Eymi küpa weniyeafilmi Dio, müley tami femal kidu tañi piel chumgechi tami poyeafiel. Jesu feypi “tati rüf küme poyengelu”, poyeafi Dio “tati rüf dungu mew” (Juan 4:23, 24, NM). Müley kiñe chumgechi poyeafiel ta Dio müten (Efesio 4:4-6). Rüf poyefilmi ta Dio yeaymu afnoachi mongen mu, ka koyla poyefilmi yeaymu tami apümgeal (Matew 7:13, 14).

Eymi küpa kimfulmi chumgechi rüf poyeafiel Dio, müley tami inaduamafiel ti pu che poyefiel Dio pilu. Jewba küme Dio ngelu, ñi rüf poyenietu müley ñi kümeke chengeal engün. Chumgechi kiñe küme anümka, kümeke fün wülkey, kafey rüf küme poyekefilu Dio, kümeke che wülkey (Matew 7:15-20).

Jewba ñi pu weni rume yamniekeyngün ta Biblia. Kimlu engün am Biblia tuwün Dio mu, eluwkeyngün ta tüfa tañi yeneatu ñi mongen, tripayal ñi wedake dungu mu ka kelluaetew doy kimün Dio mu (2 Timotew 3:16). Ka, re dungukelay ñi kümechengeal, ka femkey tañi piel engün ñi mongen mu.

 Jewba ñi pu weni welukechi piwkeyewingün. Jesu pengeli ñi piwkeyefiel ta pu che, tañi kimeltufiel Dio mu ka mongelfiel kutrankülechi che. Fey ti pu yenielu rüf küme poyen ta Dios, ka piwkeyefi kom pu che. Jesu reke, fey engün illamkelafi kuñifall (pofre) che ka kake trokiñ che mülelu. Jesu feypi kom pu che kimay iney ngen tañi pu inanietu, chumgechi tañi piwkeyewün engün (Juan 13:35).

Dio ñi pu weni yamkey kidu ñi üy: Jewba. Kiñe che küpa üytukenoelmew, ¿küme rüf weni piafuymi? Femlaafuy llemay. Nieymi kiñe weni, üytukefimi tañi üy, ka küme dungukeymi feymu ka pu che mu. Feymu, ayünielu weniyeafiel Dio müley ñi üytuafiel, feymu ta dungual kake che, kidu mew. Jewba pi taiñ femal (Matew 6:9; Romanu 10:13, 14).

Jesu reke, Dio ñi pu weni kimeltuyngün kom pu che Dio ñi Ngünenietual Mapu. Tati Dio ñi Ngünenietual Mapu, kidu wenu mülelu, ngüneniealu tüfachi Mapu, kiñe küme rumel mülewe ngetualu. Dio ñi pu weni, kimelkeyngün kake pu che tüfachi küme kimelün dungu, tati Dio ñi ngünenietual mapu mew (Matew 24:14).

Tati pu dungukelu iney ngen Jewba newentukeyngün weniyeafiel kidu. Yamniekeyngün Biblia mu ka welukechi piwkeyewingün. Kafey, üytukey ka yamkey Dio tañi üy, ka kimelkefingün kake pu che tati Dio ñi Ngünenietual Mapu mew. Feymew, fachantü pu dungukelu iney ngen Jewba inanieyngün rüf küme poyefiel ta Dio.