“Müleay fentren wesake dungu, fey rume fentren che ta niewetulayay piwkeyechen” (MATEW 24:12).

ÜLKANTUN: 60 KA 135

1. Ñi feypiel Jesus Matew 24:12 mu, ¿iney mu wüne wechurpuy?

JESUS mülepalu Mapu mew, feypi chumngechi kimafuiñ ñi püllelepan ñi afal ti wedake dungu. Tüfa kiñe dungu ñi feypiel: “Rume fentren che ta niewetulayay piwkeyechen” (Matew 24:3, 12). Tüfa wüne wechurpuy pu judiu ti wünen siglo mew, feypikefuyngün “Ngünechen ñi pu che ngeiñ”, welu rüf piwkeyelafingün.

2. Epe kom pu kristiano ñi piwkeyen newentulefuy, ¿chumngechi pengeli tüfa ti lifru Hecho? (Inaduamnge ti adentun tüfachi pagina mu.)

2 Feychi mu, epe kom pu kristiano femngechi femkelafuyngün. Kidu engün ayüwün mu amuldungukefuy “ti küme dungu ñi küpalün ta Jesus”, ka pengelkefuyngün ñi piwkeyeniefiel ta Chaw Ngünechen, tañi pu peñi ka pu lamngen, ka pu che petu kimnofilu ti rüf dungu. Eluwkefuyngün ñi ngañwadnoal tañi piwkeyeniefiel ta Jewba (Hecho 2:44-47; 5:42). Welu kiñeke kristiano ñi piwkeyen newentulelafuy. ¿Chumngelu (chemu) feypiafuiñ tüfa?

3. ¿Chumngelu kiñeke kristiano niewetulayngün piwkeyen?

3 Wünen siglo mu, Jesus feypifi pu kristiano Efeso mew:  “Niewetulaymi ta piwkeyen chumngechi tami femkefel” (Apokalipsi 2:4). Pu Efeso che tañi ayünieel müten femkefuyngün, feymu pu kristiano feychi pu che reke rakiduamürpuy chi (Efesio 2:2, 3). Üye mu mülefuy fentren plata, pu che doyümkefuyngün ñi nieal ülmen mongen müten. Fentren che fillke pekan kudumuwün dungu femkefuy, ka yamkelafingün Chaw Dios ñi ngülam. Duamkefuyngün ñi küme rupaleal müten, welu piwkeyekelafuyngün ta Chaw Ngünechen ka kakelu pu che.

4. 1) Famülke mu, ¿chumngechi pengeli pu che ñi niewetunon piwkeyen? 2) ¿Chem inaduamaiñ?

4 Chumngechi ñi feypikünuel Jesus, pu che niewetulay piwkeyen famülke mu. Pu che ñochikechi piwkeyewelafi tañi Wenu Chaw. Maneluwkelayngün Jewba ñi küme elkünutuafiel ti dungu Mapu mew, welu may maneluwkeyngün pu wentru mew, feymu niewetulayngün piwkeyen. Ka femngechi rupayafuyngün kiñeke poyekefilu ta Jewba, Efeso mülechi pu kristiano reke, wünen siglo mew. Feymu inaduamaiñ chumngechi tañi ngañwadnoal taiñ piwkeyefiel ta Jewba, Biblia ñi rüf dungu ka taiñ pu peñi ka lamngen.

TAIÑ PIWKEYEFIEL TA JEWBA

5. ¿Chumngelu müley taiñ piwkeyeafiel ta Chaw Ngünechen?

5 ¿Iney am müley taiñ doy piwkeyeafiel? Jesus feypi: “Piwkeyefinge tami Ñidol Ngünechen kom tami piwke mew, kom tami mongen mew, ka kom tami kimün mew. Fey tüfa tati wünen werkün dungu ka doy falilu kom werkün dungu mew” (Matew 22:37, 38). Piwkeyefiliyiñ ta Jewba, fey inanieafiyiñ ñi feypin, afeluwlayaiñ ka üdeafiyiñ ti wedake dungu. Biblia feypi: “Awem, eymün tati pu piwkeyeniefilu ta Jewba, üdeafimün tati wedake dungu. Kidu ta kuñiwtukunieñmafi ñi mongen tañi pu püntütripakenoetew; montulkefi engün tati pu wedake che mew” (Salmo 97:10). Welu Weküfü ka tañi pu che ayüley taiñ ñochikechi piwkeyenoafiel ta Jewba.

6. ¿Chem rupayafuy doyümfiliyiñ taiñ ayünieel?

6 Pu che küme rakiduamlay ti piwkeyen mu. Piwkeyekelafingün ta Chaw Ngünechen, welu may kidutu piwkeyewkeyngün müten (2 Timotew 3:2). Doyümkeyngün “tañi wesa illutukeel ta che, ka tañi ayütukeel, ka tañi mallmapiwkengen ñi niengen mew fentren chemkün” (1 Juan 2:16). ¿Chem rupayafuy doyümfiliyiñ taiñ ayünieel? Ti apostol Pablo feypi: “Fey rakiduamyengeyüm yafkafe che ñi illutukeelchi wesake dungu mew, fey yekefi ta che ta lan dungu mew”, ¿chumngelu? Tati femngechi femkelu kayñeyekefi ta Chaw Ngünechen (Romanu 8:6, 7). Pu che eluwkelu tañi wewal fentren plata kam femürpual ñi illutukeel kudumuwün dungu mew, rume weda duamkeyngün (1 Korintio 6:18; 1 Timotew 6:9, 10).

7. ¿Chem weda rakiduamürpuafuy kiñe kristiano?

7 Fentren feyentukenolu Ngünechen mu ka feyentukefilu tati evolucion, küpa rakiduamelkefingün ta che ñi piwkeyenoafiel ta Chaw Dios kam ñi feyentunoal ñi rüf mülen. Feypikeyngün: “Pu wedwed müten ka pu kimnienolu feyentukeyngün Ngünechen mu”. Ka kiñeke che doy yamkefi pu cientifico ta Chaw Ngünechen mu (Romanu 1:25). Pu kristiano kütu femngechi rakiduamafuiñ. Fey püntütripayafuiñ Jewba mu ka ñochikechi piwkeyewelayafuiñ (Ebrew 3:12).

8. 1) ¿Chem ngañwadelafeiñmew? 2) Salmo 136, ¿chumngechi yafültukuafeiñmew?

 8 Eluwliyiñ taiñ ngañwadküleal, taiñ mupiltun ka taiñ piwkeyefiel ta Jewba newentulelayay. Taiñ mülen mu tüfachi Mapu ñi ngünenieetew ti Weküfü, kiñeke dungu ngañwadelafeiñmew (1 Juan 5:19). Fey chaftuafuiñ chi wedake dungu taiñ füchan mu, kutrankülen, kam fillañmayafuiñ. Kafey, ayüafuiñ taiñ doy küme femal taiñ küdaw, welu pepilnoliyiñ, weda duamelafeiñmew. Ka femngechi kiñe dungu taiñ mongen mew tripalayafuy chumngechi taiñ ayükefel, tüfa ka ngañwadelafeiñmew. Welu chem weda dungu mu rupaliyiñ rume, turpu rakiduamkelayaiñ Chaw Ngünechen taiñ kidukünuetew. Rakiduamtukunieaiñ Salmo 136:23, feypilu: “Ngañwadkülelu iñchiñ, [Jewba] ngoymakelaeiñmu, tañi nor piwkeyen am turpu afkenolu”. Ngillatufiliyiñ Chaw Jewba taiñ kelluaetew, rüf maneluwküleafuiñ taiñ allkütuaetew, ka taiñ wiñoldunguaetew (Salmo 116:1; 136:24-26).

9. ¿Chem yafültukueyew ta Pablo ñi poyeafiel ta Jewba kom piwke mu?

9 Pablo rume rakiduamkefuy chumngechi ñi kelluetew Jewba, ka tüfa yafültukueyew. Pablo feypi: “[Jewba] kellukeenew ta iñche, feymew llükalayan. ¿Chem chumaenew anta che?” (Ebrew 13:6). Kidu ñi maneluwün Jewba mew kellueyew ñi chaftuafiel ti wedake dungu. Rupalu rume kuñiwün-ngechi dungu mew, kidu afkentu maneluwkefuy Jewba mu. Püresuntukungelu kütu, fillke chillka mew yafültukufi tañi pu peñi ka lamngen (Efesio 4:1; Filipense 1:17; Filemon 1). Pablo fill wedake dungu mew rupalu rume, kom tañi piwke mew poyekefuy ta Jewba. Kidu amulefuy tañi maneluwkefel “ta Ngünechen [...] taiñ rumel kutranpiwkeyenieetew ka taiñ yafülkeetew” (2 Korintio 1:3, 4). Iñchiñ, ¿chumngechi inayentuafuiñ ta Pablo?

Pengelnge tami piwkeyefiel ta Jewba. (Inaduamnge parrafo 10).

10. ¿Chem chumafuiñ ñi ngañwadnoal taiñ piwkeyekefiel ta Jewba?

10 Pablo feypi kiñe dungu taiñ kelluafetew ñi ngañwadnoal taiñ piwkeyekefiel  ta Jewba. Kidu feypi: “Rumel ngillatulekeaymün”. Fey wüla ka feypi: “Rumel yafüluwkülemün tamün ngillatuleael” (1 Tesalonisense 5:17; Romanu 12:12). Taiñ ngillatuken, ¿chumngelu kelluafeiñmew ñi doy weniyeafiel ta Jewba? Ngillatulu kay iñchiñ, nütramkalelkefiyiñ ta Jewba taiñ rakiduamkeel ka chum duamkülen, feymu doy fülmawkonkeiñ Kidu mu (Salmo 65:2; 86:3). Kafey, pefiel ta Chaw Jewba taiñ wiñoldunguetew taiñ ngillatuel, doy piwkeyekefiyiñ. Femngechi küme kimnieiñ “Jewba fülmaniefi kom ñi pu mütrümkeetew” (Salmo 145:18). Maneluwliyiñ Jewba mu taiñ piwkeyekeetew ka taiñ yafültukukeetew, tüfa kelluaeiñmew ñi chaftuafiel ti wedake dungu fachantü ka küpalechi antü mu.

TAIÑ PIWKEYEFIEL BIBLIA ÑI RÜF DUNGU

11, 12. Taiñ doy piwkeyeafiel Biblia ñi rüf dungu, ¿chem chumafuiñ?

11 Iñchiñ, taiñ kristiano ngen mu, piwkeyekefiyiñ ti rüf dungu, tüfa müley Biblia mew. Jesus feypifi tañi Chaw: “Eymi tami dungun ta feyngechi dungu” (Juan 17:17). Feymu, taiñ piwkeyeafiel ti Biblia ñi rüf dungu, müley taiñ inaduamal chem ñi kimeltukeel (Kolosense 1:10). Welu fey ka müten no. Ti wirintukufilu ti Salmo 119 kelluaeiñmew ñi kimal ka chem femal. Biblia feypi: “¡Müna piwkeyefiñ tami ley! Kom antü rakiduamniefiñ. Rumel niekefiñ tami werkün dungu, feymu ta kellukeenew ñi doy kim chengeal tañi pu kayñe mu. Rakiduamniekefiñ tami ngülam, feymu doy kim ngüneduamken kom tañi pu kimeltufe mu. Inakefiñ tami feypin, feymu doy adümuwün nien pu füchakeche mu” (Salmo 119:97-100). Fentren rupa ti antü mew, müley taiñ rakiduamal taiñ papeltukefiel Biblia mu. Rakiduamnieliyiñ chumngechi taiñ kümelkakeetew inayal Biblia ñi rüf dungu taiñ mongen mu, fey doy piwkeyeafiyiñ.

12 Ti wirintukufilu ti Salmo 119 ka feypi: “¡Tami feypin müna kochüy tañi fidafida mew, tañi wün mew doy kochüy ti miel mu!” (Salmo 119:103). Jewba tañi adkünuelchi trokiñche dewmakey fillke papil nielu Biblia ñi kimeltun, tüfa trürümngeafuy kiñe küme iyael reke. Iñchiñ ifilu kiñe iyael taiñ rume ayükefiel, ñochikechi iñmukeiñ ñi doy kümentuafiel. Ka femngechi, matu chillkatulayafiyiñ tati fillke papil. Femliyiñ tüfa, tati rüf dungu ayüwmayaeiñmew, longkontukuaiñ taiñ papeltukefiel ka kelluafuiñ ta kakelu che (Eclesiastés 12:10).

13. ¿Chem kellueyew ta Jeremia ñi piwkeyeafiel Chaw Dios ñi feypin? Ka tüfa, ¿chem yafültukueyew ñi femal?

13 Ti pelon wentru Jeremia rume piwkeyekefuy Chaw Dios ñi feypin. Kidu feypi: “Pengey tami dungu wirintukun mu, ka iñmufiñ reke, ka tami feypin rume ayüwmapiwkelenew, iñche am yenielu tami üy, awem Chaw Ngünechen Jewba” (Jeremías 15:16). Jeremia rume rakiduamtukuniefuy Jewba ñi falinke dungu, ka piwkeyekefuy. Feymu rume falintukefuy tañi yenieel Jewba ñi üy. Ka femngechi iñchiñ, piwkeyefiliyiñ Biblia ñi rüf dungu, falintuafiyiñ taiñ Dungukelu Iney Ngen Jewba ngen ka taiñ amuldungukeel Ngünechen ñi Ngünenien ti afaelchi antü mew.

Pengelnge tami piwkeyefiel Biblia ñi rüf dungu. (Inaduamnge parrafo 14).

14. Taiñ doy piwkeyeafiel Biblia ñi rüf dungu, ¿ka chem chumafuiñ?

14 Taiñ doy piwkeyeafiel Biblia ñi rüf dungu, ¿ka chem chumafuiñ? Jewba kimeltukeeiñmew tati trawün mew, feymu fentekünulayaiñ taiñ trawüluwal.  Fillke semana Ti Werken ñi kellun mu ngüneduamkeiñ ti Biblia. Taiñ kelluaetew tüfa, müley taiñ küme pepikawküleal. Kintuafuiñ kom ti texto chillka mu mülelu. Fachantü, fentren che tañi elektroniko chemkün mew papeltuafuyngün Ti Werken kam entuafuyngün internet mu, mülelu kay jw.org mu ka JW Library, fentren kewün dungu mu. Tüfa mew pürüm kintuafuiñ ti texto. Welu chumngechi chillkatuliyiñ rume, müley taiñ papeltual ka ngüneduamal kom ti texto, femngechi doy piwkeyeafiyiñ Biblia ñi rüf dungu. Biblia feypi: “Welu may ñi rume ayüwkülen müley Jewba ñi ley dungu mew, antü mu ka pun mew papeltukey ñi ley dungu ñochi dungun mu” (Salmo 1:2).

TAIÑ PIWKEYEFIEL PU PEÑI KA LAMNGEN

15, 16. 1) Juan 13:34, 35 ñi feypilen mu, Jesus ¿chem werküeiñmew ñi femal? 2) Taiñ piwkeyefiel ta Chaw Dios ka tati Biblia, ¿chumngelu nüwküley taiñ piwkeyefiel taiñ pu peñi ka pu lamngen?

15 Petu ñi lanon Jesus, kidu feypifi tañi pu inanieetew: “Eluwayiñ ta tüfachi we werkün dungu: Tamün welukonke piwkeyewael chumngechi ta iñche piwkeyewiyiñ ta eymün. Femngechi feley tamün welukonkechi piwkeyewael. Fey welukonkechi piwkeyewülmün, kom mapu mew mülechi pu che kimayngün iñche tañi disipulungen ta eymün” (Juan 13:34, 35).

16 Piwkeyenofiliyiñ ta Chaw Ngünechen, piwkeyelayafuiñ taiñ pu peñi ka lamngen. Ka piwkeyenofiliyiñ taiñ pu peñi ka pu lamngen, piwkeyelayafuiñ ta Chaw Ngünechen. Ti apostol Juan feypi: “Kiñe che piwkeyenole ñi peñi tañi penieel, fey ¿chumngechi am piwkeyeafuy ta Ngünechen, fey ñi pekenoel rume?” (1 Juan 4:20). Kafey, taiñ piwkeyefiel ta Jewba ka taiñ pu peñi ka pu lamngen, nüwküley taiñ piwkeyefiel ta Biblia. ¿Chumngelu? Piwkeyefiliyiñ Biblia ñi kimeltun, inanieafiyiñ ti werkün dungu ñi piwkeyeafiel ta Chaw Dios ka taiñ pu peñi ka pu lamngen (1 Pedro 1:22; 1 Juan 4:21).

Pengelnge tami piwkeyefiel pu peñi ka pu lamngen. (Inaduamnge parrafo 17).

17. ¿Chumngechi pengelkeiñ taiñ piwkeyefiel taiñ pu peñi ka pu lamngen?

 17 (Papeltunge 1 Tesalonisense 4:9, 10). ¿Chumngechi pengelkeiñ taiñ piwkeyefiel pu koneltulelu ti trawünche mu? Kiñe peñi kam lamngen füchalelu duamnieafuy kellun ñi amual ti trawün mu. Kam kiñe lantu lamngen duamnieafuy kellun ñi küme elkünutual ñi ruka (Santiaw 1:27). Ka femngechi, pu peñi ka lamngen yafüluwkülenolu, ngañwadkülelu kam nielu kake wedake dungu, duamkeyngün taiñ kelluafiel ka yafültukuafiel (Proverbios 12:25; Kolosense 4:11). Taiñ feypin ka femken mu pengelkeiñ ñi piwkeyefiel “taiñ pu peñi ka lamngen feyentulelu ta Cristo mew” (Galata 6:10).

18. Yafkawliyiñ taiñ pu peñi ka pu lamngen iñchiñ, ¿chem kelluaeiñmew ñi kümelkawtual?

18 Biblia feypi “epe puwkülele ñi afael ta antü” müleay fentren che diñmatukelu ka falintukefilu kidu ñi dungu müten (2 Timotew 3:1, 2). Feymu, pu kristiano müley taiñ yafüluwal ñi doy piwkeyeafiel ta Jewba, ti Biblia ka taiñ welukentu piwkeyewal. Kom iñchiñ kulpafe chengeiñ, feymu kiñeke mu yafkawafuiñ taiñ pu peñi ka pu lamngen iñchiñ. Welu taiñ piwkeyewken mu, pürüm yafüluwaiñ ñi kümelkawtual (Efesio 4:32; Kolosense 3:14). Fentekünukilpe taiñ piwkeyewün. Doy may, amulepe taiñ piwkeyeniefiel ta Jewba, ti Biblia ka taiñ pu peñi ka lamngen.