ˈE la bɛn nɛn ze

ˈE la bɛn nɛn ze

Joova -Adanshɛshisɔ

-Ɲɛn ˈbu ˈkö nɔn Akie

 ˈNUN 25

Bu ˈkökö bu tsabiɛ

Select an Audio Recording
Bu ˈkökö bu tsabiɛ

(1 Piɛr 2:9)

 1. 1. -Zö -o -pɔn tsabiɛ ˈpɔpɔɛ.

  -Ba -le ˈo ˈwuënsɛ ˈla ˈˈve.

  -O -tsɛ ˈˈman fɛn -nɔn mmiɛ.

  -O -gbu mmiɛ -da dzhi.

  (ˈELANƐƐN)

  Bu ˈkökö bu tsabiɛ.

  Bu ˈhɛn man -a nɔn ˈba ˈkpɛ.

  -Ba bu ˈla -yɛ bu ˈhɛn ˈbua.

  -Ba -tshɔn nɛn bu hɛntën ˈze -sɛsɛ.

 2. 2. -Ba -le tsabiɛ ˈfɛnfɛn o.

  -Ba -pɔn -anumanhɔɛ lɔ.

  -Zö -tshɔ -bobi ˈla -nɔn mmiɛ

  -bë ˈo -kanniɛn fii nɛn.

  (ˈELANƐƐN)

  Bu ˈkökö bu tsabiɛ.

  Bu ˈhɛn man -a nɔn ˈba ˈkpɛ.

  -Ba bu ˈla -yɛ bu ˈhɛn ˈbua.

  -Ba -tshɔn nɛn bu hɛntën ˈze -sɛsɛ.

 3. 3. -Ba lɔbɛn ˈba -giman -le.

  -Ba ˈgban ˈfan ˈba ˈtsɔn dada.

  -Ba ˈmɛnkö -shɛ Kisë dzhi.

  -Ba kɛ kue ho ˈla -yɛ.

  (ˈELANƐƐN)

  Bu ˈkökö bu tsabiɛ.

  Bu ˈhɛn man -a nɔn ˈba ˈkpɛ.

  -Ba bu ˈla -yɛ bu ˈhɛn ˈbua.

  -Ba -tshɔn nɛn bu hɛntën ˈze -sɛsɛ.