Amual ti dungu

Pu Dungukelu Iney Ngen Jewba

Dullial kewün dungu mapudungun

Awem Jewba, eymi mu maneluwkülen

Ngüneduamnge chumngechi ta Esekia ñi mupiltun ka ñi nor piwkeyen mu, chaftufi tati rupaelchi wedake dungu fill püle mu küpalu. Femngechi inayentufalngey kom tañi pu che mu, ka kom tati poyekefilu ta Jewba famülke mew.