ˈE la bɛn nɛn ze

ˈE la bɛn nɛn ze

Joova -Adanshɛshisɔ

-Ɲɛn ˈbu ˈkö nɔn Akie

 ˈNUN 151

Sa tsabiɛ ˈba, ˈba -bë tan

Select an Audio Recording
Sa tsabiɛ ˈba, ˈba -bë tan

(Job 14:13-15)

 1. 1. -Kɔa tsabi ˈo hɛnpuɛn ˈyi o sɛ hɔn,

  -E ˈˈman ˈza -yɛ ˈo -wɛn -sën.

  Sa -kɔɛ ˈkɛ fɛn, kiewu kiegba -a ˈwuë.

  ˈEyɛ -yɛ -le ˈze -a ˈfɛ.

  Tsabi wɔ sɛ ˈwuë, ˈo sɛ tan -bë nɔn?

  ˈPayi -Zö -sho tsa ˈyi ˈmɛɛn.

  (ˈELANƐƐN)

  -O dzhu ˈkun -e ˈˈman tsa -pia -shi.

  Sa tsabiɛ ˈba, ˈba -bë tan.

  ˈO mikö man ˈo -le -Zö.

  ˈO ˈwɛn man ˈo -bo tsabi.

  ˈEyɛ fɛn, -a ˈˈman pa ˈwuën -wun.

  ˈE lë ˈyi ˈba -bë -kan tsa,

  ˈE man -a -hën ˈlö, -yɛ -bë.

  -A ze tö ˈba fɛn -atuu!

 2. 2. -Kɛsɛ -Zö ˈo kɛ gbangban ba sɛ ˈwuë,

  -Ba ˈˈman sɛ kɛ hɛn ˈˈɲan mii.

  ˈO tsabiɛ ˈba, -kɛsɛ ˈwi -i -e -nɔn ˈba,

  ˈO ˈˈɲan -bë ko mmiɛ bɔ.

  ˈO -bë -tshu ˈwi ˈla ɲɛnɲɛn mmiɛ fɔn

  ˈze ˈba -bë -kpë -paladi.

  (ˈELANƐƐN)

  -O dzhu ˈkun -e ˈˈman tsa -pia -shi.

  Sa tsabiɛ ˈba, ˈba -bë tan.

  ˈO mikö man ˈo -le -Zö.

  ˈO ˈwɛn man ˈo -bo tsabi.

  ˈEyɛ fɛn, -a ˈˈman pa ˈwuën -wun.

  ˈE lë ˈyi ˈba -bë -kan tsa,

  ˈE man -a -hën ˈlö, -yɛ -bë.

  -A ze tö ˈba fɛn -atuu!

(-Tsɛ Jan 6:40; 11:11, 43; Jak 4:14 ˈla ˈpɛ.)