JESU witrapuy ñi ürkütual ina rünganko (posoko) Samaria mu. Jesu tañi pu inaniekeetew amuy engün waria mu ngillameael iyael (yagel). Tati domo petu dungulu Jesu engu küpay ñi entupayal ko. Jesu feypieyew: ‘Eluen tañi pütokoal.’

Tüfa rume (mütre) afmatuy tati domo. ¿Kimimi chumngelu (chemu)? Jesu judio ngey, ka tati domo Samaria che ngey. Ka alün pu Judio che ayükelafi tati pu Samaria che. ¡Dungukelafi (dungulkelafi) engün! Welu Jesu piwkeyey kom fillke che. Kidu feypi: ‘Eymi kimfulmi ñi ineyngen tami ngillatupeetew ta ko, eymi ngillatuafuymi, kidu eluafeymu ko wülkelu mongen.’

‘Ñidol,’ pieyew ta domo, ‘alükoni tati rünganko, ka nielaymi kiñe metawe (palti) no rume. ¿Chew entupayaymi tüfa ko wülkelu mongen?’

‘Pütokolmi tüfachi rünganko, ka wiño wüywütuaymi,’ feypi Jesu. ‘Welu tati ko iñche tañi wülkeel rumel mongen nieafuy.’

‘Ñidol,’ feypi tati domo, ‘¡eluen tüfeychi ko! Femngechi wiño wüywüwelayan. Ka chumkawnorume wiñowelayan tüfa mu tañi entupayal ko.’

Tati domo rakiduami rüf ko ngen Jesu tañi feypietew. Welu kidu petu dunguy tañi rüf dungu ngen ta Ngünechen mu ka tañi reyno, tüfachi ko wülkelu mongen reke. Wülafuy afnoachi mongen.

Jesu fewla feypifi tati domo: ‘Amunge, yemenge tami füta (afkadi), ka wiñoaymi faw.’

‘Iñche nielan füta,’ pi.

‘Küme wiñoldunguymi (llowdunguymi),’ feypieyew Jesu. ‘Welu niekefuymi kechu füta, ka tati wentru tami nieel fewla tami füta no.’

Tati domo afmatuy, kom tüfachi dungu felelu am. ¿Chumngechi kimi tüfachi dungu Jesu? May, Jesu Ngünechen tañi Dullingelu (Ngümintungelu)  am, kidu tañi werküel, ka Ngünechen feypieyew tüfachi dungu. Fewla Jesu tañi pu inanieetew wiñotuyngün, ka afmatuy engün tañi dungumekefiel kiñe Samaria tuwlu chi domo.

¿Chem kimafuyiñ kom tüfa mu? Jesu küme piwkengey fillke che mu. Iñchiñ ka femngechi femafuyiñ; ngelay taiñ rakiduamal wedache ngen engün mülen mu ka trokiñ mapu mew. Jesu ayüy (küpa) kom pu che ñi kimal ti rüf dungu yeaetew tañi nieal afnoachi mongen. Iñchiñ müley taiñ ayüal ñi kelluafiel tati pu che ñi kimal.