Ngünechen apümfi kom tati wedake che, welu montulfi Noe ka tañi pu reñma

DOY mülelu che Mapu mew püdümürkey tati yafkan ka wedake dungu kom Mapu mu. Kiñe pelon wentru kidulelu Enok pingelu, feypikünuy Jewba ñi apümngeal kom tati wedake che. Welu tati pu che feyentukelayngün (müngeltukelayngün), ka tati wedake dungu doy wedalkalerpuy. Ka mülekefuy tati pu werken püllü wentruwi engün ta Jewba mew, elkünuyngün ñi elfalngechi küdaw wenu mapu mu, che adngetuyngün ka kureyefi fentren pu domo chuchi ñi ayüel engün. Feychi podkülechi kudumuwün domo engün ñi femün fey choyüngeyngün (llegingün) tati pu fütrake wentru, doy newen-ngelu ta kakelu che mu, nefilim pingelu, fey engün apolfi ti Mapu tati kewan dungu mew. Ngünechen rume (mütre) kutrantupiwketuy pefilu tañi dewmael Mapu mu wedañmamekewlu engün.

Lalu Enok, fey wüla mülekefuy ka kiñe küme wentru: Noe pingelu. Kidu ka tañi pu che yafüluwingün ñi ayüwelfiel ta Ngünechen. Kiñe antü, Jewba elduami ñi apümafiel kom tati wedake che kiñe fütra mangiñ ko mu. Welu, ayülay ñi layal ti küme wentru Noe ka pu kulliñ no rume. Feymu feypifi ñi dewmayal kiñe fütra wampo ruka, kiñe rume fütra kakon reke. Kidu ka tañi pu reñma engün müley ñi konal ponwi mu ñi montual ñi mongen, ka müleay ñi tukual fey mu fillke kulliñ. Noe feyentufi (müngeltubi) Ngünechen ka rupay kiñe meli mari kam kechu mari tripantu ñi dewmamekefiel ti fütra wampo ruka. Feychi antü mu, ka “wewpikefuy ta che ñi nieafel lif mongen” (2 Pedro 2:5). Ka ngüfetufi (eypibi) tati pu che ñi küpayal ti Fütra Mangiñ Ko, welu iney no rume feyentulay ñi feypin. Af mew, akuy feychi antü Noe ka tañi pu reñma ka pu kulliñ müley ñi konal engün ti fütra wampo ruka mu. Feymu, Ngünechen rakümtukufi ti wülngiñ ka eluwi ñi mawünal.

Fütra mawüni, meli mari antü ka meli mari pun, mangiñmafi wüla kom Mapu. Mülewelay wedake che. Rupalu fentren küyen mu, ti ko amulerpuy ñi nagkülen, ka ti fütra wampo ruka anükünuwi wente kiñe fütra wingkul mew. Af mew tripalu Noe ka tañi pu reñma engün, ruparkefuy kiñe tripantu. Noe ñi mañumafiel ta Jewba wüli kiñe chalintukun. Ngünechen feypikünuy chumkawnorume ñi apümwenoafiel fillke mongen mülelu Mapu kiñe fütra mangiñ ko mew. Jewba eluy ti relmu kiñe pengelchi maneluwün reke, tañi tukulpayal engün tañi manelfalchi feypikünun.

Rupalu wüla ti Fütra Mangiñ Ko, Ngünechen eluy we werkün dungu. Ngünechen eluñmay ñi ilotual kulliñ, welu ngüfetufi ñi mollfüñtunoal. Ka werküfi Noe ñi pu yall ñi püdyeal kom Mapu mu, welu kiñeke feyentulayngün. Tati pu che kiñewkülefuyngün kiñe longko müten Nemrod pingelu, ka eluwingün ñi dewmayal kiñe alüpürachi ruka Babel waria mu, Babilonia üytungey wüla. Welu ayüy ñi chaftuafiel ka ñi feyentunofiel Ngünechen ñi werkün dungu ñi püdümal kom Mapu mu. Welu Ngünechen katrülduamfi tüfachi wedake che ñi welulkafiel ñi kiñen dungun engün, feymew tati pu che dungurumey kakewme dungun mu. Welukentu kimfaluwelayngün ñi dungun, ka tranakünuwi ñi duam ka püntütripayngün.

(Tuwlu Génesis kapitulo 6 ka puwlu 11, ka Juda 14, 15.)