Amual ti dungu

Amual tati trokiñ dungu mu

Pu Dungukelu Iney Ngen Jewba

Dullial kewün dungu mapudungun

 1 KIMELTUN

Chaw Dio küpa weniyepeymu

Chaw Dio küpa weniyepeymu

Chaw Dio küpa weniyepeymu. Müley kiñe Chaw Dio ngünelelu kom chi che mu, ¿eymi kimkefuymi tañi weniyeafiel? Kuyfi mew, mongelekefuy Abraam pingekefuy, weniyefuy Chaw Dio (Santiaw 2:23). Ka Biblia feypi, mülekefuy che, ayiwkülekefuygün tañi Dio mu, ka niekefuygün alün kümekelu. Fachantü, fentren che kom mapu mülelu weniyepufi Chaw Dio. Eymi kafey femgecheafuymi.

Weniyefilmi Chaw Dio, doy kümey chuchi che rume. Mapu mew ngelay küme weni, koylatuafeymu, ngünenkaafeymu. Welu Dio küme weningey, elkunülafeymu (Salmo 18:25). Weniyefilmi Chaw Dio, doy kümey reke nien mu alün kulliñ, küme ruka, küme mongen. Feychi che latuy yetukelay tañi niekefel, ka che nutukey. Welu weniyeafilmi Dio doy kümey, iney no rume montuñmalafeymu (Matew 6:19).

Kiñeke che elulaymuchi may tami kimal Dio mu. Llükantuleymu tami weni, ka tami reñma mew, ayele eymimew (Matew 10:36, 37). Eymi ramtunge: “¿Iñi am küpa poyepefiñ? ¿Che, kam Chaw Dio?” Rakiduamge, kiñeke ilaaymi pifelmu ¿mupitupeafuymi may? No, inolmi layafuymi. Iyafuymi tami mongeleal. Ka femgechi, eymi doy kimfilmi Dio, kidu eluaymu fütra mongen. Feymu eymi weniyefilmi Dio, ¿chumafuymi eymi? Doy kimafuymi iney ngen Dio (Juan 17:3).