Amual ti dungu

Amual tati trokiñ dungu mu

Pu Dungukelu Iney Ngen Jewba

Dullial kewün dungu mapudungun

 WÜNEN PAGINA ÑI PENGELNIEEL | ¿LLOWAFIMI CHAW DIOS ÑI DOY FÜTRA YEWÜN?

¿Chumngechi mañumtuafimi Chaw Dios ñi doy fütra yewün?

¿Chumngechi mañumtuafimi Chaw Dios ñi doy fütra yewün?

“Cristo ñi piwkeyechen ta ngünenieñmaeiñmew iñchiñ taiñ mongen [...]. Fey Cristo lay ta itrokom che ñi duam, femngechi tati mongeleyelu tüfa tañi kisu ngünewün mongelewetunoael, welu may mongeleay ñi tuteafiel ta Cristo, tati lalu ka wiñomongetulu itrokom che mew” (2 Korintio 5:14, 15).

LLOWLIYIÑ kiñe falin yewün, küpa pengelaiñ taiñ mañumkülen. Jesus kimeltuy tüfa tremoltufilu mari wentru weda kutrankülelu ka penolu lawen. Kiñe “wiñometuy ka püramyeniefi ta Ngünechen newentu wirarün mew”. Jesus feypi: “¿Mari no engün ama ti pu lifngetulu ñi kutran mew? ¿Chew am müley tati kakelu aylla wentru?” (Luka 17:12-17). ¿Chem kimeltueiñmu tüfa? Pürüm ngoymayafuiñ taiñ küme femetew kakelu che.

Feley, Chaw Dios ñi yewün taiñ montulaetew trürümfalngelay. Turpu elungekelafuy femngechi yewün. Feymu, ¿chumngechi mañumtuafiyiñ Chaw Ngünechen taiñ eluetew?

  • Kimfinge iney tami eluetew. Ti montulchen mu llowafuiñ afnoachi mongen. Feymu Jesus ngillatufilu tañi Chaw, feypi chem taiñ femal: “Fey tüfa lle tati rumel mongen: tami kimngeael eymi, tami kiñen rüfngechi Ngünechenngen ka Jesucristo, eymi tami werküelchi Fotüm” (Juan  17:3). Feypingelmi pichichengelu tami montuletew kiñe wentru, küpa kimpelayafuymi chi ka ramtuafiel chumngelu tami kelluetew. Ka femngechi Chaw Jewba kiñe yewün reke elkünuy taiñ montulaetew, feymu mangeleiñmew taiñ kimafiel ka weniyeafiel. Biblia feypi: “Fülkonmün ta Ngünechen mew, fey kisu fülkonay ta eymün mew” (Santiaw 4:8).

  • Mupiltulenge Jesus ñi lan mu. “Ti feyentulu [mupiltulu] ta Fotüm mew niey rumel mongen” (Juan 3:36). Fey taiñ femken mu pengelaiñ taiñ mupiltulen (Santiaw 2:17). Taiñ ngen-ngeal kiñe yewün mu, müley taiñ yafüluwal ñi llowafiel. Ka femngechi, müley ñi pengelal tami küpa llowafiel ti montulchen. Feymu kimafuymi chumngechi ayükey ta Chaw Ngünechen tami miyawal, ka tami inayafiel. * Ngillatufinge tami wiñoduamatuaetew, ka liftuñmayaetew tami rakiduam. Mupiltulelmi Jesus ñi lan mu, maneluwaymi tami nieal afnoachi mongen, küme feleal, tremoleal ka küme duamküleal (Ebrew 11:1).

  • Amunge ti Trawün Jesus tañi lan ñi akordangeal. Taiñ akordanieafiel Chaw Ngünechen ñi elkünuel taiñ montulaetew, Jesus elkünuy kiñe trawün, fey feypi: “Femkeaymün ta tüfa iñche tamün tukulpamuafiel [akordamuafiel]” (Luka 22:19). Tüfachi tripantu mu, pu Dungukelu Iney Ngen Jewba femaiñ tüfachi trawün marte 11 abril mu, dew konle chi antü, kiñe ora müten alüñmayafuy. Feypingeay chumngelu fente falin-ngey Jesus ñi lan, ka chumngechi taiñ kümelkayaetew famülke mew ka küpalechi antü. Wall Mapu püle, 20 millon che amuy feychi trawün mu 2016 mew. Ayüwün mu mangelkünuwayiñ tami trawüluwal, femngechi pengelaymi tami mañumniefiel Chaw Dios ñi doy fütra yewün.

^ parr. 7 Tami kimafiel ta Chaw Ngünechen ka weniyeafiel, müna falin-ngey chillkatuafiel ti Biblia. Feypiafuymi kiñe Dungukelu Iney Ngen Jewba tami kelluaetew, kam amuaymi taiñ pagina internet mu www.jw.org.