛ.

  -O ˈˈle bu hɛndasɛ.