Amual ti dungu

Amual tati trokiñ dungu mu

Pu Dungukelu Iney Ngen Jewba

Dullial kewün dungu mapudungun

Doy kimafiyiñ ti lifru Jeremías

Doy kimafiyiñ ti lifru Jeremías

Kimaymi ti lifru Jeremías, tüfa mu nütramkangekey ti yafüluwün, llükanon ka ti maneluwün mu.