Pichi wentrungelu (püchü kampungelu), Samuel mülekefuy ka küdawkefuy Ngünechen ñi tolto ruka mew. Feychi tolto ruka mu tati pu che poyemekefi ta Jewba. ¿Chumngelu (chemu) Samuel mülekefuy fey mu? ¿Ayüfuymi tami kimal? Welu wüne inaduamafiyiñ chem dungu mu rupay tañi ñuke, Ana pingelu.

Ana rume (mütre) küpa niekefuy kiñe püñeñ, welu pepi niekelafuy. Feymu ngillatufi ta Jewba ñi kelluaetew. Ka feypikünufi: ‘Nieli kiñe wentru püñeñ, yeafiñ tami tolto ruka mu ñi müleal ka küdawal fey mu’. Jewba allkütuy ñi ngillatun, feymu Ana ­niefuy püñeñ. Tüfachi wentru püñeñ Samuel üytungey, ka küla kam meli tripantu nielu chi, tañi ñuke Ana yeeyew Ngünechen ñi tolto ruka mu ñi küdawal. Femngechi Ana femi ñi feypikünuel.

Ngünechen ñi tolto ruka mu mülekefuy kiñe longko saserdote, Eli pingekefuy. Eli ñi epu fotüm ka küdawingu feychi ruka mu, saserdote ngeyngu. Ti fütra tolto ruka mu pu che poyekefi Jewba, feymu kom pu mülelu üyew müley tañi femal kümeke dungu. Welu Eli ñi epu fotüm rume (mütre) wedalkamekeyngu. Ka Samuel pey kom ñi weda femmeken engu. Welu Samuel ¿fempey may wedake dungu, Eli ñi epu fotüm reke? ¿Chem piafuymi eymi?... Femlay ­tati. Samuel amuley ñi femal kümeke dungu, femngechi ñi kimeleletew tañi chaw ka tañi ñuke.

Kimlu Eli tañi epu fotüm ñi weda femmeken engu ¿chem mülefuy ñi femal?... Mülefuy ñi kutrankayafiel engu. Feymu Eli mülefuy ñi wemünentuafiel, tañi küdaw-wenoal engu fütra tolto ruka mu. Welu femlay tüfachi dungu. Feymu llemay Jewba rume illkutufi (mütre lladkütubi) Eli ka tañi epu fotüm, fey ‘kutrankayafiñ ta engün’ pi.

Samuel elufi ta Eli Jewba ñi werkün dungu

Kiñe pun, Samuel petu umawkülelu, mütrümngey (ngütrümngey): ‘¡Samuel!’ feypingey. Fey lef amuy chew ñi mülen Eli, welu kidu feypieyew: ‘Iñche mütrümpelaeyu tati (ngütrümpelaeyu)’. Epu rupa ka mütrümngey. Welu külachi rupa mu, Eli feypieyew ta Samuel: ‘Ka kiñe rupa mütrümngelmi, feypiaymi: Feypikaen müten Jewba. Iñche allkütunieeyu’. Femngechi femlu Samuel, Jewba feypieyew: ‘Feypiafimi ta Eli iñche ñi kutrankayafiel tañi pu che tañi weda femmeken mu’. ¿Chem rakiduamel­eymu? ¿Küdawngepefuy may  Samuel ñi feypiafiel ta Eli tüfachi werkün dungu?... ¡Rume (mütre) küdawngefuy! Müna llükay Samuel. Welu feyentufi (müngeltufi) ta Jewba, ka feypifi ta Eli tüfachi werkün dungu. Ka rupachi antü mu Jewba ñi feypin femngey: Eli lay, ka tañi epu fotüm langümngeyngu.

Fentren kümeke dungu kimeleleiñmew Samuel ñi femün mu. Samuel pelu kakelu che ñi rume (mütre) wedalkameken, kidu amuley ñi femal kümeke dungu. ¿Eymi kay? ¿Femaymi may Samuel reke, ka amuleay tami küme femal? Femngechi femülmi, ayüwülafimi ta Jewba, tami chaw ka tami ñuke.

PAPELTUAIÑ BIBLIA MEW: